Hírek Külföldi hirek Össze­csap­tak a rend­őrök a koro­na­ví­rus-intéz­ke­dé­sek ellen tüntetőkkel

Össze­csap­tak a rend­őrök a koro­na­ví­rus-intéz­ke­dé­sek ellen tüntetőkkel

Három város­ban is tün­tet­tek az elmúlt héten a hol­land kor­mány intéz­ke­dé­sei ellen, ame­lyek­kel a koro­na­ví­rus-jár­ványt akar­ják meg­fé­kez­ni. A hágai demonst­rá­ció végül zavar­gás­ba tor­kolt, össze­csap­tak a rend­őrök a tün­te­tők­kel, erről több videó is készült. Az igaz­ság­ügyi minisz­ter sze­rint most épp erre van a leg­ke­vés­bé szük­ség – írja a V4NA Hírügynökség.

A hol­land par­la­ment épü­le­té­nek is helyet adó Bin­nen­hof­nál tar­tot­tak tün­te­tést a kor­mány koro­na­ví­rus-jár­vány miatt hozott intéz­ke­dé­sei ellen, ami­kor össze­csap­tak a rend­őrök a demonst­rá­lók­kal. Egy rend­őr­tiszt meg­sé­rült, és töb­be­ket kihall­gat­tak az eset után. A rend­őr­ség köz­le­mé­nye sze­rint nem volt egy­ér­tel­mű, mi okoz­ta az össze­tű­zést a hely­színt biz­to­sí­tó rend­őrök és a tün­te­tők között.

„Azért cse­le­ked­tünk, mert töb­ben pro­vo­ka­tí­van és agresszí­van lép­tek fel a rend­őrök­kel szemben.”

Több fel­vé­tel is készült a hely­szí­nen, ame­lye­ken lát­ha­tó, hogy töb­ben is össze­ve­re­ked­tek, és a rend­őrök gumi­bot­tal pró­bál­ták vissza­tar­ta­ni a rájuk rontókat.

V4NA Hír­ügy­nök­ség beszá­mo­ló­ja sze­rint az elmúlt héten három város­ban, Hágá­ban, Utrecht­ben és Amersfo­ort­ban is vol­tak tün­te­té­sek a jár­vány­vé­del­mi intéz­ke­dé­sek ellen. Az igaz­ság­ügyi minisz­ter sze­rint ezek „nagyon kont­ra­pro­duk­tí­vak”. Fred Gra­p­per­ha­us sze­rint a zavar­gá­so­kat főleg a fia­ta­lok ger­jesz­tik una­lom­ból és fruszt­rá­ci­ó­ból, ez azon­ban „nem tolerálható”.

A koro­na­ví­rus-jár­vány egy olyan tár­sa­dal­mi prob­lé­ma, ami­re sen­ki sem szá­mí­tott, és pró­bál­juk a lehe­tő leg­job­ban meg­ol­da­ni. Az utol­só dolog, ami­re szük­ség van, az a láza­dás és a van­da­liz­mus – mond­ta Grapperhaus.

For­rás: Magyar Nemzet