Hírek Morzsák Osz­tie Zol­tán: Get­tó­ba akar­ják szo­rí­ta­ni az egy­há­zat + Videó

Osz­tie Zol­tán: Get­tó­ba akar­ják szo­rí­ta­ni az egy­há­zat + Videó

Az Abszo­lút nagy­csü­tör­tö­ki adá­sá­ban Osz­tie Zol­tán plé­bá­nos­sal beszél­get Föl­di-Kovács And­rea. Szó esik az infor­má­ci­ós for­ra­da­lom hatá­sá­ról az egy­ház éle­té­ben, a szi­vár­vány­kap­cso­la­tok­ról, a libe­rá­lis világ­rend toxi­kus­sá­gá­ról, vala­mint az egy­ház tár­sa­dal­mi sze­re­pé­ről a 21. században.

A Buda­pest-Bel­vá­ro­si Nagy­bol­dog­asszony Főplé­bá­nia-temp­lom plé­bá­no­sa úgy véli, az inter­net segít­sé­gé­vel sok­kal több ember­nél ér cél­ba üze­ne­tük, mint­ha temp­lom­ban pró­bál­nák meg ugyan­ezt átad­ni, ugyan­ak­kor azt is kieme­li; „Szép hal­la­ni, hogy csa­lá­dok bekap­csol­ják az inter­ne­tet, és végig­csi­nál­ják a litur­gi­át úgy, mint­ha a temp­lom­ban len­né­nek.” Ezzel „bejön Krisz­tus és az imá­dás­nak a lel­kü­le­te az ott­ho­na­ink­ba – talán még job­ban, mint eddig.”

A kato­li­kus pap ugyan­ak­kor fel­hív­ja a figyel­met a sze­ku­lá­ris orszá­gok, bal­li­be­rá­lis kor­má­nyok veszé­lye­i­re, ezek a tár­sa­dal­mak ugyan­is meg­pró­bál­ják get­tó­ba zár­ni, egy­faj­ta szo­ci­á­lis intéz­ménnyé deg­ra­dál­ni az egyházat.

A bűn és hatá­ra­it rela­ti­vi­zá­ló libe­rá­lis esz­mék azért szü­let­tek meg, hogy ezek­nek mar­káns hatá­ra­it elmossák.

Hoz­zá­tet­te: „A keresz­tény hit egyik sarok­pont­ja, hogy való­sá­gos­nak kell tekin­te­nünk Krisz­tust, és raj­ta keresz­tül az élő Istent. Hiszen azok szá­má­ra, akik­nek Isten már sem­mit sem jelent, nincs mon­da­ni­va­lónk! Ez az, amit való­já­ban a libe­rá­lis ideo­ló­gia elért, hogy a való­ság­nak az alap­ja­it tagadja.

A plé­bá­nos sze­rint a külön­bö­ző élet­for­mák nem egyen­lő­ek. „Ezzel lehet a házas­ság, vagy a csa­lád fogal­mát tel­je­sen egy torz és azzal töké­le­te­sen ellen­té­tes élet­meg­nyil­vá­nu­lás­sá deg­ra­dál­ni, vagy azzal egyen­lő­vé ten­ni. Való­ban a szent­sé­gi házas­ság, a bejegy­zett élet­tár­si kap­cso­lat, a homo­sze­xu­á­li­sok egy­más­sal való viszo­nya, vagy a szing­li élet­for­ma az egyen­lő? Az ugyan­az? Nem!”

Leszö­gez­te: Krisz­tus az abszo­lút igaz­ság, aki­hez min­dent mér­nünk kell és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy „ha ezt tagad­juk, akkor min­den csepp­fo­lyós­sá, rela­tív­vá válik, és ettől kezd­ve a hazug­ság kor­lát­lan teret kap.”

A plé­bá­nos sze­rint az iden­ti­tás kér­dé­se az egyik olyan kihí­vás szá­munk­ra, amely­nek pont­ja­in keresz­tül támad ma leg­in­kább a libe­rá­lis ideo­ló­gia. Három ilyen iden­ti­tás­pil­lér van, ami meg­ha­tá­roz­za a sze­mé­lyes embe­ri éle­tün­ket: Isten, haza és család.

Osz­tie Zol­tán beszélt az egy­ház foly­to­nos küz­del­mé­ről, sok eset­ben az árral szem­ben való helyt­ál­lá­sá­ról, mellyel kivív­ta az iste­ni rend­re ala­pu­ló élet fon­tos­sá­gá­nak a meg­őr­zé­sét, és úgy gondolja

„az  új világ­ural­mi rend­szer kiépí­té­sé­nek egyet­len ellen­bás­tyá­ja van, és az való­já­ban a tör­té­nel­mi keresz­tény egy­há­zak és Krisz­tus üzenete.”

„A rend­del szem­ben az anar­chia az, ame­lyik­kel leg­in­kább alá lehet ásni a tár­sa­da­lom éle­tét. A rend helyett az anar­chia azt jelen­ti, hogy ural­ni, mani­pu­lál­ni lehet a tömegeket.”

Vége­ze­tül hoz­zá­tet­te: „a tör­té­nel­münk­nek az alap­ja­it, a tör­té­né­se­it, az objek­tív kez­de­tét komo­lyan kell ven­ni. Szent Ist­ván keresz­tény álla­mot ala­pí­tott – akár tet­szik, akár nem, ez tör­té­nel­mi való­ság és tény, ráadá­sul fel­aján­lot­ta Mári­á­nak ezt az országot.”

„Mária orszá­ga vagyunk!” – hang­sú­lyoz­ta a kato­li­kus pap nagycsütörtökön.

Kiemelt kép: Szennyes Krisz­ti­án, Vasárnap.hu

For­rás: vasar​nap​.hu