Hírek Magyarországi hírek Osto­ba­ság, ami a Deut­che Wel­le műso­rá­ban elhangzott

Osto­ba­ság, ami a Deut­che Wel­le műso­rá­ban elhangzott

A Vár­ka­pi­tány­ság Zrt. sze­rint a feszült­ség­kel­tést szol­gál­ja a Deu­tsche Wel­le német köz­szol­gá­la­ti adón bemu­ta­tott ten­den­ci­ó­zus és hamis riport­film. A Buda­vá­ri Palo­ta­ne­gyed meg­újí­tá­sát szol­gá­ló Nem­ze­ti Hausz­mann prog­ra­mot lebo­nyo­lí­tó non­pro­fit szer­ve­zet folya­ma­to­san, több fóru­mon is tájé­koz­tat a Vár­ban folyó beru­há­zá­sok­ról, ame­lye­ket az ott élők nagy több­sé­ge támo­gat – írja a Magyar Nemzet. 

„Saj­nál­juk, hogy újra meg újra hall­juk ezt a tájé­ko­zat­lan­ság­ból, vagy mes­ter­sé­ges feszült­ség­kel­tés­ből faka­dó osto­ba­sá­got, misze­rint a Buda­vá­ri Palo­ta­ne­gyed meg­újí­tá­sa a Hor­thy-kor­szak­hoz köt­he­tő” – rea­gált a Magyar Nem­zet­nek a Vár­ka­pi­tány­ság azt köve­tő­en, hogy a Deu­tsche Wel­le (DW) nevű német köz­szol­gá­la­ti tele­ví­zió a pro­pa­gan­da­vi­de­ó­já­ban a Vár­ne­gyed­ben zaj­ló épít­ke­zé­sek kap­csán szisz­te­ma­ti­ku­san a jelen és a Hor­thy-kor­szak zsi­dó­ül­dö­zés­től sem men­tes vég­nap­jai között igyek­szik pár­hu­za­mot vonni.

A Buda­vá­ri Palo­ta és a kör­nye­ze­té­ben talál­ha­tó, álla­mi tulaj­do­nú műem­lék ingat­la­nok, zöld­fe­lü­le­tek vagyon­ke­ze­lé­sé­vel, fej­lesz­té­sé­vel és üze­mel­te­té­sé­vel fog­lal­ko­zó non­pro­fit zrt. leszö­gez­te: a Vár meg­újí­tá­sát szol­gá­ló Nem­ze­ti Hausz­mann prog­ram során szó sincs 1944-ről és a Hor­thy-kor álla­po­ta­i­nak restaurálásáról.

Rom­bo­lás után újjáépítés

„A máso­dik világ­há­bo­rú pusz­tí­tá­sai után a kom­mu­nis­ta érá­ban tuda­tos, ideo­ló­gi­a­i­lag vezé­relt rom­bo­lás tör­tént. Meg­ment­he­tő épü­le­te­ket bon­tot­tak le, rekonst­ru­ál­ha­tó bel­ső tere­ket épí­tet­tek át. A most újjá­szü­le­tő épü­le­tek, ker­tek, sétá­nyok kap­csán a XIX – XX. szá­zad for­du­ló­ját tekint­jük min­tá­nak, ami­kor hosszú évszá­za­dok­kal Mátyás király után a Vár újra a fény­ko­rát élte. A kiegye­zés utá­ni kor­szak a magyar fej­lő­dés egyik legen­dás idő­sza­ka volt, a pol­gá­ro­so­dás és a kul­tu­rá­lis élet virág­zá­sa jel­le­mez­te” – fogal­ma­zott a napi­lap kér­dé­sé­re a várkapitányság.

A Buda­vá­ri Palo­ta­ne­gyed­ben folyó beru­há­zá­sok kap­csán kiemel­ték: a cél az, hogy a Várat vissza­ad­ják a magya­rok­nak, és egy olyan város­részt ala­kít­sa­nak ki, amely mél­tó a világ­örök­sé­gi rang­hoz, ahol jó élni, és aho­vá újra és újra érde­mes ellátogatni.

A Deutsche Welle csak a valóságot „felejtette el” bemutatni a budai Várról


A vár­ka­pi­tány­ság az emlí­tett műsor­ra rea­gál­va azt is kiemel­te, hogy a város­rész kul­tu­rá­lis gya­ra­po­dá­sa és élet­mi­nő­sé­gé­nek folya­ma­tos javu­lá­sa egye­nes arány­ban áll az ingat­la­nok érték­nö­ve­ke­dé­sé­vel, és már csak ezért is ért­he­tő, hogy a vár­bé­li pol­gá­rok dön­tő több­sé­ge támo­gat­ja a munkájukat.

„A Vár­ban élők­től érke­ző vissza­jel­zé­sek és a kuta­tá­sok is azt iga­zol­ják, hogy az itt élők támo­gat­ják a prog­ra­mun­kat, amely során a Vár­ban élők igé­nye­i­re is figye­lem­mel vagyunk” – tet­ték hozzá.

A tel­jes cikk a Magyar Nem­zet olda­lán olvas­ha­tó el, IDE KATTINTVA.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu