Hírek Elszakított területi hirek Óvo­da­át­adás Kommandón

Óvo­da­át­adás Kommandón

Ünne­pé­lyes kere­tek közt teg­nap átad­ták Kom­man­dó új óvo­dá­ját, melyet a magyar kor­mány Kár­pát-meden­cei Óvo­da és Böl­cső­de Prog­ram­já­nak támo­ga­tá­sá­val épí­tet­tek a kovász­nai római kato­li­kus egy­ház­köz­ség kezdeményezésére.

Az ese­mé­nyen jelen volt Solt­ész Mik­lós, a magyar kor­mány egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra, a csík­sze­re­dai magyar kon­zu­lá­tus kép­vi­se­le­té­ben Lukács Ben­ce Ákos veze­tő kon­zul, főtisz­te­le­tű Veres Ste­li­an kano­nok, a Gyu­la­fe­hér­vá­ri Római Kato­li­kus Érsek­ség gaz­da­sá­gi igaz­ga­tó­ja, Péter Artúr espe­res, a kovász­nai Szent Ist­ván Király Romai Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség volt plé­bá­no­sa – jelen­leg a maros­vá­sár­he­lyi római kato­li­kus egy­ház­köz­ség espe­re­se –, aki augusz­tus 1‑jéig hat éven keresz­tül szol­gál­ta a kovász­nai és kom­man­dói kato­li­kus híve­ket (Kom­man­dó ugyan­is Kovász­na fili­á­ja), és ő kez­de­mé­nyez­te, pályáz­ta meg a magyar kor­mány­nál az óvo­da fel­épí­té­sét. Továb­bá jelen vol­tak Kom­man­dó köz­ség elöl­já­rói, a helyi okta­tá­si intéz­mé­nyek veze­tői és szá­mos hely­bé­li lakos.

Az egy­be­gyűl­te­ket Opra-Béni Béla isko­la­igaz­ga­tó köszön­töt­te, aki köszö­ne­tét fejez­te ki Péter Artúr espe­res­nek az oda­adó köz­ben­já­rá­sá­ért és a magyar kor­mány­nak, hogy saját­ja­ként támo­gat­ta a Buda­pest­től nyolc­száz kilo­mé­ter­re levő kis magyar települést.

Kocsis Béla pol­gár­mes­ter ünne­pi beszé­dé­ben elmond­ta: „Bár nagy a föld­raj­zi távol­ság közöt­tünk, ez még­sem tud elvá­lasz­ta­ni ben­nün­ket. Kül­ho­ni magyar közös­ség­ként itt, Kom­man­dón is érez­zük és tapasz­tal­juk az anya­or­szág gond­vi­se­lé­sét, támo­ga­tá­sát, ame­lyért vég­te­le­nül hálá­sak vagyunk.”

Solt­ész Mik­lós állam­tit­kár azt mond­ta: Kom­man­dó min­dig hűsé­ges volt e vidék­hez, mely őrhe­lye volt a magyar hazá­nak. A hatá­rok meg­vál­toz­tak, ezért nem az itte­ni­ek fele­lő­sek, most Kom­man­dó a magyar nyelv és iden­ti­tás meg­őr­zé­sé­nek az őrhe­lye kell hogy legyen a gyer­me­kek neve­lé­se által. „Ha meg tud­juk őriz­ni a nyel­vet, a nem­zet min­dig élni fog e vidé­ken. Ugyan­ak­kor nekünk, keresz­tény embe­rek­nek a békét is őriz­nünk kell a csa­lád­ban, a közös­ség­ben, és az együtt élő más nem­ze­tek­kel. Kérem, erre nevel­jék a gyer­me­ke­ket” – hang­sú­lyoz­ta az államtitkár.

Péter Artúr espe­res elmond­ta, hogy négy évvel ezelőtt kezd­ték el az épít­ke­zést, nagyon jó volt az együtt­mű­kö­dés mind a kivi­te­le­ző­vel, mind a helyi önkormányzattal.

Az egy­há­zi telek­re épült óvo­da épü­le­té­ben nyá­ron tábo­rok szer­ve­zé­sé­re is lesz lehetőség.

A kor­sze­rű épü­let a kovász­nai Szász-Veres Atti­la ter­ve­ző és Németh Lász­ló épít­ke­zé­si vál­lal­ko­zó mun­ká­ját dicséri.

For­rás: sze​kely​hon​.ro