Hírek Amerikai hirek Össze­csap­tak a BLM és MAGA akti­vis­ták a washing­to­ni tün­te­tés után

Össze­csap­tak a BLM és MAGA akti­vis­ták a washing­to­ni tün­te­tés után

A Fehér Ház szó­vi­vő­je sze­rint majd egy­mil­li­ós, a fősod­ra­tú média jelen­té­sei sze­rint pár­ez­res tömeg gyűlt össze Washingtonban.

Kay­le­igh McEn­any, a Fehér Ház saj­tó­tit­ká­ra a fősod­ra­tú média sze­rint erő­sen eltú­loz­ta azon embe­rek szá­mát, akik szom­ba­ton Washing­ton DC-ben gyűl­tek össze, hogy til­ta­koz­za­nak Donald Trump elnök vere­sé­ge és a meg­vá­lasz­tott elnök Joe Biden ellen. 

„Több mint egy­mil­lió fel­vo­nu­ló @realDonaldTrump elnö­kért száll­nak alá a mocsá­ba támo­gat­nio őt” – írta szom­bat reggel. 

Nem vilá­gos, hogy mi a pon­tos adat, de az olyan for­rá­sok, mint a The Washing­ton Post és az USA Today való­szí­nűbb­nek tart­ja, hogy több tíz­ezer ember jelent meg. Akár­hogy is, a való­di szám való­szí­nű­leg kisebb, mint a demonst­rá­ció nevé­ben fog­lalt egy­mil­lió. A demonst­rá­lók visz­han­goz­ták Donald Trump állí­tá­sa­it, misze­rint Joe Biden meg­vá­lasz­tott elnök győ­zel­me törvénytelen. 

Trump sze­mé­lye­sen is meg­je­lent a szom­ba­ti washing­to­ni tün­te­té­se­ken, elha­ladt a tömeg melett és az abla­kon át inte­ge­tett a rajon­gók­nak. A részt­ve­vők több­sé­ge MAGA fel­ira­tú ruhát viselt, Trump kam­pány­zász­ló­it len­get­ték. A bal­ol­da­li média meg­je­gyez­te, hogy a leg­több részt­ve­vő nem viselt masz­kot. Egyes újság­írók sze­rint a Pro­ud Boys is jelen volt, melyet a Sout­hern Poverty Law Cen­ter gyű­lö­let­cso­port­ként tart nyil­ván, és mely­nek Donald Trump álta­li el nem íté­lé­se az elnö­li vita során is téma volt.

Néhány jelen­lé­vő ugyan­is a Pro­ud Boys-ra jel­lem­ző inget viselt, ame­lyen a „Stand Back, Stand By” fel­irat volt olvas­ha­tó, utal­va Trump kije­len­té­sé­re, ame­lyet a Biden­del foly­ta­tott első elnök­vi­ta során üzent nekik. Az össze­jö­ve­telt „Mil­li­on MAGA March” ‑nak hív­ták, de az ese­mény kibon­ta­ko­zá­sá­val pár­hu­za­mo­san libe­ár­lis kom­men­te­lők a #Mil­li­on­Mo­ronM­arch, azaz a „mil­lió dege­ne­rált mene­te” hash­tag ter­jesz­té­sé­vel kezd­tek til­ta­koz­ni, vala­mint pala­csin­tá­kat posz­tol­tak töme­ge­sen a fel­vo­nu­lás hashtagjével.

 A részt­ve­vők vasár­nap­ra vir­ra­dó­an össze­csap­tak az ellen­tün­te­tők­kel, leg­alább 20 embert letar­tóz­tat­tak. A rend­őr­ség köz­le­mé­nye sze­rint két rend­őr meg­se­be­sült, és több fegy­vert lefog­lal­tak. A tün­te­tők egye­bek közt a „Még négy év!” jel­szót skan­dál­ták, ezzel utal­va arra, hogy Donald Trum­pot tekin­tik a novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tás győztesének.

A fel­szó­la­lók közt volt a tör­vény­ho­zás alsó­há­zá­ba beke­rült Mar­j­orie Tay­lor Gree­ne repub­li­ká­nus üzlet­asszony is, aki arra buz­dí­tot­ta az embe­re­ket, hogy vonul­ja­nak a leg­fel­sőbb bíró­ság elé. A tün­te­tők egy része később átvo­nult a Fehér Ház­hoz veze­tő egyik, a Black Lives Mat­ter (Feke­te éle­tek is számítanak/BLM) moz­ga­lom­ról elne­ve­zett utcá­ra, ahol össze­csap­tak a BLM itt gyü­le­ke­ző akti­vis­tá­i­val. Több más város­ból is tün­te­té­sek­ről érkez­tek hírek, a Michi­gan állam­be­li Lansing­ben a fel­szó­la­lók két­sé­gü­ket fejez­ték ki Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt­nek az állam­ban elért válasz­tá­si győ­zel­mé­vel kap­cso­lat­ban. Tün­tet­tek Ari­zo­ná­ban is, ahol a hiva­ta­los ered­mé­nyek sze­rint Biden szin­tén meg­előz­te Trumpot.

Noha a The New York Times című ame­ri­kai napi­lap a washing­to­ni bel­biz­ton­sá­gi minisz­té­ri­um­ra (DHS) hivat­koz­va azt közöl­te, az idei volt az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­nek leg­biz­ton­sá­go­sabb válasz­tá­sa, az ered­ményt töb­ben vitat­ják. Szer­dán Geor­gia állam­ban hiva­ta­lo­san is elren­del­ték a sza­va­za­tok kéz­zel tör­té­nő tel­jes újra­szám­lá­lá­sát, Trump jogá­szai pedig újabb per­ke­re­se­tet nyúj­tot­tak be a michi­ga­ni válasz­tá­si ered­mé­nyek érvé­nye­sí­té­sé­nek fel­füg­gesz­té­se érdekében.

For­rás: Man​di​ner​.hu