Hírek Elszakított területi hirek Össze­fo­gás­sal lehet siker­re vin­ni a szé­ke­lyek ügyét

Össze­fo­gás­sal lehet siker­re vin­ni a szé­ke­lyek ügyét

A KAMPÁNYCSAPAT AZT KÉRI, AKI TUD, SEGÍTSEN ABBAN, HOGY AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS EREDMÉNYES LEGYEN

Mind job­ban bein­dul a szé­kely petí­ció kam­pá­nya, most már napon­ta több mint ezren csat­la­koz­nak az akci­ó­hoz. Ennek köszön­he­tő­en a Spa­nyol­or­szág­ból érke­ző szig­nók egy hét alatt csak­nem meg­négy­sze­re­ződ­tek, a vél­he­tő­en több­sé­gé­ben kata­lán támo­ga­tók szá­ma köze­lít a tíz­ezer­hez. Emel­lett sok svéd­or­szá­gi, íror­szá­gi, auszt­ri­ai és német­or­szá­gi pol­gár áll a szé­ke­lyek ügye mel­lé. A nem­zet­kö­zi támo­ga­tás­ra nagy szük­ség van, mert alig három hét van hát­ra a novem­ber 7‑ig tar­tó alá­írás­gyűj­tés­ből, és még több tíz­ezer szig­nó­ra van ahhoz szük­ség, hogy Magyar­or­szág, Romá­nia és Szlo­vá­kia mel­lett továb­bi négy állam­ban is sike­rül­jön elér­ni a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limitet.

Az Írdalá.hu csa­pa­ta azon dol­go­zik, hogy a Sig​ni​te​uro​pe​.com elne­ve­zé­sű kam­pány sike­res legyen, és határ­idő­re össze­gyűl­jön a kel­lő szá­mú aláírás.

A sike­res mun­ka egyik esz­kö­ze a Geril​la​.hu által elin­dí­tott Kar­ton­net­vörk-moz­ga­lom lehet, amely­től azt vár­ják, hogy ennek hatá­sá­ra egy békés, digi­tá­lis nép­fel­ke­lés bon­ta­ko­zik ki online. – Fel­szó­lít­juk a Kár­pát-meden­ce népe­it nem­ze­ti, poli­ti­kai, val­lá­si hova­tar­to­zás­ra tekin­tet nél­kül, és nem­csak a magya­ro­kat, szé­ke­lye­ket, nem­csak a romá­kat és zsi­dó­kat, de a len­gye­le­ket, örmé­nye­ket, svá­bo­kat, szer­be­ket, hor­vá­to­kat, ruszi­no­kat és görö­gö­ket, min­den­kit, hogy segít­sék a szé­ke­lyek euró­pai uni­ós kez­de­mé­nye­zé­sét – muta­tott rá Pesty Lász­ló kampányfőnök.

Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes tovább­ra is a szé­kely petí­ció sike­ré­ért dol­go­zik
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

Pesty Lász­ló arra kér min­den­kit, hogy készít­se­nek Sig​ni​te​uro​pe​.com fel­irat­tal kar­to­no­kat, és az erről készült fotó­kat osszák meg a közös­sé­gi olda­la­kon. Emel­lett buz­dít­sák hason­ló akci­ó­ra a roko­na­i­kat, bará­ta­i­kat, élje­nek bár­hol Euró­pá­ban. – Kar­to­noz­za­nak, tel­jes oda­adás­sal, lel­ke­sen és erőt mutat­va – tet­te hozzá.

Sza­vai sze­rint erre azért van nagy szük­ség, mert ha most nem fogunk össze, akkor jön a glo­bá­lis úthen­ger, és elvész min­den, ami loká­lis, ami egye­di, ami kicsi, ami helyi, és hama­ro­san elönt min­dent egy nagy generálszósz.

Az Írdalá.hu csa­pa­ta azt kéri min­den, az ügyért aggó­dó­tól, hogy a Sig​ni​te​uro​pe​.com négy közös­sé­gi­mé­dia-felü­le­tét (Twit­ter, Ins­ta­gram, You­Tu­be és Face­book) köves­se, láj­kol­ja és kommentelje.

Köz­ben párt­ál­lás­tól füg­get­le­nül újabb és újabb támo­ga­tók áll­nak a szé­ke­lyek ügye mel­lé, ezút­tal két nép­sze­rű zenész, Szi­ko­ra Róbert és Lova­si And­rás buz­dít min­den­kit arra: írják alá a kez­de­mé­nye­zést, hogy a szé­ke­lyek és az euró­pai kisebb­sé­gek hely­ze­tén lehes­sen javítani.

For­rás: Magyar Nemzet