Hírek Magyarországi hírek Ország­szer­te és a hatá­ron túl is az ara­di vér­ta­núk­ra emlékeznek

Ország­szer­te és a hatá­ron túl is az ara­di vér­ta­núk­ra emlékeznek

Ország­szer­te és a hatá­ron túl is meg­em­lé­ke­zé­se­ket tar­ta­nak az ara­di vér­ta­núk kivég­zé­sé­nek 171. évfor­du­ló­ja, októ­ber 6. alkalmából.

A köz­pon­ti ren­dez­vé­nyek reg­gel a buda­pes­ti Kos­suth téren kez­dőd­nek, ahol ünne­pé­lye­sen fel­von­ják, majd fél­ár­bóc­ra enge­dik Magyar­or­szág lobogóját.

Az ünnep­ség a Fiu­mei úti sír­kert­ben foly­ta­tó­dik. A Bat­thyá­ny-mau­zó­le­um­nál beszé­det mond Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi miniszter.

A sír­kert­ben a nap folya­mán ide­gen­ve­ze­tés­sel egy­be­kö­tött rend­kí­vü­li tör­té­ne­lem­órán vehet­nek részt azok, akik elő­ze­te­sen regiszt­rál­tak az isme­ret­ter­jesz­tő rendezvényre.

Fotók: Mir­kó István

Emel­lett szá­mos vidé­ki tele­pü­lé­sen és a hatá­ron túl is tar­ta­nak meg­em­lé­ke­zé­se­ket, koszorúzásokat.

A kor­mány 2001-ben nyil­vá­ní­tot­ta a magyar nem­zet gyász­nap­já­vá októ­ber 6‑át, ami­kor az 1848 – 49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc leve­ré­se után Ara­don kivég­zett 13 vér­ta­nú­ra, vala­mint az aznap Pes­ten kivég­zett gróf Bat­thyá­ny Lajos­ra, Magyar­or­szág első füg­get­len, fele­lős kor­má­nyá­nak veze­tő­jé­re emlékeznek.

For­rás: Magyar Nemzet