Hírek Magyarországi hírek Päi­vi Räsä­nen mel­lett áll­tak ki Budapesten

Päi­vi Räsä­nen mel­lett áll­tak ki Budapesten

A szer­ve­zők sze­rint három­ez­ren tar­tot­tak szim­pá­tia­tün­te­tést Buda­pes­ten a finn nagy­kö­vet­ség előtt vasár­nap Päi­vi Räsä­nen finn par­la­men­ti kép­vi­se­lő, koráb­bi bel­ügy­mi­nisz­ter mel­lett. Több ezer fős szim­pá­tia­tün­te­tést tar­tot­tak Buda­pes­ten a finn nagy­kö­vet­ség előtt vasár­nap Päi­vi Räsä­nen finn par­la­men­ti kép­vi­se­lő, koráb­bi bel­ügy­mi­nisz­ter mellett

Päivi Räsänen mellett álltak ki Budapesten

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Hét­főn foly­ta­tó­dik a pere, amit azért indí­tott a finn ügyész­ség, mert sze­rin­tük egy bib­li­ai idé­ze­tek­nek – ame­lyek a homo­sze­xu­a­li­tás­ról, vala­mint a nemi iden­ti­tás­ról szól­tak – a Twit­ter-olda­lán való meg­osz­tá­sá­val a poli­ti­kus gyű­lö­let­bűn­cse­lek­ményt köve­tett el az LMBTQ-cso­por­tok ellen.

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Fotó: MH / Hege­düs Róbert

Päi­vi Räsä­nen a részt­ve­vők­nek kül­dött üze­ne­té­ben kife­jez­te, rend­kí­vül örült, hogy ilyen szim­pá­tia­tün­te­tést szer­vez­tek a támo­ga­tá­sá­ra Budapesten. 

Elmond­ta, óri­á­si hálá­val tar­to­zik a mel­let­te kiál­lók­nak, és azok­nak, akik imád­koz­nak érte. Räsä­nen sze­rint „együtt védel­mez­zük szó­lás- és véle­mény­nyil­vá­ní­tás, vala­mint a val­lás­sza­bad­sá­got is”.

 Hoz­zá­tet­te, remé­li, hogy a jövő­ben Magyar­or­szág tovább­ra is eluta­sít­ja majd az unió azon jog­al­ko­tá­sát, ami­vel a gyű­lö­let­be­széd­re hivat­koz­va kor­lá­toz­ná a szó­lás­sza­bad­sá­got és val­lás­sza­bad­sá­got a kontinensen.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu