Hírek Vélemények/Publicisztikák Óva­kod­junk a vírusszakértőktől!

Óva­kod­junk a vírusszakértőktől!

Nem­rég döb­be­ne­tes hír került nap­vi­lág­ra. Antó­nio Guter­res ENSZ-főtit­kár úgy véle­ke­dett az év ele­jén a vir­tu­á­li­san meg­ren­de­zett Világ­gaz­da­sá­gi Fóru­mon, hogy az egész vilá­gon min­den­kit be kel­le­ne olta­ni a koro­na­ví­rus ellen, más­kü­lön­ben az embe­ri­ség soha nem tud meg­sza­ba­dul­ni a kór­oko­zó és vari­án­sai okoz­ta világ­jár­vány­tól – írta az MTI.

Óvakodjunk a vírusszakértőktől!

Egy kicsit meg­ke­se­red­tem a hír hal­la­tán, már csak azért is, mert Guter­res úr ezt éppen azon a Világ­gaz­da­sá­gi Fóru­mon (World Eco­no­mic Forum, WEF) jelen­tet­te ki, amely­nek veze­tő­je immá­ron meg­ala­ku­lá­sa, 1971 óta az a Klaus Sch­wab, aki 2020-ban, a pan­dé­mia kez­de­tén már­is meg­ír­ta a Covid 19: The Gre­at Reset című művét, amely­ben lénye­gé­ben meg­hir­det­te a glo­bá­lis tech­nok­ra­ta elit által irá­nyí­tott világ­tár­sa­da­lom riasz­tó vízi­ó­ját. Egy 21. szá­za­di neo­kom­mu­niz­mu­sét, amely­ben a nem­zet­ál­la­mok jelen­ték­te­len­né vál­nak, meg­szűn­nek, a hagyo­má­nyos állam „elhal”, hogy átad­ja a helyét a giga­cé­gek és giga­ban­kok, a Big Tech, a Big Phar­ma, a Big Banks által irá­nyí­tott szép új világ­nak, amely­ben, bár sen­ki­nek sem lesz tulaj­do­na, min­den­ki „bol­dog lesz”.
Vala­ho­gyan azt kezd­tem el érez­ni Guter­res úr nyi­lat­ko­za­ta kap­csán, hogy itt vala­mi még­sem stim­mel. Világ­kor­mány, világ­tár­sa­da­lom és köte­le­ző világ­ol­tás min­den ember­nek – ez így együtt túl­zot­tan is össze­cseng, ez az iga­zi probléma.

Már csak azért is, mert meg kell kér­dez­nem: tudják‑e önök, hogy ez év már­ci­u­sá­ban a WHA, az ENSZ Egész­ség­ügyi Világ­köz­gyű­lé­se új, glo­bá­lis köz­egész­ség­ügyi világ­ren­det jelen­tett be, amely alap­ve­tő­en glo­ba­li­zál­ja a kor­má­nyok vála­szát a pan­dé­mi­á­ra? És hogy ehhez a terv­hez csat­la­ko­zott az unió csúcs­szer­ve is? S tud­ják, hogy – ha alá­ír­ják az egyes álla­mok veze­tői – ez azzal jár­hat, hogy kike­rül­het a nem­zet­ál­la­mok kezé­ből annak az eldön­té­se pél­dá­ul, hogy akarnak‑e köte­le­ző oltást vagy sem? S hogy ez végül oda vezet­het, hogy 2024-től akár köte­le­ző világ­ol­tást „sza­ba­dí­ta­nak rá” a Föld összes orszá­gá­ra és lako­sá­ra, bele­ért­ve önö­ket és engem is?

De szól­nom kell Bill Gates­ről is, aki nem­rég arról beszélt, hogy a koro­na­ví­rus­nál is sok­kal súlyo­sabb világ­jár­vá­nyok kiala­ku­lá­sa vár­ha­tó, és erre fel kell készül­ni. Ő csak tud­hat­ja, hiszen két­ség­te­len, hogy 2017 – 2018-ban kivá­ló és egy­ben félel­me­tes jós­nak bizo­nyult, ami­kor ő és fele­sé­ge arról beszél­tek, hogy a glo­bá­lis jár­vány már úton van, ami a húszas évek­ben fog kitör­ni, és akár har­minc­mil­lió ember halá­lá­val is vég­ződ­het. Nem beszél­ve Ted­rosz Adha­nom Geb­re­jeszusz­ról, a WHO jelen­le­gi főigaz­ga­tó­já­ról, aki janu­ár végén kije­len­tet­te – mielőtt még remény­ked­ni kezd­het­tünk vol­na, hogy las­san lecseng a jár­vány –, hogy a pan­dé­mia még egy­ál­ta­lán nincs közel a végé­hez, s a leg­rosszabb még hátravan…

S hogy kicso­da is Guter­res, Gates, Geb­re­jeszusz? Guter­res­ről annyit fon­tos tud­ni, hogy Por­tu­gá­lia szo­ci­a­lis­ta minisz­ter­el­nö­ke volt 1995 és 2002 között, 1999 és 2005 között pedig a Szo­ci­a­lis­ta Inter­na­ci­o­ná­lé elnö­ke. Meg­győ­ző­dé­ses glo­ba­lis­ta, mig­rá­ció­pár­ti poli­ti­kus, nem vélet­len, hogy az ENSZ mene­kült­ügyi főbiz­to­sa­ként dol­go­zott 2005 és 2015 között, s nevé­hez fűző­dik annak a kinyi­lat­koz­ta­tá­sa is, hogy a beván­dor­lást, a mig­rá­ci­ót embe­ri jog­gá kell emel­ni. Nem kér­dé­ses, hogy a glo­ba­lis­ta elit­ben a helye.

Az Euró­pai Bizott­ság két lépés­ben ter­ve­zi fel­szá­mol­ni az EU orosz ener­gia­füg­gő­sé­gét: első lépés­ben fel­szá­mol­ja az Euró­pai Uniót.

Bill Gatest, a Mic­ro­soft ala­pí­tó­ját, a világ egyik leg­gaz­da­gabb embe­rét alig­ha kell bemu­tat­nom. A szá­mí­tó­gé­pek vilá­ga már régen hide­gen hagy­ja, egy ide­je már „jár­vány­szak­ér­tő” vált belő­le, fele­sé­gé­vel együtt meg­ala­pí­tot­ta a Bill és Melin­da Gates Ala­pít­ványt, amely óri­á­si pén­zek­kel támo­gat­ja a WHO‑t. Olyan mér­ték­ben, hogy ami­kor Trump dön­té­se alap­ján az ame­ri­kai kor­mány kivo­nult a WHO támo­ga­tá­sá­ból – azért, mert az elő­ző ame­ri­kai elnök sze­rint túl­sá­go­san is a kínai lob­bi irá­nyí­tá­sa alatt dol­goz­nak –, akkor lénye­gé­ben véve a WHO leg­na­gyobb pénz­ügyi támo­ga­tó­já­vá vált. Lehet, hogy ez a tény a WHO aktu­á­lis állás­fog­la­lá­sa­it is befolyásolhatja…?

Min­den­eset­re Geb­re­jeszusz és Gates nyi­lat­ko­za­ta egy irány­ba mutat. Geb­re­jeszusz iga­zán érde­kes ember: ő egy erő­sza­kos for­ra­dal­mi kom­mu­nis­ta párt veze­tő­je volt Eti­ó­pi­á­ban, amely­nek neve Tigray People Liber­ati­on Front (TPLF). A párt kiemel­ke­dő sze­rep­lő­je volt az eti­ó­pi­ai pol­gár­há­bo­rú­nak, amely 1991-ig tar­tott. Az ame­ri­kai bel­biz­ton­sá­gi minisz­té­ri­um érté­ke­lé­se sze­rint a TPLF III. szin­tű ter­ror­szer­ve­zet­nek minő­sül, egy olyan párt, ame­lyik kemény vér­on­tá­sok­ban vett részt. Nos, ennek a szer­ve­zet­nek volt az egyik veze­tő­je Geb­re­jeszusz, kor­mány­tag lett, s végül az ENSZ sza­ko­sí­tott szer­ve­ze­té­nek, a WHO-nak az élé­re került. Nyil­ván azért, mert sokat fog­lal­ko­zott az emberéletekkel…

De van még egy fon­tos nevünk, ez pedig nem más, mint a 81 éves Antho­ny Fau­ci viro­ló­gus, Biden egész­ség­ügyi főta­nács­adó­ja, aki, akár­csak Geb­re­jeszusz, Gates és Guter­res, szin­tén janu­ár­ban nyi­lat­koz­ta azt, hogy korai még a világ­jár­vány végét vár­ni. S mond­ta ezt, nem fog­ják kita­lál­ni, hogy hol: a Világ­gaz­da­sá­gi Fórum janu­á­ri online értekezletén.

Mind­ez min­den, csak nem meg­nyug­ta­tó: ezek­nek az urak­nak lát­ha­tó­an elég erős befo­lyá­suk van a világ sor­sá­nak ala­ku­lá­sá­ra, hátuk mögött még erő­sebb glo­ba­lis­ta szer­ve­ze­tek­kel és intézményekkel.

Fau­ci egyéb­ként szin­tén nagy jós, akár­csak Gates: 2017-ben tel­jes bizo­nyos­ság­gal állí­tot­ta, hogy Trump elnök első cik­lu­sa ide­jén egé­szen bizo­nyo­san ki fog tör­ni egy világ­jár­vány. Fau­ci viselt dol­gai elég­gé elké­pesz­tő­ek: nem­rég kide­rült, hogy az ame­ri­kai Nem­ze­ti Egész­ség­ügyi Inté­zet (NIH) négy­mil­lió dol­lár­ral támo­ga­tott olyan kuta­tá­so­kat a vuha­ni labo­ra­tó­ri­um­ban, ame­lyek a dene­vé­rek­ben rej­tő­ző koro­na­ví­ru­sok fer­tő­zőb­bé válá­sá­hoz (!) vezet­tek, ráadá­sul az embe­rek­re való átté­rés lehe­tő­sé­gé­vel „fűsze­rez­ve”. Emö­gött nem más állt, mint Antho­ny Fau­ci, illet­ve Fran­cis Collins, a NIH veze­tő­je, akik ezt vál­tig tagad­ták, de mára ez kitu­dó­dott. Magya­rán az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők pén­zé­ből finan­szí­roz­tak embe­rek­re veszé­lyes víru­sok­kal kap­cso­la­tos kutatásokat.

Fau­ci­ról nem­rég az is kide­rült, hogy óri­á­si befo­lyá­sát kihasz­nál­va min­dent meg­tett azért, hogy ne kerül­je­nek nyil­vá­nos­ság­ra azok a doku­men­tu­mok, ame­lyek azt való­szí­nű­sí­tik, hogy a Covid – 19-beteg­sé­get oko­zó vírus a vuha­ni labo­ra­tó­ri­um­ból került ki (ma már az FBI is leg­in­kább ezt a ver­zi­ót fogad­ja el). Orosz, izra­e­li, ame­ri­kai, auszt­rál, német és brit kuta­tók is arra panasz­kod­tak (erről egye­dül a Fox News szá­molt be), hogy az ezzel kap­cso­la­tos tanul­má­nya­ik meg­je­len­te­té­sét isme­ret­len erők meg­aka­dá­lyoz­ták. Lehet, hogy Fau­ci erről is tud valamit?

Nem vélet­len, hogy repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok fel­ve­tet­ték dr. Fau­ci bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sét, bíró­ság elé állí­tá­sát java­sol­ták. Azon­ban mind­hi­á­ba: Fau­ci min­dent túl­él, ő egy követ­kez­mé­nyek nél­kü­li ember… Vajon miért, kik védik őt?

Mind­ezek alap­ján mon­dom azt, hogy a koro­na­ví­rus témá­já­ban se marad­junk nai­vak, ha lehet­sé­ges. Ha egy több mint gya­nús ame­ri­kai orvos elmoz­dít­ha­tat­lan és szá­mon­kér­he­tet­len, ha Bill Gates hiva­tá­sos jós­ként és viro­ló­gus­ként lép­het fel, ha egy ter­ror­szer­ve­zet volt veze­tő­je irá­nyít­hat­ja a WHO‑t, ha min­den alter­na­tív véle­ményt a Covid­dal és annak hát­te­ré­vel kap­cso­lat­ban mód­sze­re­sen elhall­gat­tat­nak a médi­u­mok­ban és a nyil­vá­nos­ság előtt, akkor csak egyet tehe­tünk fele­lős­ség­tel­je­sen: élünk a gya­nú­per­rel, hogy szán­dé­ko­san átver­nek ben­nün­ket vala­mi átfo­gó glo­bá­lis cél érde­ké­ben.
És a hab a tor­tán: nem­rég olvas­hat­tuk, hogy az omik­ron vál­to­zat fel­fe­de­ző­je, dr. Ange­li­que Coet­zee azt nyi­lat­koz­ta a Die Welt­nek, hogy euró­pai kor­má­nyok arra pró­bál­ták ráven­ni, ne állít­sa azt, hogy az omik­ron a Covid eny­he és kevés­bé veszé­lyes vál­to­za­ta, mond­ja azt, hogy ez is veszé­lyes és súlyos betegség.

Tehát: ne higgyünk el sem­mit bemon­dás­ra a „nagy­fi­úk­nak” meg az őket kiszol­gá­ló „hiva­tal­nak”. Sem­mit! Minden­nek men­jünk utá­na, min­dent ellen­őriz­zünk és min­den­ről tud­junk meg minél töb­bet, ugyan­is túl nagy a tét ahhoz, hogy a vakon elfo­ga­dás luxu­sát meg­en­ged­het­nénk magunk­nak: az éle­tünk­ről van szó! Fog­lal­koz­zunk a közé­let­tel, mert az óko­ri görö­gök azt mond­ták, hogy akit nem érde­kel a köz­élet, a poli­ti­ka, azt úgy hív­ják, hogy idióta.

A szer­ző poli­to­ló­gus, az Alap­jo­go­kért Köz­pont kuta­tá­si tanácsadója

Azt sem a logi­ka dik­tál­ja, hogy néhány NATO-tag­ál­lam fegy­ve­re­ket és önkén­te­se­ket küld ukrán olda­lon a háborúba.

Fricz Tamás

For­rás: magyar​nem​zet​.hu