Hírek Magyarországi hírek Óri­á­si szük­ség van egy új magyar közös­sé­gi oldalra

Óri­á­si szük­ség van egy új magyar közös­sé­gi oldalra

A Mi Hazánk elnö­ké­nek olda­la után most párt­ja közös­sé­gi felü­le­tét is töröl­te a Face­book. Torocz­kai Lász­ló, aki­nek a neve leírá­sá­ért is til­tás jár a Face­boo­kon, és jelen­leg is per­ben áll az óri­ás­vál­la­lat­tal, a Man­di­ner­nek azt mond­ja, óri­á­si szük­ség van egy új magyar közös­sé­gi oldalra.

A Face­book teg­nap töröl­te a Mi Hazánk Moz­ga­lom közös­sé­gi olda­lát. Mikor és hogyan érte­sül­tek a dologról?

Koráb­ban érte­sí­tet­tek, hogy a Face­book töröl­te pár­tunk októ­ber 23‑i ünnep­sé­gé­nek ese­mé­nyét. Októ­ber 27-én, ked­den dél­után pedig kap­tunk egy üze­ne­tet a Face­book­tól, hogy vissza­von­ta a Mi Hazánk olda­lá­nak lát­ha­tó­sá­gát. Egy­elő­re ennyit tudunk.

Mivel indo­kol­ták a döntést?

Az emlí­tett, az 1956-os for­ra­da­lom emlé­ké­re ren­de­zett ünnep­sé­günk Face­book-ese­mé­nyé­vel állí­tó­lag meg­sér­tet­tük a „közös­sé­gi alap­el­ve­ket”. Ennél rész­le­te­sebb indok­lást nem kaptunk.

Koráb­ban töröl­ték az ön hiva­ta­los poli­ti­ku­si olda­lát is.

Igen. Elké­pesz­tő poli­ti­kai cen­zú­ra ami tör­tént, hiszen 2019 máju­sá­ban az EP-válasz­tá­si kam­pány fini­sé­ben töröl­ték az akkor ket­tő­száz-hét­ezer köve­tő­vel ren­del­ke­ző Face­book olda­la­mat. emi­att zaj­lik is egy per a Sze­ge­di Tör­vény­é­szé­ken, amit én indí­tot­tam a Face­book ellen. De ami még súlyo­sabb, hogya nevem sze­re­pel­te­té­sé­ért, vagy a fény­ké­pem meg­je­le­ní­té­sé­ért is tör­lés vagy til­tás járhat.

Az ese­mény leírá­sá­ban ezért a nevem sem sze­re­pelt, az volt oda­ír­va, hogy „meg­le­pe­tés­ven­dég, aki­nek a nevét nem írhat­juk le a Face­boo­kon”. Szi­va Balázs, a Roman­ti­kus Erő­szak nevű zene­kar éne­ke­se is Sz. Balázs­ként sze­re­pel­he­tett, hiszen az ő nevét sem sza­bad leír­ni. elkép­zel­ni sem tud­juk, hogy miért til­tot­tak le minket.

Meg­lát­juk, hogy ezt az inter­jút is letiltja‑e a Face­book. Milyen jog­sza­bály alap­ján kor­lá­toz­hat­ják ilyen szin­ten a kommunikációt?

Épp azért indí­tot­tam pert, mert úgy gon­do­lom, hogy ez tör­vény­te­len. A Face­book az elmúlt évti­zed­ben gya­kor­la­ti­lag átvet­te nem csak a tömeg­tá­jé­koz­ta­tás, de szin­te az egész inter­net sze­re­pét. Ma már a hiva­ta­los szer­ve­ze­tek is a közös­sé­gi olda­lon keresz­tül tájé­koz­tat­ják a lakos­sá­got. Azok­nak, akik rólam meg­osz­tot­tak vala­mit, a Face­book a szank­ci­ók (tör­lés vagy til­tás) indok­lá­sa­ként azt az üze­ne­tet küld­te, hogy veszé­lyes sze­mély (ember­csem­pész, ember­ke­res­ke­dő, ter­ro­ris­ta) sze­re­pelt az álta­luk meg­osz­tott tar­ta­lom­ban. Az elmúlt évben sok ezer ember kapott ilyen üze­ne­te­ket, több szá­zat el is küld­tek nekem. Eze­ket csa­tol­tam bizo­nyí­ték­ként a per­ira­tok­hoz, hiszen ez egy­ér­tel­mű­en a jó hír­ne­vem meg­sér­té­se. Én egyéb­ként álné­ven sem tudok beje­lent­kez­ni a Face­book­ra, hiszen az IP-címe­met is figyelik.

Tehát ez egy sze­mé­lyi­sé­gi jogi per?

Ennél jóval több­ről van szó. Az olda­lam és most a Mi Hazánk Moz­ga­lom közös­sé­gi olda­lá­nak tör­lé­sé­vel szá­mos alap­jog sérült. Ilyen pél­dá­ul a poli­ti­kai véle­mény­sza­bad­ság­hoz való jog.A Face­book kizárt egy olyan pár­tot, amely­re több mint száz­öt­ven­ezer ember adta a vok­sát az önkor­mány­za­ti választáson

és száz­ti­zen­né­gyez­ren sza­vaz­tak rá az EP-válasz­tá­son. Ennyi ember elven­ni a tájé­ko­zó­dás­hoz való jogá­nak meg­sér­té­se egé­szen elké­pesz­tő tett. Ezért is adtunk most be egy tör­vény­ja­vas­la­tot az ország­gyű­lés elé, amely köte­lez­né a Face­boo­kot, hogy tart­son fenn magyar­or­szá­gi képviseletet.

Erre miért len­ne szükség?

Mert non­szensz, hogy a Face­boo­kot nem lehet köz­vet­le­nül Magyar­or­szá­gon perel­ni. A vál­la­lat­nak Dub­lin­ban van a szék­he­lye, és nem vol­tak haj­lan­dó­ak átven­ni a tör­vény­szék érte­sí­té­sét és a bíró­sá­gi ira­to­kat, mond­ván, hogy azok magyar nyel­vű­ek. Három­száz­ezer forin­to­mat kel­let letét­be ten­nem a tör­vény­szék­nél, hogy hiva­ta­los angol for­dí­tást készít­tes­sen az ira­tok­ról. Ez is tel­je­sen abszurd, de sok­kal súlyo­sabb prob­lé­mák is van­nak a Face­book-kal, mint az, hogy önké­nye­sen cenzúráz.

Adat­vé­del­mi prob­lé­mák­ra gondol?

Ter­mé­sze­te­sen. Nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot jelent, hogy kül­föl­di magán­szer­ve­re­ken tárol­ják több mil­lió ember adatait.

Köz­tük kor­mány­za­ti szer­vek, minisz­te­rek, par­la­men­ti kép­vi­se­lők, pol­gár­mes­te­rek ada­ta­i­nak töme­gét. Min­den­ki­ről ren­ge­teg ada­tot gyűjt Zuc­ker­berg rend­sze­re. Ha az ame­ri­kai kor­mány­zat nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­zat­nak nevez­he­ti a kínai Tik-tokot, akkor az a mini­mum, hogy mi is ezt mond­hat­juk az ame­ri­kai Facebookról.

Mennyi köve­tő­jük volt?

Ma reg­gel össze­sen nyolcvanegyezer.

A dön­tés csak a párt köz­pon­ti olda­lát érin­ti, vagy az alap­szer­ve­ze­tek olda­la­it is?

Az alap­szer­ve­ze­te­ink olda­la­it jó ide­je rend­sze­re­sen tör­lik. Ezzel gya­kor­la­ti­lag meg­szű­nik a jelen­lé­tünk a Face­boo­kon. Ezt nyu­god­tan kijelenthetjük.

Tud­ják ezt a kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nát alter­na­tív nyil­vá­nos fórum­mal helyettesíteni?

Magyar­or­szá­gon a sza­bad­ság­sze­re­tő, jobb­ol­da­li embe­rek­nek min­den­kép­pen el kell gon­dol­kod­nia azon, hogy egy saját közös­sé­gi oldalt fejlesszünk.Nekünk már nincs más válasz­tá­sunk, a Face­boo­kot el kell felejtenünk.

Úgy érzi nincs értel­me küz­de­ni, vagy azért a Mi Hazánk Moz­ga­lom olda­lá­nak tör­lé­se miatt is bepe­re­lik a Facebookot?

Igen, pert indí­tunk. Végig fog­juk jár­ni a par­la­men­ti és a ható­sá­gi utat, mert ez nem csak rólunk, hanem a támo­ga­tó­ink­ról, az egész nem­ze­ti oldal­ról szól. De ettől füg­get­le­nül azt gon­do­lom, hogy a Face­boo­kot el kell felej­te­ni. Amennyi­ben az Egye­sült Álla­mok­ban nem Trump nye­ri az elnök­vá­lasz­tást, ez a cen­zú­ra még ennél is súlyo­sab­bá válik majd.Kell egy magyar közös­sé­gi oldal. Egy­szer volt, az iwiw, most kell egy új

For­rás: Mandiner