Hírek Clevelandi hirek Morzsák Ösz­tön­díj-pályá­zat

Ösz­tön­díj-pályá­zat

A Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ösz­tön­díj-pályá­za­tot hir­det magyar nyel­vi és magyar­ság­is­me­re­ti kereszt­fél­éves kép­zés­re a diasz­pó­rá­ban élő magyar szár­ma­zá­sú sze­mé­lyek szá­má­ra a 2022-es tan­év­re.

A kul­tu­rá­lis és tudo­mány­dip­lo­má­ci­ai fel­ada­tok ellá­tá­sá­ról szó­ló 2412016. (VIII. 16.) Korm. ren­de­let, vala­mint a
Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um Szer­ve­ze­ti és Műkö­dé­si Sza­bály­za­tá­ról szó­ló 4/2019 (III. 13.) KKM uta­sí­tás
alap­ján a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um (a továb­bi­ak­ban: KKM) a Balas­si Bálint­ösz­tön­díj­prog­ram­ban
Már­ton Áron ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tot hir­det a kul­tu­rá­lis és nyel­vi azo­nos­ság­tu­dat
meg­őr­zé­sé­nek és erő­sí­té­sé­nek érde­ké­ben a 2022-es tan­év­re, a Kár­pát-meden­cén kívül, első­sor­ban a déli fél­te­kén
diasz­pó­rá­ban élő magyar szár­ma­zá­sú sze­mé­lyek számára


MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
  A magyar nyel­vi és magyar­ság­is­me­re­ti álla­mi ösz­tön­díj cél­ja a diasz­pó­rá­ban élő, magyar szár­ma­zá­sú, kül­föl­di
  állam­pol­gár­sá­gú fia­ta­lok magyar­nyelv-tudá­sá­nak és Magyar­or­szág­gal kap­cso­la­tos isme­re­te­i­nek fej­lesz­té­se,
  elmé­lyí­té­se. A két­sze­mesz­te­res magyar­or­szá­gi tanul­má­nyok­ra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Dip­lo­má­ci­ai
  Aka­dé­mia Kft. (a továb­bi­ak­ban: KKM MDA Kft.) fel­nőtt­kép­zé­si intéz­mény köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Az
  ösz­tön­díj­prog­ram cél­ja­i­nak sike­res meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben a KKM együtt­mű­kö­dik a Magyar Diasz­pó­ra Tanács
  tag­szer­ve­ze­te­i­vel, külö­nös tekin­tet­tel az ifjú­sá­gi közös­ség­épí­tést elő­se­gí­tő szer­ve­ze­tek­kel, így a Kül­föl­di Magyar
  Cser­kész­szö­vet­ség­gel.
 2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
  A prog­ram magyar nyel­vi és magyar­ság­is­me­re­ti tanul­má­nyo­kat tar­tal­maz, vala­mint lehe­tő­sé­get nyújt
  Magyar­or­szág­gal és az élő magyar kul­tú­rá­val való aktív meg­is­mer­ke­dés­re is. A magyar­ság­is­me­re­ti tanul­má­nyok
  kere­té­ben tör­té­ne­lem, iro­da­lom, föld­rajz, nép­rajz, művé­szet­tör­té­net és tár­sa­da­lom­is­me­ret tan­tár­gya­kat tanul­nak az
  ösz­tön­dí­ja­sok. A prog­ram magyar­ság­is­me­re­ti tanul­má­nyok­ból – nyel­vi szint­től füg­gő­en – záró­vizs­gá­val, azaz egy
  válasz­tott témá­ból meg­írt záró­dol­go­zat meg­vé­dé­sé­vel feje­ző­dik be. A pályá­zó vál­lal­ja, hogy a tan­év végén magyar
  nyelv­ből álla­mi­lag elis­mert nyelv­vizs­gán vesz részt. (A nyelv­vizs­ga szint­je, típu­sa és az ennek meg­fe­le­lő­en
  befi­ze­ten­dő vizs­ga­díj mér­té­ke a nyel­vi szint­fel­mé­rést vég­ző bizott­ság dön­té­sé­től függ.)
  A fel­nőtt­kép­zés­ben részt­ve­vők a kép­zés sike­res abszol­vá­lá­sa ese­tén tanú­sít­ványt kap­nak.
  Az okta­tá­son való rész­vé­tel köte­le­ző, ennek indo­ko­lat­lan elmu­lasz­tá­sa, vala­mint az ösz­tön­díj­szer­ző­dés­ben és/vagy
  a kép­zé­si szer­ző­dés­ben fog­lal­tak meg­sze­gé­se ese­tén a kép­zés­re és az elszál­lá­so­lás­ra való jogo­sult­ság azon­nal
  meg­szű­nik és – az alá­írt ösz­tön­díj­szer­ző­dés­ben fog­lal­tak sze­rint – az addig fel­vett ösz­tön­dí­jat vissza kell fizetni.
 3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA
  A kép­zés idő­tar­ta­ma 9 hónap (2022. feb­ru­ár – júni­us, 2022. szep­tem­ber – decem­ber)
  A KKM az ösz­tön­dí­jas hall­ga­tók szá­má­ra a kép­zés idő­tar­ta­má­ra az aláb­bi­a­kat biztosítja:
   ingye­nes képzés
   45 000 HUF/hó ösz­tön­díj (havon­ta fizetve)
   térí­tés­men­tes szálláshely
   diák­iga­zol­vány (ked­vez­mé­nyek­re jogosít)
   egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás
  A ter­ve­zett ösz­tön­dí­jas keret­szám: 15 fő
 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
  A pályá­zat 18. élet­évét betöl­tött, első­sor­ban egye­te­mis­ta korú, magyar szár­ma­zá­sú fia­ta­lok szá­má­ra kerül
  kiírás­ra. A kor­ha­tár: 35 év. A pályá­zó­nak kül­föl­di állam­pol­gár­ság­gal kell ren­del­kez­nie, de a magyar
  állam­pol­gár­ság meg­lé­te nem kizá­ró ok. A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent a kül­föl­di magyar közös­sé­gek­ben
  (cser­ké­szet, nép­tánc, magyar isko­la, magyar egy­ház stb.), illet­ve egyéb tár­sa­dal­mi körök­ben foly­ta­tott közös­sé­gi
  mun­ka, egye­te­mi aján­lás, vala­mint a magyar kul­tú­rá­val, művé­szet­tel vagy más terü­let­tel kap­cso­la­tos
  tevé­keny­ség­ben való rész­vé­tel. A 2022-es (kereszt­fél­éves) tan­év­re szó­ló ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­ra első­sor­ban a déli
  fél­te­ke orszá­ga­i­ból vár­juk a jelent­ke­ző­ket.
  Tájé­koz­tat­juk a pályá­zó­kat, hogy a kép­zés jelen­leg a koráb­bi­tól elté­rő hely­szí­nen zaj­lik (1107 Buda­pest, Zág­rá­bi
  út 1.). Szál­lás­he­lyet biz­to­sí­tunk (Hunya­di János úti szál­lás­hely – Hotel Ber­lin, 1117 Buda­pest, Hunya­di János út
  2.).
 2. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE
  A pályá­zat bekül­dé­si határ­ide­je: 2021. októ­ber 13., 24.00 (UTC+1)
 3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
  A pályá­zat mene­te:
  A pályá­za­ti fel­hí­vás az aláb­bi hon­la­pon talál­ha­tó:
  https://​balas​sis​cho​lars​hip​.kor​many​.hu
 4. A pályá­za­ti oldal
  A pályá­zat beadá­sa a https://​spje​lent​ke​zes​.mdakft​.hu olda­lon keresz­tül tör­té­nik. Kér­jük, hogy keres­se fel az oldalt
  és az ott levő infor­má­ci­ók alap­ján készít­se el és adja be a pályázatát!
 5. A pályá­zat során beadan­dó mel­lék­le­tek és iga­zo­lá­sok
  A pályá­zat­hoz szük­sé­ges mel­lék­le­tek és iga­zo­lá­sok a követ­ke­zők:
  – a pályá­zó alá­írt nyi­lat­ko­za­ta: (for­má­tum: .pdf) [köte­le­ző mel­lék­let],
  – önélet­rajz (for­má­tum: .doc, .docx) [köte­le­ző mel­lék­let],
  – kb. 300 sza­vas fogal­ma­zás a magyar­or­szá­gi tanul­má­nyok cél­já­ról és a meg­szer­zen­dő isme­re­tek ott­ho­ni
  hasz­no­sí­tá­sá­ról (for­má­tum: .doc, .docx) [köte­le­ző mel­lék­let],
  – (a nem magyar) útle­vél vagy más be-és haza­u­ta­zás­ra jogo­sí­tó úti okmány máso­la­ta (for­má­tum: .pdf) [köte­le­ző
  mel­lék­let],
  – tanul­má­nyi ered­mé­nye­ket is tar­tal­ma­zó bizo­nyít­vány máso­la­ta (for­má­tum: .pdf) [köte­le­ző mel­lék­let],
  – tár­sa­dal­mi szer­ve­zet (cser­ké­szet, isko­la, ala­pít­vány, egy­ház stb.) vagy elis­mert sze­mé­lyi­ség aján­lá­sa
  (for­má­tum: .pdf) [java­solt mel­lék­let],
  A pályá­za­tok elbí­rá­lá­sa
  A pályá­za­tok­ról szó­ló dön­tést a KKM által lét­re­ho­zott Érté­ke­lő Bizott­ság hoz­za meg. A dön­tés min­den pályá­zó­ra
  néz­ve köte­le­ző.
  A KKM a határ­idő után beér­ke­zett, illet­ve for­ma­i­lag hibás és hiá­nyos, pon­tat­la­nul vagy olvas­ha­tat­la­nul benyúj­tott
  pályá­za­to­kat nem veszi figye­lem­be.
  A pályá­za­ti ered­mé­nyek köz­zé­té­te­le
  A pályá­za­tok­ról szó­ló dön­tés meg­ho­za­ta­lá­nak határ­ide­je: 2021. októ­ber 30., ame­lyet köve­tő­en 3 mun­ka­na­pon
  belül a KKM írás­ban, elekt­ro­ni­kus úton érte­sí­tést küld a pályá­zat ered­mé­nyé­ről.
  Az ösz­tön­dí­jat nyert pályá­zó­nak ezután szin­tén írás­ban, leg­ké­sőbb 2021. novem­ber 10-ig elekt­ro­ni­kus úton
  nyi­lat­koz­nia kell, hogy elfogadja‑e az ösz­tön­dí­jat.
  A nyer­tes pályá­zó­nak vál­lal­nia kell, hogy Magyar­or­szág­ra érke­zé­sét köve­tő­en, a prog­ram részét képe­ző
  kirán­du­lá­sok költ­sé­ge­i­hez való hoz­zá­já­ru­lás címén, a kép­zés meg­va­ló­sí­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő KKM MDA Kft.
  részé­re befi­zet 180.000 HUF‑t, amennyi­ben a kirán­du­lá­so­kat meg lehet való­sí­ta­ni.
  A jár­vány­ügyi hely­zet ala­ku­lá­sá­nak függ­vé­nyé­ben a KKM fenn­tart­ja a jogot arra, hogy a prog­ram része­ként
  meg­hir­de­tett kirán­du­lá­sok szer­ve­zé­sét elha­lassza vagy töröl­je, illet­ve az azo­kon való rész­vé­tel fel­té­te­le­it módo­sit­va. Ebben az eset­ben a befi­ze­tett összeg a kirán­du­lá­sok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak függ­vé­nyé­ben a pályá­zó­nak visszajár.


A pályá­zót érin­tő költségek:
 az uta­zás költ­sé­gei (Magyar­or­szág­ra és haza)
 nyelv­vizs­ga­díj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 35 000 HUF),
 két köte­le­ző kirán­du­lás költ­sé­ge (180.000 HUF),
 tömeg­köz­le­ke­dé­si bérlet,
 köl­tő­pénz (az étke­zés, a tömeg­köz­le­ke­dé­si bér­let és a sze­mé­lyes költ­sé­gek fede­zé­sé­re kb. 250
USD/hó aján­lott),
 szük­ség ese­tén „egyéb” típu­sú vízum beszer­zé­se az ille­té­kes magyar külképviseleten.

 1. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
   Kizár­ha­tó az a pályá­zó, aki az adat­la­pon valót­lan, hamis ada­tot szol­gál­tat, ilyen nyi­lat­ko­za­tot tesz a pályá­zat
  benyúj­tá­sa­kor, illet­ve vala­mely, a pályá­zat elbí­rá­lá­sát érin­tő valós tényt, ada­tot elhallgat.
   A pályá­za­ton való rész­vé­tel, illet­ve az ösz­tön­díj elnye­ré­se nem zár­ja ki, hogy a pályá­zó részt vegyen a
  vár­ha­tó­an 2021 novem­be­ré­ben meg­hir­de­tés­re kerü­lő Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram (DFP)
  pályá­za­tán.
   A pályá­zók pályá­za­tuk benyúj­tá­sá­val hoz­zá­já­rul­nak a pályá­za­ti adat­la­pon sze­rep­lő sze­mé­lyes ada­ta­ik­nak a
  KKM, vala­mint a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott dön­tés-elő­ké­szí­tő tes­tü­le­tek és dön­tés­ho­zók álta­li keze­lé­sé­hez
  a dön­tés­hez szük­sé­ges ide­ig – de leg­fel­jebb 2022. feb­ru­ár 15. nap­já­ig. A nyer­tes pályá­zók pályá­za­tuk
  benyúj­tá­sá­val hoz­zá­já­rul­nak továb­bá a pályá­za­ti adat­la­pon sze­rep­lő sze­mé­lyes ada­ta­ik­nak a KKM vala­mint
  a KKM MDA Kft. álta­li keze­lé­sé­hez az ösz­tön­dí­jas jog­vi­szo­nyuk idő­tar­ta­ma alatt. Ezen adat­szol­gál­ta­tá­si
  köte­le­zett­ség nem tel­je­sí­té­se az ösz­tön­dí­jas jog­vi­szony meg­szű­né­sét von­ja maga után.
   A pályá­za­ton ösz­tön­dí­jat nyert hall­ga­tók név­so­ra nyil­vá­nos. A pályá­zó a pályá­za­ton való rész­vé­tel­lel
  hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy neve és állam­pol­gár­sá­ga az ösz­tön­díj elnye­ré­se ese­tén nyil­vá­nos­ság­ra kerül­jön a
  KKM hon­lap­ján.
   A pályá­zó tudo­má­sul veszi, hogy a KKM a jár­vány­ügyi hely­zet­re való tekin­tet­tel a magyar nyel­vi és
  magyar­ság­is­me­re­ti kép­zé­sé­nek elő­ze­te­sen ter­ve­zett kez­dé­si idő­pont­ját (2022. feb­ru­ár 1.) elha­laszt­hat­ja
  és/vagy a kép­zés­ben táv­ok­ta­tá­si mód­sze­re­ket alkal­maz­hat, illet­ve súlyos hely­zet­ben eláll­hat a kép­zés
  indí­tá­sá­tól, dönt­het a kép­zés fel­füg­gesz­té­sé­ről és a fel­füg­gesz­tés meg­szün­te­té­se utá­ni foly­ta­tá­sá­ról, továb­bá
  hatá­roz­hat a jelen pályá­za­ti fel­hí­vás­ban meg­ál­la­pí­tott kép­zé­si idő­nél rövi­debb kép­zé­si idő alkal­ma­zá­sá­ról.
  A pályá­zó vál­lal­ja, hogy bár­mely előb­bi körül­mény bekö­vet­ke­zé­se ese­tén, e körül­mény­re ala­poz­va a KKMel,
  ill. a KKM MDA Kft.-vel szem­ben kár­té­rí­té­si igénnyel nem lép fel.
   A pályá­zó vál­lal­ja, hogy az ösz­tön­díj elnye­ré­se ese­tén, a kép­zés­be tör­té­nő beirat­ko­zás előtt kitöl­ti és a
  egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tó­nak vissza­kül­di az elekt­ro­ni­ku­san meg­kül­dött Egész­ség­ügyi kér­dő­ívet. A kép­zés­be
  tör­té­nő beirat­ko­zás után részt vesz a KKM, illet­ve a KKM MDA Kft. által szer­ve­zett egész­ség­ügyi
  szű­rő­vizs­gá­la­ton a veszély­hely­zet ide­je alatt a kül­föld­ről érke­ző hall­ga­tók egész­ség­ügyi alkal­mas­sá­gi
  vizs­gá­la­tát érin­tő egyes sza­bá­lyok­ról szó­ló 162021. (I. 22.) Korm. ren­de­let, vala­mint a nem­ze­ti
  fel­ső­ok­ta­tás­ról szó­ló 2011. évi CCIV. tör­vény vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei alap­ján. Ha e szű­rő­vizs­gá­lat, vagy
  a szű­rő­vizs­gá­la­tot vég­ző orvos által elő­írt továb­bi egész­ség­ügyi vizs­gá­lat vagy vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­képp
  a pályá­zó „kép­zés­re egész­ség­ügyi szem­pont­ból nem java­solt” minő­sí­tést kap, vagy a pályá­zó meg­ta­gad­ja
  az előb­bi szű­rő­vizs­gá­lat, illet­ve vizs­gá­la­tok elvé­gez­te­té­sét, akkor a pályá­zó­val ösz­tön­díj­szer­ző­dés és kép­zé­si
  szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re nem kerül sor. Amennyi­ben előb­bi szer­ző­dés vagy szer­ző­dé­sek már lét­re­jöt­tek, azok
  azon­na­li hatállyal fel­mon­dás­ra kerül­nek, az ösz­tön­dí­jas a kép­zés­ben a továb­bi­ak­ban nem vehet részt és 3
  napon belül köte­les kiköl­töz­ni a szál­lás­hely­ről. Ha az ösz­tön­dí­jas a kép­zé­si idő­szak alatt „kép­zés­re
  egész­ség­ügyi szem­pont­ból java­solt” minő­sí­té­se „kép­zés­re egész­ség­ügyi szem­pont­ból nem java­solt”
  minő­sí­tés­re vál­to­zik, ösz­tön­díj­szer­ző­dé­se azon­na­li hatállyal felmondható.
   A pályá­zó vál­lal­ja, hogy a Covid-19 jár­vány ala­ku­lá­sá­tól füg­gő­en, saját maga költ­sé­gén a Magyar­or­szág­ra
  való beuta­zás­hoz és/vagy a szál­lás­hely­re tör­té­nő beköl­tö­zés­hez és/vagy a kép­zés­be tör­té­nő rész­vé­tel­hez
  kap­cso­ló­dó­an, a KKM által meg­ha­tá­ro­zott tesz­te­ket elvé­gez­te­ti lakó­he­lyén és/vagy Magyarországon.
   Az ösz­tön­dí­jat elnyert pályá­zó­nak Magyar­or­szág­ra érke­zé­sét köve­tő­en be kell fizet­nie 180.000 HUF
  össze­get a KKM MDA Kft. szá­má­ra, a prog­ram részét képe­ző kirán­du­lá­sok költ­sé­ge­i­hez való hoz­zá­já­ru­lás
  címén, amennyi­ben a kirán­du­lá­so­kat meg lehet valósítani.
   Az KKM MDA Kft.-vel köten­dő ösz­tön­díj­szer­ző­dés és a kép­zé­si szer­ző­dés aláírása.
 1. TÁJÉKOZTATÁS
  Infor­má­ció:
  Dömö­tör­né Hár­si Sári – Char­lot­te Hár­si Dömö­tör (Kül­föl­di Magyar Cser­kész­szö­vet­ség)
  E‑mail: chaharsi@​yahoo.​com
  Sas­vá­ri Tün­de
  E‑mail: hungarologia@mdakft.