Hírek Vélemények/Publicisztikák Össze­es­kü­vés vég­zett Trumppal

Össze­es­kü­vés vég­zett Trumppal

Meg­győ­ző­dé­sem, hogy az elmúlt hetek egyik leg­fon­to­sabb írá­sa az ame­ri­kai Time maga­zin­ban jelent meg. A cikk író­ja, ­Molly Bell talán buta­ság­ból, talán hiú­ság­ból indít­tat­va rész­le­te­sen leír­ta, hogyan befo­lyá­sol­ták a 2020-as ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást. Maga a szer­ző hasz­nál­ja az össze­es­kü­vés kife­je­zést, azzal a sajá­tos fel­hang­gal, hogy ezzel a több­lép­csős műve­let­tel men­tet­ték meg az ame­ri­kai demok­rá­ci­át. Sajá­tos néző­pont, ami­kor alap­ve­tő­en anti­de­mok­ra­ti­kus, ám a tör­vény betű­jé­vel nehe­zen ütköz­tet­he­tő mód­sze­rek­kel kell meg­vé­de­ni a demok­rá­ci­á­nak neve­zett valamit.

Mielőtt ezt az össze­es­kü­vést bon­col­gat­nánk, néz­zünk egy kicsit vissza a tör­té­ne­lem­ben. Az első világ­há­bo­rú, az Oszt­rák – Magyar Monar­chia szét­esé­se, a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág fel­da­ra­bo­lá­sa is hosszú, sok­is­me­ret­le­nes folya­mat tra­gi­kus vég­ered­mé­nye lett. Ennek egyik ele­me volt, hogy az ellen­sé­ges hatal­mak sike­re­sen épül­tek be a Monar­chia had­se­re­gé­be, tit­kos­szol­gá­la­tá­ba. Alf­red Redl vezér­ka­ri ezre­des nevét sokan ismer­jük. A cári hír­szer­zés már az 1900-as évek ele­jén beszer­vez­te a tehet­sé­ges fia­tal tisz­tet. Zsa­rol­ha­tó­sá­ga, sér­tett­sé­ge és pénz­éh­sé­ge opti­má­lis cél­pont­tá tet­te. Mai érté­kén alig egy­mil­lió euró­ért sors­dön­tő infor­má­ci­ó­kat adott át az oro­szok­nak. Az akko­ri kato­nai tit­kos­szol­gá­lat­nál dol­go­zó Redl mér­he­tet­len káro­kat oko­zott. Ami­kor az elhá­rí­tás lebuk­tat­ta, fon­to­sabb­nak ítél­ték a bot­rány elke­rü­lé­sét, mint az áru­lás tel­jes fel­tá­rá­sát. Az orosz fron­ton elszen­ve­dett vere­ség egyik kivál­tó oka ez a hibás dön­tés lett.

A másik ismert sze­mély Lin­der Béla vezér­ka­ri tiszt, a Káro­lyi-kor­mány had­ügy­mi­nisz­te­re, aki a Monar­chia vég­nap­ja­i­ban szét­za­var­ta a magyar hon­véd­sé­get, ezzel meg­nyit­va az utat az ország meg­cson­kí­tá­sa előtt. Igen nagy való­szí­nű­ség­gel a szerb, majd a jugo­szláv állam érde­ké­ben dol­go­zott. Árul­ko­dó, hogy 1962-es halá­la­kor a titói állam belg­rá­di dísz­te­me­tés­sel ismer­te el szol­gá­la­ta­it. Két ember, akik ide­gen állam szol­gá­la­tá­ban árul­ták el saját országukat.

Vissza­tér­ve az Egye­sült Álla­mok­ra! Már a 2016-os elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány­ban cím­ol­dal­ra került, hogy Hil­lary Clin­ton és Donald Trump küz­del­mé­ben az ame­ri­kai tit­kos­szol­gá­la­tok is sze­re­pet kap­tak. A CIA és az FBI infor­má­ci­ó­it fel­hasz­nál­va igye­ke­zett mind­két tábor lejá­rat­ni a mási­kat. A várat­lan Trump-győ­ze­lem után azt lát­hat­tuk, hogy az elnök gya­kor­la­ti­lag négy évig bel­po­li­ti­kai táma­dá­sok kereszt­tü­zé­ben volt kény­te­len kor­má­nyoz­ni. Folya­ma­tos véde­ke­zés­re kény­sze­rült az állí­tó­la­gos orosz, kínai kap­cso­la­tai, befo­lyás miatt. Szin­te nem volt olyan hónap, hogy ne szi­vár­gott vol­na ki vala­mi kényes­nek tűnő infor­má­ció, ame­lyek dön­tő részé­ről később bebi­zo­nyo­so­dott, hogy álhír, dez­in­for­má­ció volt. Ebben a kom­mu­ni­ká­ci­ós küz­de­lem­ben az elnök és leg­szű­kebb köre magá­ra maradt. Ugyan­is nem tud­ta saját olda­lá­ra állí­ta­ni sem a kül­ügyi, sem a tit­kos­szol­gá­la­ti veze­tést, és ami ennél még fon­to­sabb, a szak­mai appa­rá­tust sem.

Így tör­tén­he­tett meg, hogy már leg­alább 2019-től meg­in­dult az az össze­es­kü­vés – per­sze csak a demok­rá­cia „védel­me” érde­ké­ben! –, amely­ről az elnök­nek hal­vány gőze sem volt. Leg­alább­is az ered­mény ezt mutatja.

Néz­zük tömö­ren, mit is fecse­gett ki Molly Bell! A bal­ol­da­li szak­szer­ve­ze­tek, a libe­rá­lis álci­vil jog­vé­dő szer­ve­ze­tek az inter­ne­tes óri­ás­cé­gek­kel szö­vet­kez­ve haj­tot­ták vég­re ezt a több­lép­csős műve­le­tet. A szak­szer­ve­ze­tek négy­száz­ezer akti­vis­tá­val (!) száll­tak be. A mint­egy száz­öt­ven álci­vil szer­ve­zet a meg­mon­dó­em­be­re­ket, nagy láto­ga­tott­sá­gú inter­ne­tes felü­le­te­ket adta. Marc Zuc­ker­ber­get (Face­book) és Jack Dorsey‑t (Twit­ter) már 2019-ben „meg­győz­ték” arról, hogy Trump elnök fenye­ge­ti a demok­rá­ci­át, ezért közös­sé­gi olda­la­i­kon aktí­van szűr­jék a szél­ső­sé­ges­nek minő­sí­tett tar­tal­ma­kat. No meg per­sze pénz­zel is járul­ja­nak hoz­zá a győ­ze­lem­hez. Zuc­ker­berg potom három­száz­mil­lió dol­lárt adott.

A műve­le­tet irá­nyí­tó agy­tröszt veze­tő­je Mike Pod­hor­zer volt, aki digi­tá­lis kam­pány­tech­ni­kák­kal fog­lal­ko­zó cége­ket veze­tett, és a szak­szer­ve­zet elnö­ké­nek főta­nács­adó­ja volt. Heti két­órás eliga­zí­tá­sai alap­ján műkö­dött a rend­szer. Az egyes tag­ál­la­mok­ra sza­bott, spe­ci­á­lis infor­má­ci­ó­kat, méme­ket gyár­tot­tak, ezzel cél­zot­tan befo­lyá­sol­va a válasz­tói cél­cso­por­to­kat. Sike­rü­ket jel­zi, hogy több mint egy­mil­li­árd meg­te­kin­tést pro­du­kál­tak. Magya­rul, sike­re­sen elér­ték a válasz­tó­kat a nagy pon­tos­sá­gú, cél­zott dez­in­for­má­ci­ók. Molly Bell azt is leír­ta, hogy ered­mé­nye­sen be tud­tak épül­ni a Trump-szkep­ti­kus repub­li­ká­nu­sok sora­i­ba, kor­mány­zói hiva­ta­lok­ba és a kong­resszus­ba is. Hát nagy­já­ból így műkö­dött az össze­es­kü­vés, ami­vel sike­re­sen hata­lom­ra segí­tet­ték Joe Bident. No meg per­sze a mögöt­te álló gaz­da­sá­gi, poli­ti­kai és ideo­ló­gi­ai érdek­cso­por­to­kat is. Mind­ezt az ame­ri­kai demok­rá­cia védel­me érde­ké­ben tették.

Az össze­es­kü­vés sike­re után pedig miért kér­nék szá­mon a győz­te­sek a tit­kos­szol­gá­la­to­kon, hogy ők hol vol­tak és mit ­miért tet­tek ebben a történetben?

Száz évvel ezelőtt még ellen­sé­ges hatal­mak beszer­ve­zett, fize­tett ügy­nö­kei segí­tet­ték Magyar­or­szág fel­da­ra­bo­lá­sát, Káro­lyi és Kun Béla hata­lom­ra kerü­lé­sét. Nap­ja­ink­ban lát­szó­lag sok­kal fino­mab­ban men­nek a dol­gok. Nem kel­le­nek ide­gen hatal­mak kato­nai és tit­kos­szol­gá­la­ti műve­le­tei egy világ­ha­ta­lom meg­hó­dí­tá­sá­hoz, szét­ve­ré­sé­hez. Elég egy pro­fi, elszánt élcsa­pat. Ha van pén­ze, esz­kö­ze, infor­má­ci­ó­ja, akkor tud győz­ni. Ráadá­sul ebben az a leg­fé­lel­me­te­sebb, hogy a hét­köz­na­pi sza­va­zó ész­re sem veszi, hogy átver­ték. Hamis hírek, lejá­ra­tó­kam­pá­nyok alap­ján dön­tet­ték el vele, hogy kire adja a sza­va­za­tát. A végén pedig az össze­es­kü­vés szer­ve­zői még úgy is érzik, hogy mind­ezt leír­hat­ják, nyil­vá­nos­ság­ra hoz­hat­ják, hisz győz­tek. Donald Trum­pot pedig már köz­el­len­ség­gé tet­ték, vessző­fu­tá­sa üze­net a keresz­tény, nem­ze­ti oldal­nak. Így jár min­den­ki, aki nem a bal­li­be­rá­li­sok sza­bá­lyai sze­rint játszik.

Hor­váth József az Alap­jo­go­kért Köz­pont biz­ton­ság­po­li­ti­kai tanácsadója