Hírek Morzsák Óri­á­si lépést tett a Mic­ro­soft a meta­ver­zum irányába

Óri­á­si lépést tett a Mic­ro­soft a meta­ver­zum irányába

Az éves magyar GDP közel felé­ért vásá­rol­ja meg a Mic­ro­soft az egyik gaming céget, az Acti­vi­si­on Blizzard‑t, ami­vel a szek­tor har­ma­dik leg­na­gyobb sze­rep­lő­jé­vé válik. Min­den idők leg­drá­gább video­já­ték­ipa­ri fel­vá­sár­lás­ról Koi Tamást, a HWSW infor­ma­ti­kai szak­por­tál szak­új­ság­író­ját kérdeztük.

A Mic­ro­soft ked­di beje­len­té­se alap­ján nem túl­zás kije­len­te­ni, hogy az évti­zed eddi­gi leg­na­gyobb üzle­té­re, sőt, az ipar­ág eddi­gi fenn­ál­lá­sá­nak leg­na­gyobb fel­vá­sár­lá­si akvi­zí­ci­ó­já­ra készül azzal, hogy elő­ze­tes szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot írt alá az Acti­vi­si­on Bliz­zard játék­ki­adó fel­vá­sár­lá­sá­ról, mely töb­bek között olyan címe­ket ad ki, mint a Call of Duty, a World of Warc­raft, illet­ve a Dia­b­lo – fogal­ma­zott Koi Tamás, a HWSW infor­ma­ti­kai hír­ma­ga­zin szakújságírója.

A tranz­ak­ció érté­ke 68,7 mil­li­árd dol­lár, ami abszo­lút rekord­nak szá­mít, az IT-ipar­ág­ban ilyen érté­kű fel­vá­sár­lá­si tranz­ak­ció még nem zaj­lott. A Mic­ro­soft kész­pénz­zel fizet a Acti­vi­si­on Bliz­zard-rész­vé­nye­kért, ami­vel a világ har­ma­dik leg­na­gyobb játék­ipa­ri ténye­ző­jé­vé válik egy csa­pás­ra a japán Sony és a kínai Ten­cent után.

Koi Tamás meg­je­gyez­te, a játék­ipar, de az egész szó­ra­koz­ta­tó­ipar jelen­tős para­dig­ma­vál­tás előtt áll. Bár egy­elő­re sen­ki sem tud­ja, hogy pon­to­san mi lesz, de a tava­lyi évben sokat lehe­tett már hal­la­ni egy – a cégek szán­dé­kai sze­rint – vir­tu­á­lis élet­tér­ről (meta­ver­zum), ahol majd lehet ját­sza­ni, szó­ra­koz­ni, dol­goz­ni, vásá­rol­ni, a Mic­ro­soft az emlí­tett akvi­zí­ci­ó­val óri­á­si lépést tett, hogy ezt a tren­det meg tud­ja lova­gol­ni. Az Acti­vi­si­on Bliz­zard­nak ugyan­is nagyon jelen­tős, 400 mil­li­ós aktív online fel­hasz­ná­lói bázi­sa van – ehhez képest a Mic­ro­soft eddi­gi elő­fi­ze­tői bázi­sa eltör­pül, nagy­já­ból 25 mil­li­ó­ra tehető.

A szak­ér­tő arra is emlé­kez­te­tett, hogy a Mic­ro­soft az egyik zász­ló­vi­vő­je a fel­hő ala­pú játék­plat­form meg­te­rem­té­sé­ben, meg­ke­rül­ve ezzel azt, hogy az elő­fi­ze­tő­nek és/vagy fel­hasz­ná­ló­nak egy egy­sze­ri beru­há­zást kell­jen esz­kö­zöl­jön, tehát nem kell fel­tét­len egy játék­kon­zolt, eset­leg egy erős PC‑t vásá­rol­nia ott­hon­ra vala­ki­nek, hogy játsz­has­son a leg­mo­der­nebb játé­kok­kal. Eze­ket ugyan­is egy szer­ver fut­tat­ja egy szer­ver­park­ban, lehe­tő­ség sze­rint minél köze­lebb a fel­hasz­ná­ló­hoz, amit aztán az elő­fi­ze­tő egy sok­kal gyen­gébb esz­köz segít­sé­gé­vel is képes fut­tat­ni, akár egy okos­te­le­fo­non, akár egy okos tévés app­li­ká­ci­ó­val az úgy­ne­ve­zett Game­Pass szolgáltatással.

Koi Tamás sze­rint érde­kes lesz meg­néz­ni, hogy az IT-ipar­ág pro­mi­nens sze­rep­lői hogyan tud­nak rea­gál­ni erre a hely­zet­re, első­sor­ban a Face­book, ami most már Metá­nak hív­ja magát, vagy akár az Alp­ha­bet, ami a Goog­le tulaj­do­no­sa. Tudnak‑e ezek a vál­la­la­tok vég­re­haj­ta­ni olyan akvi­rá­lá­so­kat, ame­lyek választ jelent­het­nek erre, miu­tán – sza­vai sze­rint – nem nagyon maradt olyan sze­rep­lő a gaming szeg­mens­ben, mely értel­mez­he­tő áron eladó­sor­ba kerül­het­ne, illet­ve nincs is annyi pén­zük sem ezek­nek a cégek­nek, hogy vég­re tud­ja­nak haj­ta­ni egy hason­ló mér­té­kű akvizíciót.

A koráb­bi­ak eltör­pül­nek emellett

Napi​.hu fel­idé­zi, hogy a Mic­ro­soft leg­utóbb már­ci­us­ban vásá­rolt hason­ló­an ked­velt címek­ről híres játék­ki­adót, a Zeni­Max Medi­át, amely a Doom, Elder Scrolls és Fal­lo­ut szé­ri­á­ért is fele­lős Bet­hes­da Soft­works anya­cé­ge. Mind­két kiadó több, évti­ze­dek óta épü­lő, szak­ma­i­lag elis­mert és nagy köve­tő­bá­zis­sal ren­del­ke­ző játék-fran­chise-zal ren­del­ke­zik. Játé­ka­ik közt első­sor­ban az a különb­ség, hogy míg a Bet­hes­da egy­já­té­kos, sok eset­ben tör­té­net­me­sé­lés­re és dön­té­sek­re fókusz­á­ló sze­rep­já­té­kok­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott, addig az Acti­vi­si­on Bliz­zard a 2000-es évek­től az online tér­ben tevékenyebb.

Ez utób­bi nagy­ban köszön­he­tő a Bliz­zard ere­de­ti vir­tu­á­lis aré­ná­já­nak, a Battle.net-nek. Ez egyi­ke volt az első jelen­tős plat­for­mok­nak, ame­lyek lehe­tő­vé tet­ték az online több­já­té­kos módo­kat, akár egy­más ellen, akár egy­mást segít­ve akar­tak ját­sza­ni az embe­rek. Az ilyen közös­sé­gi élmé­nyek­nek köszön­he­tő­en kiala­kult, mára óri­á­si­ra nőtt e‑sport jelen­lét miatt is lehet, hogy a Zeni­Max 7,5 mil­li­árd dol­lá­ros véte­lé­hez képest, az Acti­vi­si­on Bliz­zar­dot ennek majd­nem tíz­sze­re­sé­re becsült össze­gért vehet­te meg a Microsoft.

A lap sze­rint az Acti­vi­si­on Bliz­zard a fel­vá­sár­lá­sa azért is fon­tos lépés volt a Mic­ro­soft részé­ről, mert mér­föld­kö­vet jelent­het, az eddig is dina­mi­ku­san ter­jesz­ke­dő Game­Pass szol­gál­ta­tá­suk szem­pont­já­ból. A vétel beje­len­té­sé­vel egy­ide­jű­leg a Mic­ro­soft azt is közöl­te, hogy a Game­Pass-elő­fi­ze­tők szá­ma a tavaly janu­á­ri 18 mil­li­ó­ról év végé­re 25 mil­li­ó­ra növekedett.

Később Phil Spen­cer, a Mic­ro­soft Gaming vezér­igaz­ga­tó­ja igye­ke­zett hűte­ni a kedé­lye­ket, közöl­ve, hogy az Acti­vi­si­on Bliz­zard akvi­zí­ció során a cég tar­ta­ni kíván­ja magát min­den koráb­bi szer­ző­dé­ses köte­lem­hez, így a Call of Duty fran­chise tovább­ra is elér­he­tő marad majd a Play­Sta­ti­on konzolokon.

Bobby Kotick nap­jai meg van­nak számlálva

A Napi​.hu hoz­zá­te­szi: a Bliz­zard egyéb­ként annak elle­né­re sike­res, hogy tavaly nyá­ron több rég­re vissza­nyú­ló zak­la­tá­si bot­rá­nyá­ra is fény derült náluk. Az ügy akkor rob­bant ki, ami­kor a kali­for­ni­ai Tisz­tes­sé­ges Fog­lal­koz­ta­tá­si és Lak­ha­tás­ügyi Minisz­té­ri­um (DFEH) pert indí­tott egyen­lőt­len bánás­mód és mun­ka­he­lyi zak­la­tás vád­já­val. A vád­irat és az azóta kide­rült ese­tek töb­bek között álta­lá­nos „frat boy” kul­tú­rát, és nemi ala­pú fize­tés egyen­lőt­len­sé­gek­ről, elő­me­ne­tel-kor­lá­to­zá­sok­ról szá­mol be, de olyan ese­tek­ről is szó van, ahol az áldo­zat öngyil­kos­sá­got köve­tett el, miu­tán főnö­ke és mun­ka­tár­sai a róla készült pucér képe­ket kezd­ték egy­más közt kül­döz­get­ni. A bot­rá­nyok kap­csán több fej is hul­lott a Bliz­zard bel­ső veze­té­sé­ben, de az össze­vont ABK (Acti­vi­si­on Bliz­zard King) vezér­igaz­ga­tó­ja, Bobby Kotick maradt.

A ked­den az Xbox veze­tő­jé­ből a Mic­ro­soft Gaming vezér­igaz­ga­tó­já­vá avan­zsá­ló Phil Spen­cer a hiva­ta­los beje­len­tés­ben a szo­ká­sos dol­gok mel­lett több érde­kes­sé­get is elej­tett, kezd­ve azzal, hogy az Acti­vi­si­on Bliz­zard az akvi­zí­ció vég­le­ge­sí­té­sé­ig tovább­ra is füg­get­le­nül műkö­dik majd, ám amint ez meg­tör­té­nik, min­den alkal­ma­zott neki felel majd. Noha a Mic­ro­soft azt is közöl­te, hogy a cég köz­utá­lat­nak örven­dő vezér­igaz­ga­tó­ja meg­ma­rad a pozí­ci­ó­já­ban, ez a mon­dat azért erő­sen utalt arra, hogy meg van­nak szám­lál­va a koráb­ban Spen­cer által is nyil­vá­no­san elítélt vezér­igaz­ga­tó nap­jai. Azóta kide­rült, hogy ez tény­leg így is van – írja a Telex –, Spen­cer elmond­ta, hogy az ügy­let a ter­vek sze­rint 2023 nya­rá­ra zárul­hat le tel­je­sen, és több for­rás is állít­ja, hogy Kotick ezt köve­tő­en távo­zik is a cégtől.

Hoz­zá­te­szik: hason­ló­an érde­kes rész­let az is, hogy mint Spen­cer kiemel­te, amint lezá­rult az ügy­let, a lehe­tő leg­több Acti­vi­si­on Bliz­zard játé­kot sze­ret­nék majd bele­ten­ni a Game Pass kíná­la­tá­ba. Ez logi­kus lépés, hiszen a szol­gál­ta­tás­nak azért lehet már több mint 25 mil­lió fel­irat­ko­zó­ja, mert a Mic­ro­soft az utób­bi évek­ben olyan játé­kok­kal tud­ta fel­töl­te­ni, amik tény­leg érdek­lik az embe­re­ket. Az Acti­vi­si­on Bliz­zard játé­kai pedig akár­hon­nan is néz­zük, egy­ér­tel­mű­en ilye­nek. Az viszont felet­tébb érde­kes kér­dés, hogy ez a való­ság­ban hogy fog majd kinézni:

Óri­á­sit nőtt a Microsoft

Világ­gaz­da­ság a hír kap­csán emlé­ke­zet, hogy a Mic­ro­soft Satya Nadel­la veze­té­se óta (2014) rend­kí­vül haté­kony pénz­ter­me­lő­vé vált, és a pia­ci érté­ke több mint hét­sze­re­sé­re emel­ke­dett: 302 mil­li­árd dol­lár­ról 2290 milliárdra.

Veze­té­se alatt a Mic­ro­soft hatal­mas étvá­gyat muta­tott az akvi­zí­ci­ók iránt: 26 mil­li­árd dol­lá­rért vásá­rol­ta fel a Lin­ked­Int, és 2016-ban 16 mil­li­ár­dot fize­tett a Nuance Com­mu­ni­ca­tions Inc. átvé­te­lé­ért. De a mos­ta­ni fel­vá­sár­lás­hoz képest mind­két koráb­bi „nagy­be­vá­sár­lás” eltör­pül. Az akvi­zí­ci­ók után Nadel­la nem igye­ke­zett gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tat­ni a meg­vá­sá­rolt cége­ket, hanem apró lépé­sek­kel integ­rál­ta azokat.

For­rás: info​start​.hu