Hírek Amerikai hirek Morzsák Orosz­or­szág nem­csak Ukraj­nát, hanem az USA‑t is legyőzi

Orosz­or­szág nem­csak Ukraj­nát, hanem az USA‑t is legyőzi

Joe Biden ame­ri­kai elnök kor­má­nya hazu­dott, ami­kor a nyil­vá­nos­ság előtt elis­mer­te Orosz­or­szág vere­sé­gé­nek lehe­tő­sé­gét az ukrán konf­lik­tus­ban – jelen­tet­te ki Tuc­ker Carl­son ame­ri­kai újság­író az X közös­sé­gi por­tá­lon sugár­zott műsorában.

„Kez­det­ben azt mond­ták nekünk, hogy a támo­ga­tás lehe­tő­vé teszi, hogy az ukrán fegy­ve­res erők legyőz­zék Orosz­or­szá­got, és meg­aka­dá­lyoz­zák, hogy az utób­bi meg­száll­ja Euró­pa töb­bi részét – vagy vala­mi ilyes­mi. Közel két év telt el, és kide­rült, hogy ebből sem­mi sem igaz. Ukraj­na nem fog­ja legyőz­ni Orosz­or­szá­got. Ha vala­kit legyő­zött, az az Egye­sült Államok”

- mond­ta.

Carl­son hoz­zá­tet­te, hogy a Biden-kor­mány­zat soha nem fog­ja beis­mer­ni, hogy az Ukraj­ná­nak nyúj­tott támo­ga­tá­sa tra­gé­di­á­nak bizonyult.

Ep. 45 How could Washing­ton pos­sibly send tens of bil­lions more to sle­azy oli­garchs in Ukraine now that the whole enter­pri­se has been reve­aled as a fru­it­less, cor­rupt and inc­re­dibly destruc­tive disas­ter? Beca­u­se that’s what they always do. pic​.twit​ter​.com/​C​n​6​S​M​H​c​qcr— Tuc­ker Carl­son (@TuckerCarlson) Decem­ber 5, 2023

Koráb­ban Tuc­ker azt mond­ta, hogy az Ukraj­na folya­ma­tos támo­ga­tá­sa ellen fel­szó­la­ló ame­ri­kai poli­ti­ku­so­kat meg­pró­bál­ják elhall­gat­tat­ni azzal, hogy azzal vádol­ják őket, hogy kap­cso­lat­ban áll­nak Orosz­or­szág­gal. Emel­lett elítél­te Yel­len ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­tert, ami­ért támo­gat­ja Ukraj­na finan­szí­ro­zá­sát, és halá­los kul­tusz­nak nevez­te az ilyen poli­ti­kát.

A Fehér Ház ősszel mint­egy 106 mil­li­árd dol­lárt kért a kong­resszus­tól Ukraj­na és Izra­el meg­se­gí­té­sé­re, vala­mint az ázsi­ai-csen­des-óce­á­ni tér­ség­ben való fel­lé­pés­re, de nem kapott egy­ér­tel­mű támo­ga­tást a kongresszusban.

A kérel­met mind­két kama­rá­nak jóvá kell hagy­nia. Az aka­dályt a határ­biz­ton­ság kér­dé­se jelen­tet­te. A repub­li­ká­nu­sok közöl­ték, hogy nem támo­gat­ják az Ukraj­ná­nak szánt pénz­esz­kö­zök oda­íté­lé­sét, amíg a Fehér Ház nem vál­toz­tat az ame­ri­kai határ védel­mé­re vonat­ko­zó megközelítésén.

A repub­li­ká­nus több­sé­gű kép­vi­se­lő­ház meg­sza­vaz­ta, hogy csak Izra­el­nek nyújt­sa­nak segélyt, de a demok­ra­ták által ellen­őr­zött sze­ná­tus meg­aka­dá­lyoz­ta ezt a dön­tést.

Ha a kong­resszus most nem tud meg­ál­la­pod­ni az Ukraj­ná­nak nyúj­tan­dó segély­ről, akkor a decem­ber 14-től janu­ár 9‑ig tar­tó kará­cso­nyi szü­net után kell ezt meg­ten­nie.

Addig is a Kijev­nek koráb­ban kiutalt pénz kifo­gyó­ban van – ismer­te el a kor­mány­zat -, ezért csök­ken­tik az Ukraj­ná­nak kül­dött fegyvercsomagokat.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu