Hírek Elszakított területi hirek Össze­fog­nak a fel­vi­dé­ki magyar pártok

Össze­fog­nak a fel­vi­dé­ki magyar pártok

Lét­re­jött a meg­egye­zés az egy­sé­ges fel­vi­dé­ki magyar érdek­kép­vi­se­let, egy új egye­sí­tett magyar párt lét­re­ho­zá­sá­ról, azon a három­pár­ti talál­ko­zón, ame­lyet a Magyar Közös­ség Párt­ja (MKP), a Most-Híd párt és az Össze­fo­gás moz­ga­lom veze­tői között tar­tot­tak az MKP pozso­nyi szék­há­zá­ban pénteken.

A meg­egye­zés lét­re­jöt­tét a három poli­ti­kai cso­por­to­su­lás veze­tői pén­te­ki közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ju­kon jelen­tet­ték be, egy­aránt rend­kí­vül fon­tos­nak minő­sít­ve azt. A mos­ta­ni meg­egye­zést a ter­vek sze­rint egy, az egy­sé­ges párt lét­re­ho­zá­sát cél­zó közös szán­dék­nyi­lat­ko­zat alá­írá­sa köve­ti majd augusz­tus 20-án Rév­ko­má­rom­ban. A párt tény­le­ges lét­re­ho­zá­sá­ra ezt köve­tő­en kerül majd sor.

For­ró Krisz­ti­án, az MKP elnö­ke a tör­té­nel­mi pil­la­nat­nak nevez­te a meg­egye­zést és konst­ruk­tív­nak a talál­ko­zón foly­ta­tott tár­gya­lá­so­kat, ame­lyek­nek köszön­he­tő­en – mint mond­ta – el lehet jut­ni az egy­sé­ges magyar párt meg­te­rem­té­sé­ig. Rámu­ta­tott: kon­szen­zus szü­le­tett a párt­egye­sí­tés­ről, mivel min­den­ki abban érde­kelt, hogy a fel­vi­dé­ki magyar­ság­nak erős és hite­les érdek­kép­vi­se­le­te legyen.

Összefognak a felvidéki magyar pártokFor­ró Krisz­ti­án, az MKP elnö­ke a tör­té­nel­mi pil­la­nat­nak nevez­te a meg­egye­zést Fotó: Facebook/Magyar Közös­ség Pártja

„Ez az első lépés abban az irá­nyá­ban, hogy a fel­vi­dé­ki magyar­ság meg­ma­ra­dá­sát tud­juk szol­gál­ni” – jelen­tet­te ki For­ró Krisz­ti­án. Elmond­ta: követ­ke­ző lépés­ként mun­ka­cso­por­to­kat hoz­nak lét­re, ame­lyek a poli­ti­kai tézi­se­ket han­gol­ják majd össze, illet­ve lefek­te­tik a párt­egye­sí­tés tech­ni­kai rész­le­te­it. Hoz­zá­fűz­te: nem­csak a poli­ti­kai, hanem a tár­sa­dal­mi egy­ség meg­te­rem­té­sé­re is szük­ség van, ezért a továb­bi tár­gya­lá­sok­ba más fel­vi­dé­ki magyar tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­te­ket is be akar­nak von­ni. Az MTI kér­dé­sé­re azt mond­ta: szá­muk­ra tovább­ra is az etni­kai magyar kép­vi­se­let a fontos,

Soly­mos Lász­ló, a Most-Híd elnö­ke elmond­ta: az erős magyar érdek­kép­vi­se­let meg­te­rem­té­se érde­ké­ben egy erős, demok­ra­ti­kus ala­po­kon álló, a szlo­vá­ki­ai magyar tár­sa­da­lom sok­szí­nű­sé­gét kép­vi­se­lő poli­ti­kai pár­tot akar­nak lét­re­hoz­ni. A most lezaj­lott tár­gya­lás­ról azt mond­ta: nem arról beszél­tek, hogyan tud­ják egy­mást „beda­rál­ni”, hanem arról, hogyan tud­nak erős kép­vi­se­le­tet létrehozni.

„Lét­re­hoz­zuk a közös pár­tot, amely­re a magya­rok het­ven szá­za­lé­ka vágyik” – szö­gez­te le Soly­mos, utal­va egy nem­ré­gi­ben nyil­vá­nos­ság­ra hozott fel­mé­rés ered­mé­nye­i­re. Mózes Sza­bolcs, az Össze­fo­gás moz­ga­lom elnö­ke a leen­dő közös párt kap­csán azt hang­sú­lyoz­ta: szá­muk­ra az fon­tos, hogy „új embe­rek” kerül­je­nek a poli­ti­ká­ba, vala­mint az, hogy az egy­ség közös poli­ti­kai témá­kon áll­jon és tar­tal­mi meg­úju­lást is hozzon.

Az MTI kér­dé­sé­re a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó részt­ve­vői ugyan nem emlí­tet­tek dátu­mot a leen­dő párt lét­re­ho­zá­sá­nak idő­pont­já­ról, Sóly­mos Lász­ló azon­ban azt mond­ta: a leg­ké­sőbb a követ­ke­ző szlo­vá­ki­ai válasz­tá­so­kig lét­re­hoz­zák a közös pártot.

For­rás: Magyar Hír­lap / MTI