Hírek Vélemények/Publicisztikák Örök dícső­ség a hősöknek!

Örök dícső­ség a hősöknek!

Bara­bás Mik­lós ara­di vér­ta­núk­ról készí­tett arcképei

A tizen­há­rom ara­di vér­ta­nú arc­ké­pét Bara­bás Mik­lós egy kőnyo­ma­ton örö­kí­tet­te meg. Bár a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria tulaj­do­ná­ban lévő pél­dányt 1867- re datál­ják, a rajz nem sze­re­pel a művész kép­jegy­zé­ké­ben abban az évben vagy később a csa­lád által kiegé­szí­tett listán. 

A képen az aláb­bi már­tí­rok lát­ha­tó­ak: Kne­zić Károly, Nagy­sán­dor József, Dam­ja­nich János, Aulich Lajos, Lah­ner György, Poel­ten­berg Ernő, Lei­nin­gen-Wes­ter­burg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Sch­wei­del József, Des­sew­ffy Arisz­tid, Lázár Vilmos.

A kép kima­radt két olyan 19. szá­za­di kiad­vány­ból is, ame­lyek az 1848 – 49-es magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ese­mé­nye­i­ről a leg­több illuszt­rá­ci­ót közöl­ték: a Gra­c­za György által 1894-ben össze­ál­lí­tott Az 1848 – 49-iki Magyar Sza­bad­ság­harcz Tör­té­ne­te I – V. köte­te­i­ből és a Jókai Mór, Bródy Sán­dor és Ráko­si Vik­tor szer­kesz­té­sé­ben meg­je­lent, Ezer­nyolczszáz­negy­ven­nyolcz. Az [ezer­nyolc­száz­negy­ven­nyolc] 1848/[18]49-iki magyar sza­bad­ság­harcz tör­té­ne­te képek­ben című mun­ká­ból. Mind­két mű illuszt­rá­ci­ós anya­gát első­sor­ban a gróf Kre­ith Béla 1848 – 49‑i Orszá­gos Erek­lye­mú­ze­u­má­ból és az Ara­di Erek­lye­mú­ze­um kéz­irat- és nyom­tat­vány­gyűj­te­mé­nyé­ből válogatták.

Az ara­di vér­ta­núk arc­ké­pe­i­nek nagy részét Sza­mos­sy Elek (1826 – 1888), Bel­lony Lász­ló (1871 – 1913) és Orlai Pet­rich Soma (1822 – 1880) készí­tet­te. E három művész nem ismer­te sze­mé­lye­sen a sza­bad­ság­harc már­tír­ja­it, Bara­bás Mik­lós viszont már a for­ra­da­lom előtt, 1844-ben meg­fes­tet­te pél­dá­ul Lei­nin­gen-Wes­ter­burg Károly arc­ké­pét, majd 1849-től kez­dő­dő­en élet­hű port­ré­kat fes­tett vagy raj­zolt Dam­ja­nich János­ról, Kiss Ernő­ről, Kne­zi­ch Károly­ról, Vécsey Károly­ról, Nagy­sán­dor József­ről, és a róluk készült mun­ká­it hasz­nál­ta fel az ara­di cso­port­kép elké­szí­té­se­kor. (Közöl­te Rózsa György –Spi­ra György: Negy­ven­nyolc a kor­tár­sak sze­mé­vel, 1973)

Dam­ja­nich János

Nagy­sán­dor Józse­fet már 1840-ben Kolozs­vá­ron mint József huszárt meg­örö­kí­tet­te, majd 1849-ben Pes­ten készí­tett egy szép raj­zot a tábor­nok­ról. Mind­er­ről meg­em­lé­ke­zett Önélet­raj­zá­ban: „Meg­lá­to­gat­tam Nagy Sán­dor tábor­no­kot, kit még József-huszár had­nagy korá­ból ismer­tem s őt is leraj­zol­tam. Lefes­tet­tem aqu­a­rell­ben a meny­asz­szo­nyát is, dr. Sch­midt pest­me­gyei főor­vos leá­nyát, a kinek képét Nagy Sán­dor a fog­ság­ba is magá­val vit­te s a leány aty­ja csak nagy nehe­zen tud­ta Nagy Sán­dor hagya­té­ká­ból vissza­sze­rez­ni. 1849-ben, a vár bevé­te­le után, át akar­ván köl­töz­köd­ni budai nyá­ri lakom­ba, miu­tán a hajó­hi­dat Jel­la­sich eléget­tet­te, csak a láncz­hí­don lehe­tett vol­na kocsin átmen­ni, azon pedig csak hon­vé­dek­nek volt sza­bad jár­ni; Nagy Sán­dor adott enge­délyt, hogy az én búto­ros kocsi­mat is át engedjék.”

Nagy­sán­dor József

A művész egyik leg­szebb és leg­meg­ha­tóbb képe Nagy­sán­dor József kivég­zé­se után készült, amely a vér­ta­nú hős meny­asszo­nyát, Kovács Sch­midt Emmát ábrá­zol­ja. A kép a szép fia­tal nő ábrá­zo­lá­sán túl mélyen szim­bo­li­kus tar­tal­mú: a gyász­fá­tyolt vise­lő hölgy kezé­ben babér­ko­szo­rút tart, mel­let­te a tábor­nok fakor­lát­ra helye­zett egyen­ru­há­ja lát­szik. A hát­tér­ben a romos budai vár épü­le­te­it fes­tet­te meg a művész, utal­va arra, hogy – 1849. május 21-én – a tábor­nok az ellen­ség által elfog­lalt vár­ba első­ként benyo­mu­ló roham­csa­pat veze­tő­je volt.

Kovács Sch­midt Emma, Nagy­sán­dor József menyasszonya

Mel­lé­ke­lem a tábor­nok utol­só leve­lét a meny­asszo­nyá­hoz: „Arad, 1849. szep­tem­ber 9.

Sze­re­tett drá­ga angya­li jósá­gú Emmám!

Nem talá­lok sza­va­kat rá – hogy elmond­jam, milyen vég­te­len örö­möt sze­rez­tek sze­re­tet­tel­jes, vigasz­ta­ló sora­id – szá­mom­ra olyan nagyon érté­kes aján­dé­kod – nem is tar­tot­tam már képes­nek maga­mat jelen­le­gi ret­te­ne­te­sen kínos hely­ze­tem­ben, tes­te­met-lel­ke­met nyo­masz­tó bor­zal­mas magá­nyom­ban ilyen jóté­kony érzés­re – melyet csak te – az egész vilá­gon egye­dül csak te vol­tál képes fel­éb­resz­te­ni ben­nem. Mert most, hogy leszá­mol­tam vég­képp a világ­gal, fáj­dal­ma­san ugyan – de nyu­god­tan nézek szem­be – sor­som jöven­dő ala­ku­lá­sá­val és mind­az­zal, ami még tör­tén­he­tik velem – immár elvesz­tet­tem min­den remé­nyem – min­dent elvesz­tet­tem, csak irán­tad való vég­te­len, határ­ta­lan sze­re­te­te­met nem – ez a leg­mé­lyebb, leg­szen­tebb érzés, amit vala­ha érez­tem, és ez el fog kísér­ni a sír­ba – az emlék, az irán­tad érzett rajon­gás lesz egy jobb, örök­ké tar­tó jöven­dő­be vetett vég­ső viga­szom, melyet már nem fel­hő­sít­het­nek el föl­di dol­gok. Fogadd őszin­te köszö­ne­te­met azo­kért a mennye­i­en szép órá­kért, melyek­kel sze­re­te­ted meg­aján­dé­ko­zott. – Ápold és vigasz­tald ked­ves jó anyá­dat – adja Isten, hogy miha­ma­rabb fel­épül­jön beteg­sé­gé­ből; gon­dolj rám sze­re­tet­tel és együtt­ér­zés­sel, mint ahogy én is min­dig, az élet utol­só per­cé­ig szün­te­le­nül sze­ret­lek, és imád­lak. – Isten leg­szen­tebb, leg­szebb áldá­sa rád, sze­re­tett, drá­ga, szép, angya­li jósá­gú, eré­nyes lány­kám – légy bol­dog, ezért imád­ko­zik lel­ke mélyé­ből imá­dó Pepid.

Emlé­kül kül­dök egy haj­für­töt – Isten veled, Emmám!”

Thor­ma János festménye

Érde­mes meg­em­lí­te­ni, hogy Nagy­sán­dor József alak­ját később több fes­tő – és szob­rász­mű­vész is – meg­örö­kí­tet­te, vala­há­nyan Bara­bás Mik­lós­nak a tábor­nok­ról készí­tett arc­ké­pét fel­hasz­nál­va. Thor­ma János (1870 – 1937) Ara­di vér­ta­núk című olaj­fest­mé­nyén szin­te mind­egyik hős tábor­nok alak­ját Bara­bás arc­ké­pe­i­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val fes­tet­te meg a vesz­tő­he­lyen, az elő­tér­ben épp Nagy­sán­dor Józseffel.

For­rás: 3szek​.ro