Hírek Magyarországi hírek Ősszel Magyar­or­szág ellen­fe­lei egy­szer­re lép­nek fel a követeléseikkel

Ősszel Magyar­or­szág ellen­fe­lei egy­szer­re lép­nek fel a követeléseikkel

Soro­sék, a brüssze­li bürok­ra­ták és az ame­ri­kai demok­ra­ták az ősszel egy­szer­re lép­nek majd fel hazánk ellen – vetí­tet­te elő­re Orbán Vik­tor mai beszé­dé­ben. A minisz­ter­el­nök a par­la­ment­ben az őszi ülés­szak kez­de­tén beszá­molt a kor­mány nyá­ri mun­ká­já­ról, jelez­te, hogy elő­re­lé­pés tör­tént a nap­ele­mek ügyé­ben, és ha kell, újra beavat­ko­zik az üzem­anyag­árak­ba is. Orbán Vik­tor jelez­te, hogy nem aka­runk vissza­tér­ni a Gyur­csány-kor­szak­ba. Sze­rin­te Magyar­or­szág poli­ti­ká­ja elég sta­bil, gaz­da­sá­ga pedig elég erős, hogy letör­je az inf­lá­ci­ót, meg­véd­je a nyug­dí­ja­kat, a fize­té­se­ket és a követ­ke­ző évben ismét jelen­tős gaz­da­sá­gi növe­ke­dést érjen el.

Orbán Viktor: Ősszel Magyarország ellenfelei egyszerre lépnek fel a követeléseikkel

– Jelen­tem az Ország­gyű­lés­nek, hogy sike­re­sen meg­ren­dez­tük az ország leg­na­gyobb sport­ese­mé­nyét, a buda­pes­ti atlé­ti­kai világ­baj­nok­sá­got – fogal­ma­zott Orbán Vik­tor a par­la­men­ti őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó ülé­sén. A minisz­ter­el­nök köszö­ne­tet mon­dott a ver­seny szer­ve­ző­i­nek, vala­mint az önkén­te­sek­nek, és a szá­mo­kat ismer­tet­ve kije­len­tet­te, a világ­baj­nok­ság a ren­de­zés költ­sé­ge­i­nek a dup­lá­ját hoz­ta vissza Magyar­or­szág szá­má­ra bevételként. 

ORBÁN Viktor, Orbán Viktor
Meg­em­lé­ke­zé­sek­kel kez­dő­dött az őszi ülés­szak, közé­pen Orbán Vik­tor. Fotó: Mát­hé Zol­tán / MTI

Fókusz­ban az energiabiztonság

– Mint tud­ják, a nem­ze­ti kor­mány egyik kiemel­ke­dő vál­la­lá­sa, hogy fenn­tart­juk Magyar­or­szág ener­gia­biz­ton­sá­gát és fel­épít­jük a füg­get­len­sé­gün­ket garan­tá­ló rend­szert – húz­ta alá a kor­mány­fő. Kiemel­te, hogy Brüsszel úgy dön­tött, levá­laszt­ják Euró­pát az orosz ener­gia­hor­do­zók­ról, ami sze­rin­te ellen­té­tes Euró­pa érde­ke­i­vel, azon­ban csök­ken­te­ni kell a brüssze­li dön­tés nega­tív hatá­sa­it, és alkal­maz­kod­ni a kiala­kult helyzethez.

Jelez­te, hogy dél­ről érke­zik a magyar gáz­el­lá­tás fele, és mos­tan­tól köz­vet­le­nül is gázt vásá­ro­lunk Török­or­szág­tól. – Lát­hat­ják, hogy a kelet és a türk világ súlya és sze­re­pe nőni fog. A magyar kor­mány ennek rég­óta tuda­tá­ban van – rögzítette.

A minisz­ter­el­nök rámu­ta­tott arra is, hogy a egész világ ver­senyt fut a kata­ri föld­gá­zért, az Euró­pai Unió veze­tői egy­más­nak adják a kilin­cset Dohá­ban, és a kata­ri emír buda­pes­ti láto­ga­tá­sa sokat javí­tott az esé­lye­in­ken ebben a versenyben. 

A magyar kor­mány ezek­nek a folya­ma­tok­nak rég­óta tuda­tá­ban van, az orosz – ukrán konf­lik­tus ren­de­zé­se érde­ké­ben tető alá hozott minsz­ki egyez­mény töré­keny­sé­ge a kez­de­tek­től fog­va nyil­ván­va­ló volt számukra. 

– Lát­tuk, ha Ukraj­na nem adja fel a NATO-hoz való csat­la­ko­zás szán­dé­kát, csak idő kér­dé­se, hogy egy újabb konf­lik­tus­sal kell­jen szá­mol­nunk, amely az Orosz­or­szág­ból érke­ző ener­gia­szál­lí­tá­so­kat is veszély­be sodor­ja majd, ezért közép-ázsi­ai kap­cso­la­ta­in­kat bará­ti szint­re emel­tük, így az orosz – ukrán hábo­rú és az Észa­ki Áram­lat elle­ni ter­ror­tá­ma­dás nem állí­tott ben­nün­ket meg­old­ha­tat­lan fel­adat elé az ország ener­gia­el­lá­tá­sá­ban – fogal­ma­zott Orbán Viktor. 

– Jelen­tem, a kor­mány elvé­gez­te a házi fel­ada­tát és fel­töl­töt­te az ország gáz­tá­rát, az éves gáz­fo­gyasz­tás 60 szá­za­lé­ka ren­del­ke­zés­re áll – rög­zí­tet­te a kormányfő. 

– Öles lép­tek­kel hala­dunk a meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok tekin­te­té­ben is: átvizs­gál­tuk a tel­jes elekt­ro­mos rend­sze­rün­ket, körül­ha­tá­rol­tuk azo­kat a terü­le­te­ket, aho­vá háló­zat­fej­lesz­tés nél­kül nem tudunk nap­elem-kap­cso­ló­dá­so­kat és ter­me­lést befo­gad­ni – jelen­tet­te be Orbán Vik­tor. Mint mondta, 

az átvizs­gá­lás ered­mé­nye biz­ta­tó, az orszá­gos háló­zat tekin­té­lyes részét meg­nyit­hat­juk, be tud­juk fogad­ni a lakos­ság napenergiáját. 

Hazánk 1990 óta úgy csök­ken­tet­te a szén-dio­xid-kibo­csá­tá­sát, hogy köz­ben növe­ke­dett a gaz­da­ság ter­me­lé­se. – Paks II fel­épí­té­sé­vel, a nap­ener­gia-kapa­ci­tá­sok­kal és a tar­ta­lék erő­mű­vek fel­épí­té­sé­vel önál­ló­vá tesszük Magyar­or­szá­got; 4 – 5 évvel elő­rébb állunk, míg más orszá­gok most nyit­ják tucat­tal szén­erő­mű­ve­i­ket – utalt Német­or­szág­ra a minisz­ter­el­nök. Sze­rin­te iro­ni­kus, hogy mind­ez a zöld veze­té­sű ország­ban tör­té­nik, míg Magyar­or­szág a klí­ma­baj­no­kok klub­já­hoz tartozik. 

Becsap­tak min­ket az ukrán gabonával

A minisz­ter­el­nök hang­sú­lyoz­ta, hogy most feje­ző­dött be Buda­pes­ten a NATO inno­vá­ci­ós hete. 

Jelez­te, hogy idén már négyez­ren kötöt­tek szer­ző­dést a honvédséggel.

– Magyar­or­szág és a brüssze­li bürok­ra­ták között súlyos össze­üt­kö­zés ala­kult ki az ukrán gabo­na­döm­ping miatt. Hazánk szál­lí­tá­si folyo­sót nyi­tott, hogy az ukrán gabo­na eljut­has­son Afri­ká­ba, azon­ban becsap­tak min­ket – ismer­tet­te Orbán Viktor.

Mint mond­ta, sike­rült elér­ni, hogy euró­pai beszál­lí­tá­si tila­lom lép­jen érvény­be, azon­ban az EU ezt fel­ol­dot­ta, ami tönk­re­te­szi a magyar gazdákat. 

– Arra szó­lít­juk fel Brüsszelt, hogy áll­jon ki a közép-euró­pai tag­ál­la­mok között és ne árul­ja el Magyar­or­szá­got se – nyomatékosította.

A kor­mány­fő elmond­ta, hogy az ukrá­nok évek óta sanyar­gat­ják a kár­pát­al­jai magyar isko­lá­kat. – Magyar­or­szág nem támo­gat­ja Ukraj­na NATO-tag­sá­gát, amíg a koráb­bi tör­vé­nye­ket vissza nem állít­ják – tet­te hozzá.

A kor­mány­nak át kel­lett ven­nie a jegy­bank feladatát

A minisz­ter­el­nök ezután az inf­lá­ci­ó­ról is beszélt, értel­me­zé­se sze­rint a jegy­bank nem tud meg­küz­de­ni az inf­lá­ció elle­ni harc­cal, így azt a kor­mány átvet­te tőle, ezzel a fele­lős­ség is a kor­mányt ter­he­li . – Online árfi­gye­lőt és köte­le­ző árcsök­ken­tést vezet­tünk be – ismer­tet­te. Leszö­gez­te, hogy 

az év végé­re biz­tos, hogy tíz szá­za­lék alatt lesz az infláció. 

– Mint tud­ják, a jegy­bank komoly adós­sá­got hal­mo­zott fel az elmúlt évek­ben, ame­lyet nekünk, a költ­ség­ve­tés­nek kel­le­ne kifi­zet­nünk. Erre a költ­ség­ve­tés képes is, de csak akkor, ha súlyos pén­ze­ket vonunk el gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi élet fon­tos terü­le­te­i­ről – fes­tet­te le a kiala­kult hely­ze­tet Orbán Viktor. 

A minisz­ter­el­nök azt java­sol­ja az Ország­gyű­lés­nek, hogy ne ezt tegyék, hanem a jegybankot

ment­sék ki szo­rult hely­ze­té­ből egy törvénymódosítással, 

ame­lyet a követ­ke­ző idő­szak­ban a kor­mány­pár­tok benyúj­ta­nak, de rész­le­te­ket erről egy­elő­re nem árult el.

Orbán Vik­tor az üzem­anyag­árak­ról is beszélt. Úgy fogal­ma­zott, hogy ha a keres­ke­dők nem tud­ják vagy nem akar­ják kor­dá­ban tar­ta­ni az ára­kat, akkor a kor­mány ismét be fog avatkozni. 

– A kor­mány dön­té­se­ket hozott annak érde­ké­ben is, hogy érde­kelt­té tegyük a meg­ta­ka­rí­tás­sal ren­del­ke­ző magya­ro­kat, hogy meg­ta­ka­rí­tá­sa­i­kat fek­tes­sék a állam­pa­pír­ba, ez hasz­nos a költ­ség­ve­tés szá­má­ra és a meg­ta­ka­rí­tott pénz­zel ren­del­ke­zők­nek is, mert a hite­le­kért fize­ten­dő kama­to­kat nem a kül­föl­di hite­le­zők­nek, hanem a magya­rok­nak adjuk oda – magya­ráz­ta a kor­mány nyár köze­pi dön­té­sét Orbán Viktor. 

Jelen­leg a magyar állam­adós­ság két­har­ma­da magya­rok kezé­ben van. A tel­jes állam­adós­ság 24 szá­za­lé­kát pedig a magyar ház­tar­tá­sok tart­ják a kezükben.

Foly­ta­tód­ni fog a háború

– Magyar­or­szág min­dent meg­tesz a béke érde­ké­ben, de saj­nos foly­ta­tó­dik az orosz – ukrán hábo­rú, több tíz­ezer ember esik áldo­za­tul – mond­ta a hábo­rú­val kap­cso­la­to­san Orbán Vik­tor. Úgy fogal­ma­zott, hogy kime­rít­he­tet­len türe­lem­mel sür­ge­tik a hábo­rú meg­ál­lí­tá­sát. – A dip­lo­ma­ták­nak vissza kell ven­ni­ük az irá­nyí­tást a kato­nák kezé­ből, ha nem így lesz, hiá­ba vár­ják haza az asszo­nyok a fia­i­kat és az édes­apá­kat, fér­je­i­ket – jelez­te Orbán. 

