Hírek Külföldi hirek Orosz­or­szág lezár­ta a feke­te-ten­ge­ri gabonafolyosót

Orosz­or­szág lezár­ta a feke­te-ten­ge­ri gabonafolyosót

Az orosz had­se­reg hét­főn lezár­ta az úgy­ne­ve­zett “gabo­na­fo­lyo­sót”, ame­lyen keresz­tül ukrán mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­ke­ket szál­lí­ta­nak a Feke­te-ten­ge­ren keresz­tül. A lépést Ukraj­na akci­ói vál­tot­ták ki, amely az útvo­na­lat Orosz­or­szág elle­ni táma­dá­sok indí­tá­sá­ra hasz­nál­ta – közöl­te az orosz védel­mi minisztérium.

Koráb­ban Moszk­va fel­füg­gesz­tet­te rész­vé­te­lét a Kijev­vel kötött gabo­na­üz­let­ben, ame­lyet júli­us­ban az ENSZ és Török­or­szág köz­ve­tí­té­sé­vel kötöttek.

A dön­tést a krí­mi kikö­tő­vá­ros­ban, Sze­vasz­to­pol­ban lévő orosz hadi­ten­ge­ré­sze­ti támasz­pon­tot ért töme­ges drón­tá­ma­dás nyo­mán hoz­ták meg, amely során az orosz had­se­reg sze­rint egyes hadi­ten­ge­ré­sze­ti dró­nok állí­tó­lag a “gabo­na­fo­lyo­sót” hasz­nál­ták cél­pont­ja­ik eléréséhez.

A folyo­són keresz­tül tör­té­nő bár­mi­lyen hajó­zást leál­lí­tunk “a Sze­vasz­to­pol­ban lévő kato­nai és pol­gá­ri hajók elle­ni ukrán ter­ror­tá­ma­dás­sal kap­cso­la­tos hely­zet tisz­tá­zó­dá­sá­ig” – áll a védel­mi minisz­té­ri­um közleményében.

A minisz­té­ri­um azt is közöl­te, hogy Kijev­nek vál­lal­nia kell, hogy nem hasz­nál­ja a folyo­sót kato­nai célok­ra. Ugyan­ak­kor fenn­tar­tot­ta, hogy Orosz­or­szág nem lépett ki a meg­ál­la­po­dás­ból, csu­pán hatá­ro­zat­lan idő­re fel­füg­gesz­tet­te azt.

For­rás: MTI