Hírek Külföldi hirek Örmény­or­szág rend­kí­vü­li álla­po­tot hir­de­tett, tel­jes moz­gó­sí­tást ren­delt el

Örmény­or­szág rend­kí­vü­li álla­po­tot hir­de­tett, tel­jes moz­gó­sí­tást ren­delt el

Kihir­det­ték a rend­kí­vü­li álla­po­tot, és tel­jes kato­nai moz­gó­sí­tást ren­del­tek el vasár­nap Örmény­or­szág­ban, miu­tán össze­csa­pás volt az örmény és azer­baj­dzsá­ni had­erő között a vita­tott hova­tar­to­zá­sú Hegyi-Kara­bah régi­ó­ban – jelen­tet­te be Nikol Pas­in­jan örmény miniszterelnök.

Óri­á­si­ra nőtt a feszült­ség Örmény­or­szág és Azer­baj­dzsán között vasár­nap dél­előtt, miu­tán Jere­ván köz­lé­se sze­rint az azeri erők nehéz­tü­zér­ség­gel támad­tak cél­pon­to­kat Hegyi-Kara­bah terü­le­tén. Azeri köz­lés sze­rint akci­ó­juk ellen­csa­pás volt, válasz arra, hogy az örmény támo­ga­tást élve­ző erők azeri cél­pon­to­kat támad­tak a régióban.

A helyi ható­sá­gok arról szá­mol­tak be, hogy a régió szék­he­lyén, Szte­pa­na­kert­ben és a kör­nye­ző fal­vak­ban is löve­dé­kek csa­pód­tak be, több ház is meg­ron­gá­ló­dott, és sebe­sül­tek is van­nak. Vasár­nap reg­gel az örmény kor­mány­fő közöl­te, hogy egy azeri táma­dást elhá­rít­va az örmény had­erő lelőtt két azeri kato­nai heli­kop­tert, három drónt, és kilőtt három pán­cé­lo­zott harc­jár­mű­vet. Azeri rész­ről azt állí­tot­ták, hogy az álta­luk indí­tott kato­nai akció válasz volt egy örmény támadásra.

Az EU-tag­ál­la­mok nevé­ben Charles Michel, az Euró­pai Tanács elnö­ke “súlyos aggo­dal­má­nak” adott han­got, és fel­szó­lí­tot­ta a fele­ket, hogy hala­dék­ta­la­nul szün­tes­sék be a kato­nai műve­le­te­ket, és tér­je­nek vissza a tárgyalásokhoz.https://cdn.bannersnack.com/banners/bz952k9pv/embed/index.html?t=1600027213&userId=9811256

Ez az egye­dü­li jár­ha­tó út”, az egye­dü­li mód­ja annak, hogy ele­jét vegyék a konf­lik­tus eszkalálódásának

– írta Twit­ter-üze­ne­té­ben a veze­tő uni­ós tiszt­ség­vi­se­lő. Török­or­szág­ban a kor­mány­párt szó­vi­vő­je, Omer Celik azt írta Twit­ter-olda­lán, hogy Anka­ra “vehe­men­sen elíté­li az Azer­baj­dzsán elle­ni örmény táma­dást”. A török állás­pont sze­rint “örmény pro­vo­ká­ció” tör­tént, és “Örmény­or­szág veszé­lyez­te­ti a regi­o­ná­lis békét”. A török elnök szó­vi­vő­je is elítél­te Örmény­or­szá­got, ami­ért “pol­gá­ri cél­pon­tok­ra támadt, és ezzel meg­sér­tet­te a tűzszünetet”.

A két, egy­más­sal szom­szé­dos koráb­bi szov­jet köz­tár­sa­ság­nak rég­óta terü­le­ti vitá­ja van egy­más­sal: a túl­nyo­mó­részt örmé­nyek lak­ta Hegyi-Kara­bah a Szov­jet­unió meg­szű­né­se­kor, 1991-ben kinyil­vá­ní­tot­ta füg­get­len­sé­gét, vagy­is elsza­ka­dá­sát Azer­baj­dzsán­tól. Baku fegy­ver­rel lépett föl a sze­pa­ra­tis­ták ellen, és bár a felek 1994-ben fegy­ver­szü­ne­tet kötöt­tek, a tér­ség azóta is ala­csony inten­zi­tá­sú fegy­ve­res konf­lik­tus szín­te­re. Júli­us­ban a szin­te min­den­na­pos határ­men­ti vil­lon­gá­sok­nál komo­lyabb össze­csa­pás tört ki Hegyi-Kara­bah­tól észak­nyu­gat­ra, az azeri-örmény határ tér­sé­gé­ben. A felek akkor is egy­mást okol­ták a konf­lik­tus elmérgesedéséért.

; Fotó: AP/Örmény védel­mi minisztérium

For­rás: MTI