– Akik a hábo­rú elől ide mene­kül­tek, biz­ton­sá­got kap­tak, a magyar kor­mány az ősszel sem fog­ja tel­je­sí­te­ni az ukrán kor­mány kéré­sét, sen­kit sem fogunk vissza­kény­sze­rí­te­ni a hábo­rú­ba – rög­zí­tet­te Orbán Viktor. 

A brüssze­li bürok­ra­ták és magya­rok közöt­ti vita is foly­ta­tód­ni fog, mélyül és szélesedik. 

Mig­ráns­get­tók­ról nem volt szó a csatlakozáskor

Orbán Vik­tor kiemel­te, hogy ami­kor csat­la­koz­tunk az EU-hoz, a tőke sza­bad áram­lá­sá­ról volt szó, de a szer­ző­dés­ben egyet­len szó sincs mig­rán­sok befo­ga­dá­sá­ról. – Egyet­len ilyet sem fogad­ha­tunk el. Nem mig­ráns­tá­bor meg mig­ráns­get­tó kell, hanem határ­őri­zet – szö­gez­te le. Mint mond­ta, euró­pai meg­ol­dás csak akkor lesz, ha Brüsszel­ben meg­ér­tik, hogy csak az lép­het az EU terü­le­té­re, aki­nek a kérel­mét elbírálták.

Jelez­te, hogy továb­bi köve­te­lé­se­ket is meg­fo­gal­maz­tak Brüsszel­ből. – Olyan idő­szak­ban vagyunk, ami­kor a Brüsszel­lel szem­be­ni konf­lik­tust csak a magya­rok támo­ga­tá­sá­val tud­juk meg­nyer­ni. Brüsszel nem a magyar kor­mánnyal, hanem a magyar embe­rek­kel áll szemben. 

Nem fogad­juk el, hogy brüssze­li bürok­ra­ták dönt­sék el, mek­ko­ra legyen az ener­gia ára Magyar­or­szá­gon, de azt sem fogad­juk el, hogy az ext­ra­pro­fit­adót kivezessék

– rög­zí­tet­te a kor­mány­fő. Mint mond­ta, a kamat­stop kive­ze­té­se csak akkor lehet­sé­ges, ha az inf­lá­ció és vele a kama­tok jelen­tő­sen csök­ken­nek, azon­ban ennek még nem jött el az ideje.

– Meg­szo­rí­tá­sok­ról szó sem lehet. A rezsi­vé­del­met meg kell tar­ta­ni, a nyug­dí­ja­kat emel­ni kell, oda kell adni a nyug­dí­ja­sok­nak azt az össze­get, ami­vel maga­sabb lesz az inf­lá­ció a várt­nál, és az év végé­ig egyen­súly­ba kell hoz­ni a bére­ket az árak­kal, hogy 2024-ben a gaz­da­ság és a bérek is újra növe­ke­dés­nek indul­ja­nak – húz­ta alá Orbán Viktor. 

Fel­hív­ta a figyel­met, hogy Brüsszel­nek inkább oda kel­le­ne adnia a magya­rok­nak járó for­rá­so­kat ahe­lyett, hogy továb­bi pénzt köve­tel­nek tőlünk a köl­csö­nök kamataira. 

– Ősszel Magyar­or­szág ellen­fe­lei egy­szer­re lép­nek majd fel. A Soros-biro­da­lom, a brüssze­li bürok­ra­ták, az ame­ri­kai demok­ra­ták csu­pa olyas­mit akar­nak tőlünk, amit mi nem tudunk és nem is aka­runk meg­ad­ni nekik – jelez­te Orbán Viktor. 

Azt akar­ják, mi is száll­junk be a hábo­rú­ba, szál­lít­sunk fegy­vert és adjunk, adjunk még több pénzt Ukraj­ná­nak, de leg­alább­is járul­junk hoz­zá, hogy a mi pén­zün­ket oda­ad­has­sa nekik.

Brüsszel azt akar­ja, enged­jük be a mig­rán­so­kat, és épít­sünk nekik mig­ráns­get­tó­kat. Enged­jük be a sze­xu­á­lis pro­pa­gan­dát az isko­lák­ba és mond­junk le az önál­ló kül­po­li­ti­ká­ról, adjuk fel az egy­han­gú dön­tés jogát a kül­po­li­ti­kai kérdésekben. 

– Azzal fenye­get­nek, ha ezt nem tesszük, vissza­tart­ják a brüssze­li pén­ze­ket és a Soros-biro­da­lom pénz­tá­rán keresz­tül fizet­ni fog­ják a magyar bal­ol­dalt, vagy­is a magyar kor­mány bel­föl­di ellen­fe­le­it – ismer­tet­te a kormányfő.

Mit vála­szol­ha­tunk erre? 

Ezt a köl­tői kér­dést is fel­tet­te beszé­dé­ben Orbán Vik­tor. Sze­rin­te Magyar­or­szág nem tar­to­zik a Jawohl-orszá­gok klub­já­ba, akik ha tele­font kap­nak Brüsszel­ből, csak annyit mon­da­nak, „Jawohl!”.  

Ahogy a kor­mány­fő fogal­ma­zott: Magyar­or­szág nem enge­di, hogy bár­ki kor­lá­toz­za füg­get­len­sé­gét és szu­ve­re­ni­tá­sát. – Nem csak a józan  ész és a tör­té­nel­mi tapasz­ta­la­tok miatt, hanem azért, mert az alap­tör­vény nem enge­di ezt, sőt hatá­ro­zot­tan tilt­ja – tet­te hozzá.

Orbán Vik­tor jelez­te, hogy a kor­mány állás­pont­ja vál­to­zat­lan, fenn­tart­ják a koráb­bi aján­la­tu­kat, misze­rint mi nem köve­tel­jük, hogy tegyék magu­ké­vá a mi néze­te­in­ket, cse­ré­be azt kér­jük, ők se kér­jék ugyan­ezt tőlünk.

De választ­hat­juk azt is a kér­dés­re, hogy nem fogad­hat­juk el a gaz­da­sá­gi törek­vé­se­i­ket, mert nem mehe­tünk vissza oda, aho­va Magyar­or­szág ellen­fe­lei terel­ni akar­nak min­ket: a Gyurcsány-korszakba. 

Ami­kor nem itt Buda­pes­ten, hanem Brüsszel­ben és Washing­ton­ban dön­töt­tek hazánk sor­sá­ról, ami­kor az IMF itt ült a nya­kun­kon és meg­szo­rí­tá­so­kat írt elő. Ami­kor a ban­kok, az ener­gia­vál­la­la­tok és a táv­köz­lés mind kül­föl­di tulaj­don­ban vol­tak, ami­kor a hite­le­zés sváj­ci frank­ban zaj­lott, amely­be csa­lá­dok mil­li­ói és kis híján az egész ország belegebedt. 

– Ami­kor elvet­tek a nyug­dí­ja­sok­tól egy­ha­vi nyug­dí­jat, az ápo­lók­tól, orvo­sok­tól, tiszt­vi­se­lők­től elvet­tek egy­ha­vi fize­tést, eltö­röl­ték a csa­lád­tá­mo­ga­tá­so­kat és a magyar csa­lá­dok fizet­ték a leg­ma­ga­sabb rezsit Euró­pá­ban. Nem kérünk ebből, elég volt egy­szer is – fog­lal­ta össze rövi­den Orbán Vik­tor. Tisztázta: 

Magyar­or­szág poli­ti­ka­i­lag elég sta­bil, gaz­da­sá­ga pedig elég erős, hogy letör­jük az inf­lá­ci­ót, meg­véd­jük a nyug­dí­ja­kat, a fize­té­se­ket, a mun­ka­he­lye­ket és a követ­ke­ző évben ismét jelen­tős gaz­da­sá­gi növe­ke­dést érjünk el.

– Kívá­nok ered­mé­nyes ülés­sza­kot, szín­vo­na­las, jó szán­dá­kú és a haza érde­ke­it szol­gá­ló vitá­kat és helyt­ál­lást kinek-kinek a saját őrhe­lyén – zár­ta beszé­dét a kormányfő.

A minisz­ter­el­nök beszé­dét a Face­boo­kon és You­Tu­be-csa­tor­ná­ján is vissza lehet nézni. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu