Hírek Vélemények/Publicisztikák „Orbán Vik­tor­nak iga­za volt, hogy nem enge­dett be szám­ta­lan embert a Közel-Keletről”

„Orbán Vik­tor­nak iga­za volt, hogy nem enge­dett be szám­ta­lan embert a Közel-Keletről”

Den­nis Pra­ger ame­ri­kai rádi­ós műsor­ve­ze­tő, író sze­rint Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­nek iga­za volt, ami­kor nem enge­dett be szám­ta­lan embert a Közel-Keletről.

Den­nis Pra­ger – aki a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um fesz­ti­vál­já­ra érke­zett Magyar­or­szág­ra – a Kos­suth rádió Vasár­na­pi újság című műso­rá­ban azt mond­ta: Orbán Vik­tor nem azért dön­tött így, mert gyű­lö­li a közel-kele­ti­e­ket, hanem mert ami­kor az embe­rek más kul­tú­rát visz­nek be egy ország­ba, annak hatá­sa van az ország saját kultúrájára.

„Orbán Viktornak igaza volt, hogy nem engedett be számtalan embert a Közel-Keletről”

Fotó: Orbán Vik­tor Facebook-oldala

Den­nis Pra­ger: Orbán Vik­tor nem azért dön­tött a hatá­rok lezá­rá­sa mel­lett, mert gyű­lö­li a közel-kele­ti­e­ket, hanem mert ami­kor az embe­rek más kul­tú­rát visz­nek be egy ország­ba, annak hatá­sa van az ország saját kultúrájára

Jelen­leg Magyar­or­szá­gon erő­sebb az a hit, hogy a nyu­ga­ti civi­li­zá­ció meg­ment­he­tő, mint Német­or­szág­ban vagy az Egye­sült Álla­mok­ban – emel­te ki, hoz­zá­té­ve: „Ame­ri­ka és Nyu­gat-Euró­pa töb­bé már nem a nyu­gat osz­lo­pa, ha meg­men­tést kere­sek, akkor kelet­re nézek”.

Den­nis Pra­ger azzal kap­cso­lat­ban, hogy Magyar­or­szá­got homo­fób­nak neve­zik úgy véle­ke­dett: nem léte­zik olyan kon­zer­va­tív a vilá­gon, akit a bal­ol­dal ne nevez­ne homo­fób­nak vagy rasszis­tá­nak. A bal­ol­dal nem érvel, hanem „neve­ket vag­dos az embe­rek­hez” azzal a cél­lal, hogy kikö­zö­sít­sen és elítél­jen – mondta.

Véle­mé­nye sze­rint sem­mi­lyen sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sí­tás­ra nem len­ne szük­ség az álta­lá­nos isko­lák­ban, mert a fel­nőt­tek fel­ada­ta az, hogy meg­őriz­zék a gye­re­ke­ket ártatlannak.

Den­nis Pra­ger beszélt arról is, hogy a mos­ta­ni az ötö­dik alka­lom, hogy Magyar­or­szá­gon jár, és az eddi­gi láto­ga­tá­sai közül most tűn­tek neki a magya­rok a leg­vi­dá­mabb­nak. Az embe­rek barát­sá­go­sak vol­tak, ami álta­lá­ban a bol­dog­ság fok­mé­rő­je – fűz­te hozzá.

Az Egye­sült Álla­mok poli­ti­kai hely­ze­té­vel össze­füg­gés­ben azt mond­ta: ha a 2022-es kong­resszu­si válasz­tá­so­kon több­sé­get sze­rez­nek a repub­li­ká­nu­sok, az kez­de­te lehet a dol­gok visszafordításának.

Den­nis Pra­ger úgy lát­ja, hogy jelen­leg az Egye­sült Álla­mok meg­osz­tot­tabb, mint a pol­gár­há­bo­rú ide­jén. Van egy jobb- és egy bal­ol­da­li Ame­ri­ka, és nincs ben­nük sem­mi közös. Elmon­dá­sa sze­rint néha azon is elgon­dol­ko­zik, hogy jelen­leg Magyar­or­szág szabadabb‑e, mint az Egye­sült Államok.

For­rás: Magyar Hírlap