Hírek Clevelandi hirek Öröm­te­li XIII. Hagyo­mány­őr­ző Csa­lá­di Sáto­ro­zás Hiramban

Öröm­te­li XIII. Hagyo­mány­őr­ző Csa­lá­di Sáto­ro­zás Hiramban

Az idén három napos­ra ter­vez­ték és még az idő­já­rás is kegyes volt hoz­zá­juk, így egy nagy­sze­rű hét­vé­gét tölt­het­tek újra együtt azok a Cleve­land és kör­nyé­ki magya­rok, akik bará­ta­ik­kal, isme­rő­se­ik­kel a 42 acre ( 17 hek­tár ) kiter­je­dé­sű Hira­mi Magyar Klub terü­le­tén sát­ra­kat vertek.

Vasár­nap dél­előtt, távo­zás előtt

A leg­vál­to­za­to­sabb, a leg­kü­lön­bö­zőbb módon oldot­ták meg az éjsza­ká­zást, érkez­tek lakó­ko­csik­kal, füg­gő­ággyal, autók­hoz csa­tolt sát­rak­kal, de a leg­nép­sze­rűbb úgy­is a hagyo­má­nyos sátor volt. 

Mint min­den évben, most is hamar bené­pe­se­dett a fák alat­ti árnyé­kos, sáto­ro­zás­ra kimon­dot­tan alkal­mas terü­let, a ját­szó­tér szom­széd­sá­gá­ban, amely ját­szó­tér a közel­múlt­ban esett át egy főja­ví­tá­son, így a gyer­me­kek azon­nal bir­tok­ba is vehették.

Min­den nap együtt reg­ge­liz­tek a családok,barátok, közös prog­ra­mok zaj­lot­tak, az asz­ta­li­te­nisz, íja­zás, a friz­bi, tol­las­lab­da és a lab­da­rú­gás mellett 

még kipró­bál­hat­ták a leg­újabb magyar talál­mányt, a Teq­ballt is.

Esti tábor­tű­zek, halk zene, bará­ti beszél­ge­té­sek, sport és finom éte­lek, ezek vol­tak a 2021-es XIII. Csa­lá­di Hagyo­mány­ör­ző Sáto­ro­zás főbb elemei. 

Jövő­re ugyan­itt várunk minde­kit szeretettel!!

Több fotó az aláb­bi linken: