Hírek Külföldi hirek Orosz­or­szág sze­rint ukrá­nok áll­nak a Dar­ja Dugi­na elle­ni merény­let mögött

Orosz­or­szág sze­rint ukrá­nok áll­nak a Dar­ja Dugi­na elle­ni merény­let mögött

Egy negy­ve­nes éve­i­ben járó nő, Natal­ja Vovk áll­hat a Dar­ja Dugi­na elle­ni merény­let hát­te­ré­ben, aki a gyil­kos­ság után lányá­val Észt­or­szág irá­nyá­ba hagy­ta el Orosz­or­szá­got – álla­pí­tot­ta meg az orosz Szö­vet­sé­gi Biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat. Kijev ugyan­ak­kor leszö­gez­te, nem ukrá­nok haj­tot­ták vég­re az akci­ót. Szom­bat este óta foly­nak a talál­ga­tá­sok annak kap­csán, ki és miért végez­te ki a Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök fő ideo­ló­gu­sa­ként szá­mon­tar­tott Alek­szandr Dugin lányát.

Oroszország szerint ukránok állnak a Darja Dugina elleni merénylet mögött

– A bűn­cse­lek­ményt az ukrán külön­le­ges szol­gá­la­tok készí­tet­ték elő és követ­ték el. A merény­let elkö­ve­tő­je az 1979-ben szü­le­tett Natal­ja Vovk, aki 2022. júli­us 23-án érke­zett Orosz­or­szág­ba 12 éves lányá­val. Az akció vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben infor­má­ci­ó­kat gyűj­tött Dar­ja Dugi­ná­ról és lakást bérelt abban a moszk­vai tár­sas­ház­ban, ahol az áldo­zat élt

– ismer­tet­te az orosz Szö­vet­sé­gi Biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat (FSZB) hét­főn a merény­let ügyé­ben indult eljá­rás fej­le­mé­nye­it. Köz­le­mé­nyük­ben arra is rámu­tat­tak, a Dugi­na autó­já­ra sze­relt rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet a távol­ból rob­ban­tot­ták fel, miu­tán a jár­mű moz­gá­sát megfigyelték.

Az FSZB sze­rint Natal­ja és lánya a merény­le­tet köve­tő­en a Psz­ko­vi régi­ón keresz­tül, Észt­or­szág irá­nyá­ba távo­zott Orosz­or­szág­ból. Útju­kat autó­val tet­ték meg, amely­hez ukrán, kazah és kelet-ukraj­nai, orosz irá­nyí­tás alatt álló terü­le­tek­ről szár­ma­zó rend­szám­táb­lá­kat használtak.

Mihaj­lo Podol­jak, az ukrán elnök, Volo­do­mir Zelensz­kij főta­nács­adó­ja azon­ban vasár­nap leszö­gez­te: „Ukraj­ná­nak ter­mé­sze­te­sen sem­mi köze ehhez, nem vagyunk olyan ter­ro­ris­ta állam, mint az Orosz­or­szá­gi Föde­rá­ció”. Tony Bren­ton, az Egye­sült Király­ság volt moszk­vai nagy­kö­ve­te arra hív­ta fel a figyel­met, Orosz­or­szág szi­go­rú­an őrzött állam, emi­att nem tart­ja való­szí­nű­nek, hogy gyil­kos­sá­gi cél­lal bár­ki beszi­vá­rog­ha­tott vol­na az ország­ba. Hoz­zá­tet­te: ha meg is tud­nák ten­ni, nem Dugin len­ne a cél­pont, hanem más, nagyobb befo­lyás­sal ren­del­ke­ző oroszok.

Az orosz tit­kos­szol­gá­lat egy­elő­re nem muta­tott fel köz­vet­len bizo­nyí­té­kot arról, hogy való­ban Ukraj­na áll a merény­let mögött, azon­ban a hábo­rú támo­ga­tói már sür­ge­tik Putyint, hogy fokoz­za a poszt­szov­jet ország elle­ni támadásokat.

