Hírek Morzsák Óri­á­si lyu­kat ütöt­tek a krip­to­va­lu­tás rendszeren

Óri­á­si lyu­kat ütöt­tek a krip­to­va­lu­tás rendszeren

Krip­top­énzt lop­tak hac­ke­rek, hatal­mas mennyiségben.

A hac­ke­rek 320 mil­lió dol­lár­nak meg­fe­le­lő krip­to­esz­közt lop­tak el a Sola­na és más DeFi háló­za­tok­ból – írta a Port­fo­lio a Worm­hole blokk­lánc háló­za­to­kat össze­kö­tő kom­mu­ni­ká­ci­ós híd jelen­té­se alap­ján. A tol­va­jok 120 000 wETH‑t, úgy­ne­ve­zett becso­ma­golt étert lop­tak el – derült ki a pro­jekt csa­pa­tá­nak Twitter-bejegyzéséből.

user typing login and password, cyber security concept, data protection and secured internet access, cybersecurity

A pro­to­koll irá­nyí­tói meg­ígér­ték, hogy a hama­ro­san pótol­ják majd az Ethert, hogy biz­to­sít­sák a háló­zat műkö­dé­sét, de azt nem árul­ták el, hon­nan sze­rez­nek majd ennyi krip­top­énzt ilyen rövid idő alatt.

Vél­he­tő­en ez a leg­na­gyobb sike­re­se táma­dás eddig DeFi pro­to­kol­lok ellen. (Decent­ra­li­zed Finance, magya­rul: decent­ra­li­zált pénz­ügyek – a blokk­lánc-tech­no­ló­gia kiter­jesz­té­se ban­ki folya­ma­tok­ra, pél­dá­ul hitel­nyúj­tás­ra, de ban­kok és más köz­ve­tí­tő szer­ve­ze­tek nélkül).

For­rás: info​start​.hu