Hírek Elszakított területi hirek Őri­zet­be vet­ték a szé­kely­ud­var­he­lyi diák­ott­hon mel­lett csa­tor­ná­zást vég­ző cég ügyvezetőjét

Őri­zet­be vet­ték a szé­kely­ud­var­he­lyi diák­ott­hon mel­lett csa­tor­ná­zást vég­ző cég ügyvezetőjét

Ember­ölés­sel és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett tes­ti sér­tés­sel vádol­ják, vala­mint indít­vá­nyoz­zák elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is.

Őri­zet­be vet­ték annak a cég­nek az ügy­ve­ze­tő­jét, amely a csa­tor­na­be­kö­té­si mun­ká­la­to­kat végez­te a szé­kely­ud­var­he­lyi Tamá­si Áron Gim­ná­zi­um diák­ott­ho­ná­nak köz­vet­len köze­lé­ben – tud­ta meg a Maszol. A nyo­mo­zás­ban részt vevő for­rá­sa­ik sze­rint a veze­tőt 24 órá­val a tra­gé­dia után vet­ték őrizetbe.

A Lare­no – Fa Kft. admi­niszt­rá­to­rát és egye­dü­li rész­vé­nye­sét ember­ölés­sel és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett tes­ti sér­tés­sel vádol­ják, és indít­vá­nyoz­zák elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is. A por­tál infor­má­ci­ói sze­rint a cég­ve­ze­tő köz­vet­le­nül koor­di­nál­ta a föld­mun­ká­kat és nem tar­tot­ta be a pro­jekt­ben meg­ha­tá­ro­zott kvótákat.

A mun­ká­so­kat arra uta­sí­tot­ta, hogy ássa­nak le egé­szen az ala­po­zás aljá­ig, azaz több mint két méter mély­re. Ezzel szem­ben a ter­vek­ben meg­ha­tá­ro­zott maxi­má­lis mély­ség 1,10 méter volt, a tény­le­ges talaj­szint­től számítva.

Koráb­ban a Magyar Nem­zet is beszá­molt arról, hogy Szé­kely­ud­var­he­lyen hét­fő dél­után rész­ben össze­om­lott a Tamá­si Áron Gim­ná­zi­um diák­ott­ho­ná­nak épü­le­te, négy diá­kot temet­ve a romok alá. Egyi­kük azon­nal meghalt.

For­rás: demok​ra​ta​.hu