Amíg Moszk­va és Kijev egy­más­ra muto­gat, a nem­zet­kö­zi saj­tó­ban egé­szen elké­pesz­tő for­ga­tó­köny­vek lát­tak nap­vi­lá­got azzal kap­cso­lat­ban, kik és miért végez­het­tek Alek­szandr Dugin­nak – Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök „agyá­nak” – a lányá­val. Az ukrán Teleg­raf oldal pél­dá­ul arról írt Vale­rij Szo­lo­vej orosz poli­to­ló­gus­ra hivatkozva,

hogy saját apja áldo­za­ta lett a 30 éves nő, ugyan­is Dugin így pró­bál­ta vol­na Putyint erő­tel­je­sebb, Ukraj­na elle­ni táma­dá­sok vég­re­haj­tá­sá­ra bírni.

Egy másik fel­ve­tés sze­rint Putyin ellen for­dul­va az FSZB szer­vez­te meg a merény­le­tet, miu­tán Moszk­vá­ban egy­re nagyobb az elé­ge­det­len­ség az ukraj­nai hábo­rú elő­re­me­ne­te­le kap­csán. Igor Gir­kin, a hír­szer­zés vete­rán­ja – aki kulcs­fon­tos­sá­gú sze­re­pet töl­tött be a Krím fél­szi­get és a Dony­ec-meden­ce bizo­nyos része­i­nek elfog­la­lá­sá­ban – bohóc­nak nevez­te Putyint, ami­ért Kijev­nek sike­rült túl­jár­nia a Kreml eszén.

Egy kül­föl­dön élő orosz egy­ko­ri par­la­men­ti kép­vi­se­lő pedig arról beszélt, a Putyin-rend­szer meg­dön­té­sé­re törek­vő, eddig kevés­sé ismert föld­alat­ti orosz par­ti­zán­moz­ga­lom, a Nem­ze­ti Köz­tár­sa­sá­gi Had­se­reg (NRA) áll a merény­let mögött. Ilja Pono­mar­jov sze­rint a szer­ve­zet az elmúlt hóna­pok­ban már több akci­ót vég­re­haj­tott Orosz­or­szág­ban. Hoz­zá­tet­te: a „par­ti­zá­nok” készek továb­bi hason­ló akci­ók­ra a Kreml­hez köt­he­tő ismert cél­pon­tok, álla­mi tiszt­vi­se­lők, oli­gar­chák és a biz­ton­sá­gi szer­vek tag­jai ellen is. Az egy­ko­ri orosz par­la­men­ti kép­vi­se­lő az álta­la meg­ne­ve­zett NRA kiált­vá­nyát is fel­ol­vas­ta, mely­ben a szer­ve­zet hata­lom­bi­tor­ló­nak és hábo­rús bűnös­nek nyil­vá­nít­ja az orosz elnö­köt, aki „test­vér­gyil­kos hábo­rút rob­ban­tott ki a szláv népek között, és értel­met­len, biz­tos halál­ba kül­di az orosz katonákat”.

Egye­sek­nek sze­gény­ség és kopor­só jár, mások­nak palo­ták. Ez a rend­szer lénye­ge. Hiszünk abban, hogy a jog­fosz­tott népek­nek joguk van fel­kel­ni a zsar­no­kok ellen. Meg­buk­tat­juk és elpusz­tít­juk Putyint

– olvas­ta fel Pono­mar­jov az NRA nyilatkozatát.

A szer­ve­zet sze­rint Dugi­na apjá­nak „hűsé­ges tár­sa” és az ukraj­nai „nép­ir­tás” támo­ga­tó­ja volt. Pono­mar­jov 2007-től 2016-ig volt az Álla­mi Duma bal­ol­da­li kép­vi­se­lő­je. 2014-ben egye­dü­li­ként sza­va­zott a Krím annek­tá­lá­sa ellen, majd egy ame­ri­kai uta­zá­sa alkal­má­val kitil­tot­ták a saját hazá­já­ból. 2019 óta ukrán állampolgár.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu