Hírek Külföldi hirek Össze­zár­tak az olaj­nagy­ha­tal­mak Orosz­or­szág mögött

Össze­zár­tak az olaj­nagy­ha­tal­mak Orosz­or­szág mögött

A nyu­ga­ti média fél­re­ma­gya­ráz­za az olaj­nagy­ha­tal­mak új meg­ál­la­po­dá­sát. Ráadá­sul geo­po­li­ti­kai szem­pont­ból a Nyu­gat szá­má­ra ked­ve­zőt­len fej­le­mény, hogy Sza­úd-Ará­bia a saját kvó­tái árán is Orosz­or­szág mel­lé állt – figyel­mez­te­tett Hor­tay Oli­vér, a Szá­zad­vég klí­ma- és ener­gia­po­li­ti­kai üzlet­ágá­nak vezetője.

– Dön­töt­tek az olaj­nagy­ha­tal­mak (OPEC): júli­us­tól Sza­úd-Ará­bia napi egy­mil­lió hor­dó­val fog­ja vissza akti­vi­tá­sát. Az őszi két­mil­lió hor­dós és az ápri­li­si 1,6 mil­lió hor­dós vágá­sok­kal együtt csak­nem öt szá­za­lék­kal szű­kül a glo­bá­lis kíná­lat – hív­ta fel a figyel­met a fej­le­mé­nyek­re a közös­sé­gi olda­lán Hor­tay Oli­vér. A Szá­zad­vég klí­ma- és ener­gia­po­li­ti­kai üzlet­ágá­nak veze­tő­je sze­rint a nyu­ga­ti média fél­re­ma­gya­ráz­za az OPEC új megállapodását.

A töb­bi között azt írták, hogy az olaj­nagy­ha­tal­mak – leg­in­kább Sza­úd-Ará­bia – két­ség­be van­nak esve. A Nem­zet­kö­zi Valu­ta­alap (IMF) becs­lé­se alap­ján a sza­ú­di­ak­nak sta­bi­lan nyolc­van dol­lár fölöt­ti hor­dón­kén­ti árra len­ne szük­sé­gük a költ­ség­ve­té­sük fenn­tar­tá­sá­hoz. A sza­ú­di ener­gia­ügyi minisz­tert fruszt­rál­ja, hogy a koráb­bi dön­té­sek­kel ezt nem sike­rült elér­ni, ezért továb­bi ész­sze­rűt­len, érze­lem­ve­zé­relt vágá­so­kat szorgalmaz.

Az állí­tá­sok között sze­re­pel az is, hogy növe­ked­nek a feszült­sé­gek az OPEC-en belül, vala­mint a kar­tell és Orosz­or­szág között. Egyes OPEC-tagok – a kapa­ci­tás­kor­lá­ta­ik miatt – nem tud­ják kihasz­nál­ni a rájuk osz­tott kvó­tá­kat, mások viszont a jelen­le­gi­nél töb­bet is ter­mel­né­nek, tehát az orszá­gok elé­ge­det­le­nek a bel­ső allo­ká­ci­ó­val. Míg Sza­úd-Ará­bia a kíná­lat szű­kí­té­sé­vel csök­ken­te­né az ára­kat, Orosz­or­szág nem haj­lan­dó vissza­fog­ni az export­ját, mert a hábo­rú finan­szí­ro­zá­sá­hoz szük­sé­ge van a bevételeire.

Azt is sugall­ják, hogy az elmúlt hóna­pok árkor­rek­ci­ó­ja miatt Ame­ri­ka már meg­en­ge­dőbb a szű­kü­lő kíná­lat­tal kap­cso­lat­ban. A Fehér Ház meg­pró­bál­ja hely­re­hoz­ni kap­cso­la­tát Sza­úd-Ará­bi­á­val, így nem bán­ja a kiter­me­lés továb­bi csök­ken­té­sét. Az Egye­sült Álla­mok egyéb­ként is növel­ni kíván­ja saját kiter­me­lé­si kapa­ci­tá­sa­it, és a magas árak ösz­tön­ző­en hat­nak az ame­ri­kai befek­te­tők aktivitására.

– A nyu­ga­ti média meg­ál­la­pí­tá­sai azon­ban ellent­mon­dá­so­sak és valót­la­nok – hang­sú­lyoz­ta Hor­tay Oli­vér. Így pél­dá­ul sok ország min­den bizonnyal szí­ve­sen cse­rél­ne a „két­ség­be­esett” Sza­úd-Ará­bia aktu­á­lis anya­gi lehe­tő­sé­ge­i­vel. A Sau­di Aram­co több mint egy éve a világ leg­ér­té­ke­sebb vál­la­la­ta, ami rekord­pro­fi­tot ter­mel és rekord­osz­ta­lé­kot fizet a sza­ú­di államnak.

Az IMF nyolc­van­dol­lá­ros becs­lé­se – a sza­ú­di költ­ség­ve­tés szo­ká­sos kiadá­sa­in felül – figye­lem­be veszi azok­nak az újon­nan indí­tan­dó giga­be­ru­há­zá­sok­nak a finan­szí­ro­zá­si igé­nye­it is, ame­lyek töké­le­te­sen nél­kü­löz­he­tők. Ráadá­sul a Brent típu­sú olaj hor­dón­kén­ti ára 76 dol­lá­ron zárt a meg­ál­la­po­dás előtt és a máju­si átlag úgy is 75 dol­lár fölött volt, hogy a lehet­sé­ges ame­ri­kai állam­csőd lefe­lé tol­ta a keres­le­ti kilá­tá­so­kat. Ezek alap­ján az OPEC – és Sza­úd Ará­bia – volt már rosszabb hely­zet­ben is.

Az üzlet­ág­ve­ze­tő sze­rint nem úgy tűnik, hogy az OPEC meg­osz­tott len­ne. Nem vilá­gos, hogy a lapok mire ala­poz­zák a talál­ko­zó „feszült han­gu­la­tát”, ami­kor ezút­tal az OPEC vala­mennyi nyu­ga­ti média­cso­por­tot kitil­tot­ta az ülé­sé­ről. A kvó­ták bel­ső elosz­tá­sán bár­mi­kor, külö­nö­sebb követ­kez­mé­nyek nél­kül lehet­ne módo­sí­ta­ni, hiszen a pia­ci sze­rep­lő­ket első­sor­ban a kiter­me­lés össze­sí­tett mennyi­sé­ge és nem annak össze­té­te­le érdekli.

A dön­tés­ről szó­ló köz­le­mény alap­ján Orosz­or­szág nem köte­les csök­ken­te­ni kiter­me­lé­sét, azaz a való­ság­ban az OPEC össze­zárt az oro­szok mögött. Ez éppen a kar­tell kohé­zi­ó­ját mutat­ja és a Nyu­gat szá­má­ra – geo­po­li­ti­kai szem­pont­ból – nem túl biz­ta­tó fejlemény.

– Ame­ri­ka már egy éve elve­szí­tet­te a kont­rollt az OPEC fölött. Az OPEC az Egye­sült Álla­mok ener­gia­em­bar­gó­ja óta demonst­ra­tí­van figyel­men kívül hagy­ja a Fehér Ház kéré­se­it és fenye­ge­té­se­it. Ami­óta tavaly nyá­ron Joe Biden sze­mé­lye­sen végig­lá­to­gat­ta a nagy olaj­ex­por­tő­rö­ket és a kiter­me­lés növe­lé­sét kér­te, az OPEC három csök­ken­tés­ről dön­tött – emlé­kez­te­tett a szakértő.

Az ápri­li­si meg­ál­la­po­dás ráadá­sul tel­je­sen várat­lan volt a Nyu­gat szá­má­ra, ami alig­ha az OPEC köze­le­dé­sét mutat­ja (a nyu­ga­ti újsá­gok kitil­tá­sá­ról nem is beszélve).

– Nem tisz­ta, hogy a cik­kek milyen békü­lé­si törek­vé­sek­re utal­nak, ami­kor az Egye­sült Álla­mok beje­len­tet­te, hogy a kész­le­tei fel­töl­té­sé­hez – a koráb­bi ígé­re­te elle­né­re – nem vásá­rol majd sza­ú­di ola­jat (az ápri­li­si dön­tést sokan egy erre adott reak­ci­ó­ként értel­me­zik), Sza­úd-Ará­bia pedig szank­ci­ók­kal súj­tott orosz fegy­ver­cé­gek­kel tár­gyal – figyel­mez­te­tett Hor­tay Oli­vér. Az Egye­sült Álla­mok kiter­me­lé­si kapa­ci­tá­sa­i­nak növe­lé­se sér­ti az OPEC érde­ke­it, így nehéz elkép­zel­ni, hogy ez áll­hat a kar­tell dön­té­sé­nek hátterében.

Az olaj­árak maga­sak, az inf­lá­ció Ame­ri­kát is sújt­ja és az elnök­vá­lasz­tá­sok vésze­sen köze­led­nek, így nem való­szí­nű, hogy Joe Biden meg­en­ge­dőbb len­ne az árak továb­bi, mes­ter­sé­ges növe­lé­sé­vel kapcsolatban.

Forrás:demokrata.hu