Hírek Vélemények/Publicisztikák Orwel­li idők Amerikában

Orwel­li idők Amerikában

Ma a gon­do­lat­rend­őr­sé­get a média, az FBI és a Big­tech jelen­ti, vala­mint a mes­ter­sé­ges nyelv

Har­minc­hat év késés­sel, de meg­ér­ke­zett. Geor­ge Orwell 1984 című disz­tó­pi­á­já­ban (nega­tív utó­pia) elő­re­lá­tó­an leír­ta, hogy a fel­ügye­lő állam, ez eset­ben Joe Biden Ame­ri­ká­ja hogyan vár el töké­le­tes alkal­maz­ko­dást a pol­gá­rok­tól hazug­ság­gal, féle­lem­kel­tés­sel és bün­te­té­sek­kel. A tör­té­net több ele­me mára szál­ló­igé­vé vált: így a Nagy Test­vér (a demok­ra­ta kont­roll alatt műkö­dő kong­resszus), a gon­do­lat­rend­őr­ség (a média, az FBI és a Big­Tech), vala­mint az újbe­szél (News­peak) nevű mes­ter­sé­ges nyelv (ami nem más, mint a poli­ti­kai kor­rekt­ség nyel­ve) szin­te mind­egyi­ke ijesz­tő­en van jelen a bide­ni világ­ban is.

A párt (Demok­ra­ta Párt) tel­jes ellen­őr­zést gya­ko­rol az egyé­nek felett a gon­do­lat­rend­őr­ség segít­sé­gé­vel a párt ideo­ló­gi­á­já­nak meg­fe­le­lő­en, amit Orwell ang­szoc­ként (Ing­soc) emle­get. Mos­tan­tól ennek irá­nyí­tó köz­pont­ja a Kama­la Har­ris által ellen­őr­zött Fehér Ház lesz, amely­nek csúcs­dí­sze­ként az össze­vissza zagy­vá­ló, csa­lá­di kor­rup­ci­ó­it eltus­sol­ni igyek­vő Biden mind­össze lát­vány­elem lesz.

És nem csak az Egye­sült Álla­mok­ban és Kana­dá­ban ész­lel­he­tő a libe­rá­lis bal­ol­da­li önkény meg­erő­sö­dé­se. Brüsszel is erre gyúr a magyar ellen­zék lel­kes támo­ga­tá­sá­val. Úgy tűnik, az egész nyu­ga­ti civi­li­zá­ció koncep­ciós átala­kí­tást végez önma­gán, és ehhez kísér­le­ti nyúl­ként hasz­nál­ja az állam­pol­gá­ro­kat. Mos­tan­tól casus bel­li lesz a nem­ze­ti érze­lem, a pat­ri­ó­ta szer­ve­ze­tek és a szu­ve­rén gon­do­la­tok. A hagyo­má­nyo­kat fél­re­söp­rik, a népi és pat­ri­ó­ta gyö­ke­rek­re fagy­ál­lót önte­nek. Tel­jes köz­pon­to­sí­tás, parancs­ura­lom, kuss és köte­le­ző elvá­rá­sok men­tén kíván­ják meg­va­ló­sí­ta­ni az Orwell által meg­jó­solt kom­mu­ni­ká­ci­ós és kul­tu­rá­lis önkény­ural­mat, ame­lyet ter­mé­sze­te­sen ren­dé­sze­ti és kato­nai erők­kel ellenőriznek.

A demok­ra­ta sza­va­zók per­sze mind­ezt más­képp élik meg. Bal­ol­da­li elem­zők egye­ne­sen meg­vál­tás­ként hir­de­tik a libe­rá­lis hata­lom­át­vé­telt. De mi is vár­ha­tó a konk­rét intéz­ke­dé­sek terén? A Biden – Har­ris duó pri­o­ri­tá­sai között sze­re­pel az egész­ség­ügy átfo­gó reform­ja, annak egy­biz­to­sí­tós rend­szer­ré tör­té­nő átala­kí­tá­sa. Ami viszont ennél rosszabb, hogy ter­ve­zik az ille­gá­lis beszi­vár­gók lega­li­zá­lá­sát, azok sza­va­za­ti jogá­nak biz­to­sí­tá­sát, a leg­fel­sőbb bíró­ság bőví­té­sét, a jöve­de­lem­adók bizo­nyos szin­ten felü­li meg­eme­lé­sét, a szí­nes bőrű­ek joga­i­nak előbb­re soro­lá­sát, egye­te­mi és mun­ka­he­lyi kvó­ták kije­lö­lé­sét, a védel­mi kiadá­sok meg­kur­tí­tá­sát, a határ­zá­ra­kon tör­té­nő lazí­tást és az abor­tusz­jo­gok sza­bad­já­ra enge­dé­sét. Ezen kívül nagy való­szí­nű­ség­gel meg­annyi más radi­ká­lis átala­kí­tást is ész­le­lünk majd az ame­ri­kai tár­sa­da­lom működ­te­té­sé­ben, bele­ért­ve a rend­fenn­tar­tó erők érzé­ke­nyí­té­sét, a gen­der- és homo­sze­xu­á­lis jogok bőví­té­sét stb.

Leg­fris­sebb hír, hogy Vir­gi­nia állam okta­tá­si fel­ügye­le­te meg­döb­ben­tő módon egy­faj­ta koe­du­kált illem­hely beve­ze­té­sét ter­ve­zi az isko­lák­ban. Az aber­rá­ció ter­je­dé­sé­nek ezek után már sem­mi­lyen morá­lis meg­fon­to­lás nem vet­het gátat.

A fen­ti­ek­ben fel­so­rolt intéz­ke­dé­sek tovább gyen­gít­he­tik a tár­sa­dal­mi kohé­zi­ót és erő­sen meg­kur­tít­hat­ják az ország­ala­pí­tó euró­paiak joga­it az ország­ban. Mos­tan­tól a negy­ven­szá­za­lék­nyi etni­kai kisebb­ség (feke­ték, his­pá­nok, ázsi­a­i­ak, karib-szi­ge­ti­ek stb.) dik­tál­ja az elvá­rá­so­kat a hat­van­szá­za­lé­kos euró­pai több­ség­nek. Ennek elle­né­re a ter­ve­zett intéz­ke­dé­sek egy része még akár szim­pa­ti­kus is lehet. Pél­dá­ul az egész­ség­ügy átala­kí­tá­sa. De épp ez az a terü­let, ahol óri­á­si az ellen­szél, és amely ezer­nyi nagy­vál­la­la­ti lob­bis­ta ját­szó­te­re. A kór­há­zak, az orvo­sok, a biz­to­sí­tók és egyéb szol­gál­ta­tók mind­ezt nem fog­ják meg­en­ged­ni. Így a Biden – Har­ris duó hite­lét vesz­ti majd, hiszen ez volt az egyik sar­ka­la­tos kampányígéretük.

És per­sze jön a bosszú az elmúlt négy évért. Nem is palás­tol­ják ter­ve­i­ket: pat­ri­ó­ták resz­kes­se­tek! A Trump-sza­va­zók mos­tan­tól jog­gal félt­he­tik a mun­ka­he­lyü­ket, a tár­sa­dal­mi pozí­ci­ó­i­kat, a csa­lá­di és a meg­él­he­té­si biz­ton­sá­gu­kat. Tota­li­tá­ri­us önkény­ura­lom vár­ha­tó a libe­rá­lis „érték­rend” elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en. Ennek biz­to­sí­tá­sá­ra már nem­csak a kor­mány és a minisz­té­ri­u­mok, hanem a tör­vény­ho­zás mind­két háza, a kép­vi­se­lő­ház és a sze­ná­tus is a libe­rá­lis demok­ra­ták kezé­ben lesz. A leg­fel­ső bíró­ság hiá­ba maradt a jobb­ol­da­li repub­li­ká­nu­sok kezén, annak ter­ve­zett bőví­té­se a har­ma­dik hatal­mi ágat is a demok­ra­ták érdek­szfé­rá­já­ba szo­rít­ja majd.

Mi még a régi Ame­ri­ká­ra emlé­ke­zünk az 1970-es és 1980-as évek­ből. Azok­ra az idők­re, ami­kor a vélt és valós sza­bad­ság­jo­gok követ­ke­ze­tes garan­tá­lá­sa még tár­sa­dal­mi alap­ve­tés volt, az ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­tár­sak sze­mé­lyes elér­he­tő­sé­ge és udvarias­sága nyil­ván­va­ló volt, a nuk­le­á­ris csa­lád érint­he­tet­len­sé­gé­hez nem fér­he­tett két­ség, és az euró­pai szár­ma­zá­sú közös­sé­gek ter­mé­sze­tes jelen­lé­te vett körül ben­nün­ket. A tehet­ség­ala­pú elő­re­ju­tás, a fér­fi és a nő tisz­te­le­te, vala­mint az apa és az anya sze­re­pé­nek fon­tos­sá­ga mind magá­tól érte­tő­dők vol­tak. Továb­bá jól emlék­szünk a keresz­tény val­lá­si közös­sé­gek­re, a count­ry clu­bok­ra, a kert­vá­ro­sok békés han­gu­la­tá­ra, a nem­ze­ti par­kok varázs­la­tos lát­vá­nyá­ra és a köz­biz­ton­ság meg­nyug­ta­tó álla­po­tá­ra. A szó­lás- és véle­mény­sza­bad­ság ter­mé­sze­tes adott­ság volt min­den állampolgárnak.

Mától mind­ez a múlt része. Szép las­san fel­gön­gyö­lí­tik a nyu­ga­ti civi­li­zá­ció utol­só pozi­tív vív­má­nya­it is, a közép­osz­tály elsor­vad, a Big­Tech- (Ing­soc-) mil­li­ár­do­sok, a radi­ká­li­sok és az új beván­dor­lók ját­szó­te­re lesz Ame­ri­ka (is).

Mit tegyünk? Szok­juk meg vagy szök­jünk meg? Emlék­szünk még, hogy Ang­lia miképp nevez­te nagy kapi­ta­lis­ta for­ra­dal­mát? Pol­gá­ri for­ra­da­lom­nak. Ami viszont most jön, az nem a pol­gár­ság for­ra­dal­ma, hanem a para­zi­ták kísér­le­ti labo­ra­tó­ri­u­ma lesz. A pol­gá­rok mos­tan­tól másod­la­gos sze­re­pet kap­nak a tár­sa­da­lom­épí­tés­ben. A para­zi­ták pedig kiemelt sze­rep­kör­ben fog­nak tet­sze­leg­ni. Elve­szik a pol­gá­rok pén­zét egy­re maga­sabb adók for­má­já­ban, sza­bad­ság­jo­ga­in­kat hát­tér­be szo­rít­ják, önál­ló gon­dol­ko­dá­sun­kat kor­lá­toz­zák vagy meg­szün­te­tik. És ez Euró­pát és ben­ne min­ket is ugyan­úgy érint majd. A népi – urbá­nus vita, illet­ve a koz­mo­po­li­ta – pat­ri­ó­ta ellen­tét egy­re erő­tel­je­sebb lesz. Hoz­zá kell ten­ni, hogy az agresszor ebben a vitá­ban a koz­mo­po­li­ta értel­mi­sé­gi tábor, amely aka­ra­tát min­den­áron a nem­ze­ti érték­meg­őr­ző gon­dol­ko­dók­ra akar­ja kény­sze­rí­te­ni. Veres Péter, aki a népi kul­tú­ra ápo­lá­sá­nak híve volt, sar­ko­san fogal­ma­zott: „Az értel­mi­ség úgy­ne­ve­zett művelt­sé­ge nem­zet­kö­zi álmű­velt­ség, ame­lyet Nyu­gat-Euró­pa és Ame­ri­ka nagy­vá­ro­sa­i­nak asz­falt­já­ról és kul­tu­rá­lis sze­mét­domb­já­ról sodor hoz­zánk a kapi­ta­lis­ta forgószél.”

A koro­na­ví­rus-vak­ci­na beszer­zé­se körü­li erőt­len brüssze­li dön­tés­me­cha­niz­mus szo­lid figyel­mez­te­tés volt arra néz­ve, hogy vész­hely­zet ese­tén sem­mi­lyen föde­rá­lis, cent­rá­lis erő­tér nem képes a tag­ál­la­mo­kat maguk­nál a tag­ál­la­mok­nál job­ban kép­vi­sel­ni. Ez a koro­na­ví­rus első hul­lá­má­nak keze­lé­se alatt is bebi­zo­nyo­so­dott. Csak mi tud­juk, hogy mi a jó nekünk. Az uni­ós tag­sá­got a sza­bad mobi­li­tás és vám­men­tes áru­for­ga­lom miatt tovább­ra is ked­vel­jük. De sem­mi­lyen poli­ti­kai fel­ügye­le­tet nem várunk el Brüsszel­től. Sőt eluta­sít­juk azt. Ők per­sze nem fog­ják fel­ad­ni és tovább­ra is dol­goz­nak majd az ang­szoc kiépí­té­sén jog­ál­lam és egyéb cím­sza­vak alatt.

Mind­ezt meg­ért­vén, mit tehe­tünk az Orwell által fel­vá­zolt cent­rá­lis hata­lom és ideo­lógiai túl­erő ellen? Ismét és meg­annyi­szor hang­sú­lyo­zom az önzet­len össze­fo­gás szük­sé­ges­sé­gét. Mind­egyi­künk­re szük­ség van. Köz­tünk mos­tan­tól mara­ko­dás­nak, külön utas pró­bál­ko­zá­sok­nak nincs helye. Egy a tábor, egy a zász­ló, épp­úgy, mint az ellen­fe­le­ink­nél. A köz­pon­ti hata­lom elle­ni ellen­ál­lás­nak koor­di­nált­nak és egy­sé­ges­nek kell len­nie! Ha meg­ért­jük mind­ezt, jól fogunk válasz­ta­ni 2022 áprilisában.

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

For­rás: Magyar Nemzet