Hírek Sport hirek Ősszel kerül mozi­ba Bölö­ni Lász­ló, az erdé­lyi magyar fut­ball-legen­dá­ról 11 ország­ban for­ga­tott sportdokumentumfilm

Ősszel kerül mozi­ba Bölö­ni Lász­ló, az erdé­lyi magyar fut­ball-legen­dá­ról 11 ország­ban for­ga­tott sportdokumentumfilm

Bölö­ni Lász­ló­nak, min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb magyar lab­da­rú­gó­já­nak, Romá­nia egyik leg­na­gyobb sport­csil­la­gá­nak élet­út­ját mutat­ja be Kol­la­rik Tamás és a szé­kely­ud­var­he­lyi Sza­bó Atti­la készü­lő magyar doku­men­tum­film­je. Az alko­tók fon­tos cél­ja, hogy Bölö­ni Lász­lót ne csak fut­ball­sztár­ként, híres edző­ként mutas­sák meg, hanem a sike­rek és kudar­cok mögött rej­tő­ző embert is ref­lek­tor­fény­be hozzák.

Az alko­tók sze­rint a Bölö­ni – egy legen­da tör­té­ne­te nem hagyo­má­nyos sport­do­ku­men­tum­film, hanem izgal­mas kor- és tár­sa­da­lom­rajz­ként szol­gál majd. A for­ga­tás­ról a film ötlet­gaz­dá­ja és társ­ren­de­ző­je, Kol­la­rik Tamás mesélt a magyar.film.hu-nak. Kol­la­rik Tamás a Moholy-Nagy Művé­sze­ti Egye­tem docen­se, szá­mos fil­mes szak­könyv szer­ző­je, miköz­ben szá­má­ra „gye­rek­ko­ri, de azóta is tar­tó sze­re­lem” a labdarúgás.

Az Arany­csa­pat és Pus­kás Ferenc tör­té­ne­té­vel is fog­lal­ko­zott, hagya­ték­men­tés­ben is dol­go­zott, dol­go­zik, vala­mint ötlet­gaz­da kiadó­ja és szer­kesz­tő­je volt, Szöll­ősi Györggyel közö­sen, az évszá­zad mér­kő­zé­se – Ang­lia-Magyar­or­szág 3:6 – és az évszá­zad klub­mér­kő­zé­se – Real Mad­rid – Ein­tracht Frank­furt – DVD kiadásának. 

Kol­la­rik már a 80-as évek­ben is elő­sze­re­tet­tel búj­ta a sport­la­po­kat, főleg az akko­ri Nép­spor­tot (mai nevén Nem­ze­ti Sport), így isme­rős volt szá­má­ra Bölö­ni Lász­ló neve is, aki erdé­lyi­ként a román válo­ga­tott­ban ját­szott és ért el kiemel­ke­dő nem­zet­kö­zi sikereket. 

„1985-ben a Baj­nok­csa­pa­tok Euró­pa-kupá­já­ban (BEK) a Bölö­ni vezet­te Stea­ua Buka­rest nem­csak legyőz­te és kiej­tet­te a Hon­vé­dot, hanem még a soro­zat végén, a Bar­ce­lo­na legyő­zé­sé­vel a BEK Kupát is elhó­dí­tot­ta, amely világ­ra­szó­ló siker volt. Emlék­szem, a Stea­ua – Hon­véd-meccs alatt fogal­ma­zó­dott meg elő­ször, gye­rek­ként a fejem­ben, hogy nagyon szí­ve­sen meg­kér­dez­nék pár dol­got Bölö­ni­től, per­sze akkor kis srác­ként a leg­fon­to­sabb kér­dé­sem az lett vol­na, hogy nem játszana‑e szí­ve­seb­ben a Honvédban”

– nyi­lat­koz­ta Kollarik.

Mint mond­ta, a doku­men­tum­film ötle­té­nek gyö­ke­re innen ered­het, de való­já­ban két évti­ze­de írta az első szi­nop­szist Bölöni-témában. 

„Szin­te mese­sze­rű, hogy vég­re fil­met készít­he­tünk róla, nekem ez azt bizo­nyít­ja, hogy kitar­tó­nak kell len­ni a film­ter­vek­kel, és akkor odaérhetsz” 

– fogal­ma­zott a rendező. 

A doku­men­tum­film cím­sze­rep­lő­je Romá­nia min­den nép­cso­port­ja szá­má­ra iko­ni­kus figu­ra, hidat képez etni­ku­mok között. A Bölö­ni – egy legen­da tör­té­ne­te nem hagyo­má­nyos sport­do­ku­men­tum­film, hanem izgal­mas kor- és tár­sa­da­lom­rajz­ként szol­gál majd

„Bölö­ni Lász­ló hatal­mas sztár Romá­ni­á­ban, az utca embe­re is meg­is­me­ri nem­csak Maros­vá­sár­he­lyen, hanem Buka­rest­ben is, sze­re­tik és tisz­te­lik romá­nok, magya­rok, cigá­nyok egy­aránt. Lász­ló mond­ta, hogy a lab­da­rú­gó pálya­fu­tá­sa alatt is a kiemel­ke­dő játék és győ­ze­lem mel­lett, az volt a cél­ja, a válo­ga­tott­ban és a Stea­ua­ban is, hogy úgy marad­jon meg igaz magyar­nak, hogy köz­ben jó román állam­pol­gár is legyen”

– fej­tet­te ki a rendező. 

A Bölön­iről szó­ló fil­met Kol­la­rik Tamás min­den­kép­pen egy erdé­lyi alko­tó­val közö­sen sze­ret­te vol­na elké­szí­te­ni, aki behoz egy hatá­ron túli néző­pon­tot is. Társ­ren­de­ző­ként Sza­bó Atti­la volt az első szá­mú válasz­tá­sa, aki­nek nagy­ra becsü­li a mun­ká­it. A maros­vá­sár­he­lyi szü­le­té­si újság­író-fil­mes nevé­hez fűző­dik az erdé­lyi famaf­fi­át lelep­le­ző Méreg­zöld mesék című dokumentumfilm. 

„Elő­ször nem mond­tam el a ter­vem Atti­lá­nak, csak kér­dez­get­tem Bölön­iről. Emlék­szem, azt mond­ta: Bölö­ni gye­rek­ko­rom legen­dá­ja, ő kép­vi­selt ben­nün­ket, erdé­lyi magya­ro­kat, és nem is akár­ho­gyan a kom­mu­nis­ta Romá­ni­á­ban, vele tud­tunk azonosulni” 

– mond­ta a rendező.

Kifej­tet­te, úgy érzi, hogy Sza­bó­nak „szí­ve és sze­me is van a témá­hoz”, ezért egy­mást jól kiegé­szít­ve tud­tak közö­sen dol­goz­ni. A stáb is magyar­or­szá­gi és romá­ni­ai alko­tók­ból állt össze, több­nyi­re együtt for­gat­tak, de elő­for­dult, hogy pár­hu­za­mo­san dol­goz­tak két külön­bö­ző hely­szí­nen. A fil­met már két éve for­gat­ják, eddig össze­sen 11 ország­ban for­dul­tak meg: 

„Romá­nia, Magyar­or­szág, Fran­cia­or­szág, Bel­gi­um, Luxem­burg, Egye­sült Király­ság, Spa­nyol­or­szág, Görög­or­szág, Svéd­or­szág, Cseh­or­szág, Por­tu­gá­lia, több mint 50 város­ban közel 60 sze­rep­lőt tucat­nyi nyel­ven szó­lal­tat­tunk meg, több ezer kilo­mé­tert utazva” 

– mond­ta a rendező.

