Hírek Sport hirek Örök nyu­ga­lom­ra helyez­ték Mészöly Kálmánt

Örök nyu­ga­lom­ra helyez­ték Mészöly Kálmánt

A csa­lád­ta­gok mel­lett álla­mi és sport­ve­ze­tők, neves köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek, egy­ko­ri csa­pat­tár­sak, bará­tok és szur­ko­lók több szá­zan kísér­ték utol­só útjá­ra Mészöly Kál­mánt hét­fő dél­után a Far­kas­ré­ti temetőben

A gyá­szo­lók köré­ben töb­bek között ott volt Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök, Gyu­lay Zsolt, a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság, Mark­ovits Lász­ló, a Vasas elnö­ke, de részt vet­tek az ese­mé­nyen a piros-kék klub olim­pi­ai baj­no­kai, Hege­düs Csa­ba és Gedó György, illet­ve Mészöly volt játé­ko­sai, Nyi­la­si Tibor és Ester­há­zy Már­ton, továb­bá Eper­jes Károly szín­mű­vész és a Vasas NB I‑es csa­pa­tá­nak, vala­mint után­pót­lá­sá­nak játé­ko­sai.

Az éle­té­nek 82. évé­ben novem­ber 21-én szív­elég­te­len­ség követ­kez­té­ben elhunyt 61-sze­res válo­ga­tott lab­da­rú­gót római kato­li­kus szer­tar­tás sze­rint búcsúz­tat­ták, ame­lyet Kiss-Rigó Lász­ló sze­ged-csa­ná­di megyés püs­pök celeb­rált.

A teme­té­sen elő­ször az Ave Maria és Johann Sebas­ti­an Bach dal­la­mai csen­dül­tek fel, majd Mága Zol­tán hege­dű­mű­vész és zene­ka­ra ját­szot­ta el Mészöly Kál­mán egyik ked­venc nótá­ját.

A Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (MLSZ) nevé­ben Sipos Jenő szó­vi­vő rövid beve­ze­tő­je után Ber­zi Sán­dor alel­nök búcsú­zott a kivá­ló közép­hát­véd­től. Amint elmond­ta, Csá­nyi Sán­dor, az MLSZ elnö­ke kül­föl­di üzle­ti útja miatt nem lehe­tett jelen a teme­té­sen, de üze­ne­té­ben utalt Gian­no Infan­ti­no, a Nem­zet­kö­zi Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (FIFA) elnö­ké­nek sora­i­ra, aki sze­rint „sza­vak­kal nem lehet kife­jez­ni azt a szo­mo­rú­sá­got, amit a nem­zet­kö­zi fut­ball szá­má­ra Mészöly Kál­mán elvesz­té­se jelent”. Fel­idéz­te, hogy a FIFA elnö­ke 81. szü­le­tés­nap­ján ott­ho­ná­ban sze­mé­lye­sen keres­te fel az egy­ko­ri kivá­ló védőt. Ami­kor meg­kér­dez­te tőle, mi len­ne a kíván­sá­ga, Mészöly azt felel­te, hogy a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott jus­son ki a világ­baj­nok­ság­ra. Ber­zi az MLSZ nevé­ben ígé­re­tet tett arra, hogy min­dent meg­tesz­nek annak érde­ké­ben, hogy ez sike­rül­jön.

Az MLSZ alel­nö­ke sze­rint Mészöly egye­nes, szó­ki­mon­dó ember volt, iga­zi egyé­ni­ség, de egy­ben olyan csa­pat­já­té­kos, aki kivá­ló­an beszél­te a fut­ball nyel­vét. Ezután fel­ele­ve­ní­tet­te a Sző­ke Szik­lá­nak becé­zett Mészöly Kál­mán pálya­fu­tá­sá­nak főbb állo­má­sa­it, hogy 1960-ban mutat­ko­zott be a Vasas fel­nőtt csa­pa­tá­ban, amellyel négy­szer nyert baj­nok­sá­got, három­szor pedig Közép-Euró­pai Kupát. A magyar válo­ga­tott­ban 1961 decem­be­ré­ben debü­tált, majd továb­bi hat­van alka­lom­mal öltöt­te magá­ra a címe­res mezt. Két világ­baj­nok­sá­gon vett részt: 1962-ben Chi­lé­ben, majd 1966-ban Ang­li­á­ban is negyed­dön­tős, az 1964-es Euró­pa-baj­nok­sá­gon bronz­ér­mes volt a csa­pat­tal. Később szö­vet­sé­gi kapi­tány­ként három­szor irá­nyí­tot­ta a nem­ze­ti együt­test, amely­nek szin­tén 61 alka­lom­mal ült a kis­pad­ján, de dol­go­zott Török­or­szág­ban, Cip­ru­son és Sza­úd-Ará­bi­á­ban is, majd később tanács­adó­ként segí­tet­te az MLSZ mun­ká­ját. Ber­zi fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy Mészölyt tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­sé­ül 2011-ben a Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel tün­tet­ték ki, 2018-ban pedig a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség Élet­mű­díj­jal jutal­maz­ta, vala­mint a Buda­pest dísz­pol­gá­ra címet is meg­kap­ta.

A Vasas részé­ről Pus­kás Lajos búcsú­zott a Sző­ke Szik­lá­tól, akit nagy­sze­rű csa­pat­társ­nak neve­zett. A bará­tok és csa­pat­tár­sak kép­vi­se­le­té­ben Ken­de­re­si Ist­ván köszönt el Mészöly­től, ő első­sor­ban az embe­ri tulaj­don­sá­ga­it emel­te ki, hogy min­dig jóked­vű és opti­mis­ta ember volt, aki a tré­fát sem vetet­te meg, és min­dig igye­ke­zett segí­te­ni az eleset­te­ken. Egy­ben köszö­ne­tet mon­dott fele­sé­gé­nek, a 329-sze­res válo­ga­tott röp­lab­dá­zó­nak, Bar­di Gyön­gyi­nek azért, hogy az elmúlt évek­ben kitar­tó­an és oda­adó­an ápol­ta Mészölyt.

A cere­mó­nia zárá­sa­ként Nem­csák Károly szín­mű­vész elsza­val­ta Juhász Gyu­la Cons­o­la­tio című ver­sét, majd a sír­hely­hez kísér­ték a kopor­sót.

Az egy­ko­ri Euró­pa-válo­ga­tott Vasas-legen­dát novem­ber ele­jén kri­ti­kus álla­pot­ban szál­lí­tot­ták a János Kór­ház bel­gyó­gyá­sza­tá­ra, aho­vá tüdő­gyul­la­dás­sal, kerin­gé­si rend­el­le­nes­ség­gel és fer­tő­zés­sel került be. Később elkap­ta a koro­na­ví­rust, majd novem­ber 21-én hunyt el.

Szer­ző: Tőkés Máté / MTI

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu