Hírek Amerikai hirek Össze­té­vesz­tet­ték a nor­vég zász­lót a Kon­fö­de­rá­ció zászlajával

Össze­té­vesz­tet­ték a nor­vég zász­lót a Kon­fö­de­rá­ció zászlajával

A michi­ga­ni foga­dó eltá­vo­lít­ja a nor­vég zászlót.

Egy michi­ga­ni pan­zió tulaj­do­no­sai eltá­vo­lí­tot­ták a nor­vég zász­lót az épü­let­ről, miu­tán tucat­nyi­an össze­ke­ver­ték a Kon­fö­de­rá­ció zász­ló­já­val – szá­mol be a Fox News. Greg és Kjers­ten Off­be­c­ker évek­kel ezelőtt köl­töz­tek be a St. Johns kúri­á­ba, és azt átala­kí­tot­ták Észa­ki Ana­nász­nak neve­zett pan­zi­ó­vá. Az épü­let­re kifüg­gesz­tet­ték a nor­vég, vala­mint az ame­ri­kai zász­lót is.

„Azo­nos szí­nű­ek, de a nor­vég zász­lón nin­cse­nek csil­la­gok, s míg a Kon­fö­de­rá­ció zász­la­ján nagy »x« van, addig a nor­vé­gon egy kereszt” – mond­ta Kjers­ten Offbecker.

For­rás: Fox News