A stáb magyar­or­szá­gi és romá­ni­ai alko­tók­ból állt össze, több­nyi­re együtt for­gat­tak, de elő­for­dult, hogy pár­hu­za­mo­san dol­goz­tak két külön­bö­ző helyszínen. 

Fon­tos cél­juk, hogy Bölö­ni Lász­lót ne csak fut­ball­sztár­ként, híres edző­ként mutas­sák meg.

„A sike­rek és kudar­cok mögött rej­tő­ző embert, csa­lád­apát, fér­jet is lás­suk. Hoz­zuk közel a hét­köz­nap­ja­it, az ünne­pe­it, a szor­ga­lom­mal és a kitar­tás­sal végig­ve­ze­tett fan­tasz­ti­kus pálya­fu­tá­sa mel­let kéte­lye­it és vívó­dá­sa­it is érezzük”

– fej­tet­te ki Korrarik.

Emi­att az első és leg­na­gyobb kihí­vást ter­mé­sze­te­sen az jelen­tet­te a mun­ká­ban, hogy elnyer­jék Bölö­ni Lász­ló bizalmát.

„Barát­ság­gal, de egy­ben távol­ság­tar­tás­sal is foga­dott, hosszú hete­ken át tar­tó egyez­te­tés, leve­le­zés után indult csak el a közös mun­ka. A szak­mai elő­éle­tünk mel­lett nyil­ván az embe­ri oldal­ra is kíván­csi volt, ter­mé­sze­te­sen sen­ki­nek sem mind­egy, hogy kiket enged be a magán­éle­té­be. Ráadá­sul rög­tön az ele­jén meg­be­szél­tük, hogy a film elké­szí­té­se éve­ket fog igény­be ven­ni, Laci­nak is sok ide­jét és ener­gi­á­ját fog­ja leköt­ni, mind­ezek figye­lem­be­vé­te­lé­vel kap­tuk meg támo­ga­tá­sát. Laci nagyon ala­pos és igé­nyes ember, utá­na­né­zett koráb­bi mun­ká­ink­nak film­je­ink­nek, köny­ve­ink­nek, összes­sé­gé­ben nagyon meg­tisz­te­lő, hogy igent mondott” 

– fogal­ma­zott a rendező. 

Bölön­iről kide­rült szá­muk­ra az is, hogy kivá­ló dra­ma­tur­gi­ai érzé­ke van, ráadá­sul 70 éve­sen is nagyon teherbíró. 

„Egy zok­szó nél­kül visel­te az órá­kon át tar­tó fel­vé­te­le­ket, a sok kényel­met­len­ség­gel járó kül­föl­di forgatásokat”

– ecse­tel­te Kollarik. 

Mint mond­ta, Bölö­ni kap­cso­la­tai révén abban is segí­tet­te a pro­duk­ci­ót, hogy szá­mos aktív lab­da­rú­gót és edzőt tud­ja­nak megszólaltatni. 

„Bölö­ni nél­kül esé­lyünk sem lett vol­na for­gat­ni, a mi költ­ség­ve­té­sünk nem lett vol­na elég­sé­ges elér­ni, eljut­ni ezek­hez a sze­mé­lyek­hez. A lab­da­rú­gás hason­lít a film­hez, hiszen nem­csak sport, ahogy a film nem­csak művé­szet, hanem az egyik leg­na­gyobb szó­ra­koz­ta­tó­ipa­ri üzlet, óri­á­si pén­zek mozog­nak, a játé­ko­so­kat, a csa­pa­to­kat és az edző­ket össze­tett világ veszi kör­be jogá­szok, mene­dzse­rek, klub­tu­laj­do­no­sok, oko­san kell mozog­ni, hogy meg­ta­lál­juk a lehe­tő­sé­get, hogy meg­szó­lal­ja­nak a sztá­rok a Bölöni-filmben” 

– fej­tet­te ki a rendező.

A tel­jes­ség igé­nye nél­kül olyan lab­da­rú­gók sze­re­pel­nek a film­ben, mint: Tudor­el Sto­i­ca, Mari­us Lăcă­tuș, Vic­tor Pițurcă, Gav­ril Balint, Mio­drag Belo­de­di­ci, Hel­muth Duc­ka­dam, Mir­cea Luces­cu, Jenei Imre, Valen­tin Cea­us­es­cu, Mir­cea Dines­cu, Kovács Kál­mán, Mar­tos Győ­ző, Nyi­la­si Tibor, João Pin­to, Rap­haël Vara­ne, Axel Wit­sel, Ricar­do Qua­res­ma, Peter Cech, Rui Jor­ge, Kim Kall­st­röm, Hugo Via­na, Ped­ro Bar­bo­sa, Luci­a­no D’o­nof­rio, Víc­tor Muñoz Miguel Ber­nar­do Bian­qu­et­ti (Migue­li).

Az inter­jú­ala­nyok között van vala­ki, aki­nek a neve nem csak a fut­ball vilá­gá­ból lehet isme­rős. A Stea­ua Buka­rest egy­ko­ri pat­ró­nu­sa, a Cea­ușes­cu házas­pár egyet­len élő gyermeke.

„Valen­tin Cea­ușes­cu gya­kor­la­ti­lag három évti­ze­de nem állt kame­ra elé hason­ló meg­ke­re­sés­re, most is Laci­nak köszön­het­jük, aki­vel még ma is köze­li bará­tok. Nagyon össze­tett gon­dol­ko­dá­sú ember, nyu­gal­ma­zott atom­fi­zi­kus, a Stea­ua világ­ra­szó­ló BEK győ­zel­me mögött kulcs­sze­rep­lő volt. A töb­bi majd a doku­men­tum­film­ből kiderül” 

– mond­ta a rendező.

Mir­cea Dines­cu ismert román író, köl­tő, pub­li­cis­ta is meg­szó­lal a készü­lő filmben

Egy­va­la­ki azon­ban még hát­ra­van a kisze­melt inter­jú­ala­nyok közül.

„Több nagyon nehéz ala­nyunk volt, eddig min­den­kit sike­rült kame­ra elé állí­ta­nunk, feb­ru­ár ele­jén fél éves egyez­te­tés után Hagi­val is for­gat­hat­tunk, de van még egy sze­rep­lő, aki­nél szin­tén csak a Laci segít­het: Cris­ti­a­no Ronal­do. Már min­den­kit elér­tünk, csa­lá­dot, bará­to­kat, csa­pat­tár­sa­kat, de még Ronal­do hát­ra­van, hol­ott test­vé­re, köze­li bará­tai is kame­ránk elé áll­tak és egyéb­ként sokat segí­te­nek is nekünk. CR “üzle­ti ala­pon” elér­he­tet­len a mi pénz­ügyi lehe­tő­sé­ge­ink mel­lett, a kiter­jedt, egész Euró­pát átfo­gó for­ga­tá­si mun­kák, az archív mind-mind nagyon költ­ség­igé­nyes, már az eddig sztá­rok eléré­sei is szin­te meg­is­mé­tel­he­tet­len bra­vúrt jelen­te­nek, nagyon nagy dolog, hogy aktív világ­sztá­rok lesz­nek a filmben”

– mond­ta a rendező. 

A fen­ti for­ga­tást leszá­mít­va a fel­vé­te­lek már lezá­rul­tak, javá­ban folyik az utómunka. 

„Válo­gat­juk az archí­vu­mo­kat, rak­juk össze a jele­ne­te­ket, ter­vez­zük a film fel­ve­ze­té­sét, bemutatását.” 

A film bemu­ta­tó­ját a magyar és a román sport­saj­tó is lel­ke­sen vár­ja, a pre­mi­er­re vala­mi­kor ősszel lehet számítani. 

A Bölö­ni – egy legen­da tör­té­ne­te a Nem­ze­ti Film­in­té­zet és a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő támo­ga­tá­sá­val készül.

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro