Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor: Van­nak, akik küz­de­nek a hazá­ért, és van­nak, akik elárul­ják a hazát

Orbán Vik­tor: Van­nak, akik küz­de­nek a hazá­ért, és van­nak, akik elárul­ják a hazát

Három baj gyö­tör min­ket egy­szer­re: az orosz – ukrán hábo­rú, a növek­vő ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség az izra­li – palesz­tin hábo­rú miatt és a mig­rá­ció – fogal­ma­zott Orbán Vik­tor a TV2 Tények című műso­rá­nak adott inter­jú­ban. A minisz­ter­el­nök elmond­ta: ez nem a mi hábo­rúnk. Mint közöl­te, van egy pro­pa­gan­da, misze­rint ez az egész világ hábo­rú­ja, ám ez nincs így.

Orbán Viktor: Vannak, akik küzdenek a hazáért, és vannak, akik elárulják a hazát

Jelez­te, hogy száz­ez­res nagy­ság­ren­dű lehet a halot­tak és a jóvá­te­he­tet­len sérü­lést szen­ve­dők szá­ma. Kiemel­te: tűz­szü­net­re és béke­tár­gya­lá­sok­ra van szük­ség, azon­ban ezt Euró­pá­ban sen­ki nem képviseli.

Egye­dül Magyar­or­szág kép­vi­se­li Euró­pá­ban azt a kez­de­tek­től, hogy Ukraj­ná­ban tűz­szü­net­re van szükség.

Koráb­ban még soha­sem for­dult elő, hogy egy hábo­rú­ban álló orszá­got akar­ná­nak fel­ven­ni az uni­ó­ba – mond­ta el a minisz­ter­el­nök az EU-csúccsal kapcsolatban.

A minisz­ter­el­nök állás­pont­ja sze­rint az még­sem tisz­tá­zó­dott, hogy Ukraj­na azon terü­le­tei is az Euró­pai Unió részei lehetnének‑e, ame­lyet Orosz­or­szág jelen­leg a fenn­ha­tó­sá­ga alatt tart. 

Abban az eset­ben, ha Ukraj­na tag­sá­got nyer­ne, átmen­ne az összes olyan támo­ga­tás nekik, ame­lyek eddig a közép-euró­pai orszá­go­kat, köz­tük Magyar­or­szá­got is megillették

– közöl­te a kormányfő.

A minisz­ter­el­nök elmond­ta: nem akar­nak hoz­zá­já­rul­ni ahhoz, hogy oda­ad­ják a magya­rok pén­zét Ukraj­ná­nak. – Kén­kö­ves vil­lá­mok­ra kell szá­mí­ta­ni. Nehéz lesz – fogal­ma­zott a jövő feb­ru­ár­ban ese­dé­kes EU-csúcs kapcsán.

Szót ejtett róla, hogy jó len­ne, ha lehet­ne szá­mí­ta­ni ebben a bal­ol­dal­ra. – Van néhány olyan ügy, ami nem­ze­ti ügy, és ilye­nek­ben nem har­col­ni kel­le­ne egymással. 

A bal­ol­dal nyíl­tan arról beszél, hogy Magyar­or­szág ne kap­ja meg az uni­ós forrásokat

– szö­gez­te le Orbán Viktor.

A szu­ve­re­ni­tás­vé­del­mi tör­vény kap­csán elmond­ta: ami­kor egy poli­ti­kai sze­rep­lő­nek ad vala­ki pénzt, akkor azért cse­ré­be vár vala­mit. – Ez áru­lás, mivel pon­to­san tud­ta a bal­ol­dal, hogy kül­föld­ről érke­ző elvá­rá­so­kat kel­le­ne tel­je­sí­te­ni­ük – hang­sú­lyoz­ta Orbán Vik­tor. Jelez­te, hogy ezért kel­lett egy új tör­vényt alkotniuk. 

– Végig­fut a magyar tör­té­nel­men az, hogy van­nak, akik küz­de­nek a hazá­ért, míg mások elárul­ják a hazát

– tet­te hozzá.

Az uni­ós csúcs egyik leg­ne­he­zebb része­ként emlí­tet­te a minisz­ter­el­nök, hogy Magyar­or­szág hogyan marad­jon ki egy olyan dön­tés­ből, amit a töb­bi tag­ál­lam rá akar kény­sze­rí­te­ni. Bra­vúr­ként érté­ke­li Orbán Vik­tor, hogy sike­rült tíz szá­za­lék alá vin­ni az inf­lá­ci­ót, így – mint mond­ta – a cél tel­je­sült.
 

Akár­mi­lyen nehéz­ség is van, ha az ember nem adja fel, akkor a dol­gok jóra fordulnak

– zár­ta az inter­jút a miniszterelnök.

A kor­mány­fő koráb­ban beha­ran­go­zó­ként ezt írta ki a Face­book-olda­lá­ra:

Ma este, 18:30, TV2. Érde­mes odakapcsolni!

For­rás: magyar​nem​zet​.hu