Hírek Magyarországi hírek Örök a magyar igaz­ság: együtt erő vagyunk!

Örök a magyar igaz­ság: együtt erő vagyunk!

TUDNUNK ÉS ÉREZNÜNK KELL, HOGY MAGYARSÁGUNKBAN KÜLÖN-KÜLÖN IS EGYÜTT VAGYUNK 

A kokár­da ma annak a küz­de­lem­nek is a jel­ké­pe, ame­lyet a koro­na­ví­rus ellen vívunk. Bár a jár­vány szét­vá­laszt min­ket egy­más­tól, tud­nunk és érez­nünk kell, hogy magyar­sá­gunk­ban külön-külön is együtt vagyunk – fogal­ma­zott Hol­lik Ist­ván, a Fidesz kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó­ja ünne­pi köszön­tő­jé­ben a Face­boo­kon.

A kor­mány­pár­ti poli­ti­kus emlé­kez­te­tett: idén nem ünne­pel­het­jük úgy már­ci­us tizen­ötö­di­két, ahogy meg­szok­tuk, hiszen üre­sek az utcák és árván lobog­nak a nem­ze­ti szí­nű zász­lók is. Sem tavaly, sem idén nem talál­koz­hat­tunk szo­kott tere­in­ken, nem emel­het­jük magas­ba nem­ze­ti szín zászlóinkat.

Azon­ban – hang­sú­lyoz­ta – ’48 üze­ne­te ma is aktu­á­lis, hiszen míg száz­het­ven­há­rom éve a Habs­bur­gok rab­igá­ja ellen kelt fel a magyar, ma a vírust akar­juk legyőz­ni, hogy vissza­kap­juk a szabadságunkat.

For­rás: Magyar Nemzet