Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor: Újabb adó­könnyí­té­sek­ről dön­tött a kormány

Orbán Vik­tor: Újabb adó­könnyí­té­sek­ről dön­tött a kormány

A koro­na­ví­rus­sal kap­cso­la­tos kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek­ről és azok hatá­sa­i­ról beszélt Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a szer­dán este a Hír TV Magyar­or­szág élő­ben című műsorában

A minisz­ter­el­nök a beszél­ge­tés ele­jén elmond­ta, a kor­mány több tucat dön­tést hozott.

Kiemel­te, a kór­há­zi ágyak biz­to­sí­tá­sa most a kulcskérdés.

Orbán Viktor: Újabb adókönnyítésekről döntött a kormányOrbán Vik­tor­Fo­tó: MTVA

200 ezer fer­tő­zött ese­tén 16 ezer kór­há­zi ágy kell, míg 400 ezer ese­tén 32 ezer. A fő kér­dés, hogy kell‑e halasz­ta­ni műté­te­ket, vagy új kór­há­za­kat bevon­ni – fűz­te hoz­zá a kormányfő.

Ma úgy dön­tött a kor­mány, hogy nem kell műté­te­ket halasz­ta­ni. A követ­ke­ző három hét­ben nem vár­ha­tó olyan nagy­ará­nyú vál­to­zás, amely az üte­me­zett műté­tek elha­lasz­tá­sát igé­nyel­né – közöl­te a miniszterelnök.

Van­nak első lép­csős kór­há­zak, most ott folyik a vírus­sal fer­tő­zött embe­rek keze­lé­se. Ezt köve­tő­en jöhet a máso­dik és har­ma­dik lép­cső. Szólt arról is, hogy gyak­ran van olyan, hogy vezé­nyel­ni kell sze­mély­ze­tet, ez a leg­ké­nyel­met­le­nebb dolog. Jelen­leg van még vezény­lé­si tar­ta­lék – tet­te hoz­zá a kormányfő.

Az ország­nak működ­nie kell – mond­ta Orbán Vik­tor. Ha össze­fo­gunk, akkor újra sike­rül­ni fog a véde­ke­zés az ország leál­lí­tá­sa nél­kül – tet­te hozzá.


Vissza­tér az 5 szá­za­lé­kos áfa az újépí­té­sű lakásokra

A kor­mány­fő szól arról is, hogy a kabi­net adó­könnyí­té­sek­ről, ott­hon­te­rem­té­si prog­ram­ról dön­tött. 2022. decem­ber végig ismé­tel­ten 5 szá­za­lé­kos lesz az újépí­té­sű laká­sok­ra az áfa.


Kor­sza­kos jelen­tő­sé­gű bér­eme­lés az orvosoknak

Orbán Vik­tor szólt arról is, hogy az orvo­sok­ra óri­á­si teher hárul, ezért most kel­lett lép­ni a bér­eme­lés ügyé­ben. A kor­mány­fő elmond­ta, hogy a most beje­len­tett orvo­si bér­eme­lé­sek ese­té­ben meg­van a nagy esé­lye, hogy jelen­tő­sen csök­ken az elvándorlás.

A bérek önma­guk­ban nem meg­ha­tá­ro­zó­ak, így az inf­ra­struk­tú­ra és a kór­há­zi lég­kör ese­té­ben is vál­to­zás kell, és akkor biz­to­san sokan itt­hon fog­nak marad­ni – tet­te hoz­zá a miniszterelnök.

Kiemel­te, a bér­eme­lés­re for­dí­tan­dó 200 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­té­si fede­zet megvan.

A minisz­ter­el­nök fel­hív­ta rá a figyel­met, hogy a vezény­lés most élet-halál kér­dés, mert jár­vány van. A vezény­lés nem lehet napi gya­kor­lat. Csak akkor kell vezé­nyel­ni, ha baj van. Együtt csi­nál­tuk az orvo­si kama­rá­val, és együtt kell ezt meg­csi­nál­nunk. Nincs min­den kér­dés lezár­va – tet­te hozzá.


„Brüsszel­ből a magyar bal­ol­dalt hata­lom­ra akar­ják segíteni”

Az Euró­pai Bíró­ság íté­le­te­it vég­re­hajt­juk – tájé­koz­ta­tott a minisz­ter­el­nök a CEU ügyé­ben szü­le­tett íté­let kap­csán. Ha vala­ki pró­ba­pert sze­ret­ne indí­ta­ni, akkor azt tegye. Nem lep­tek meg ezek a dol­gok – mond­ta a kormányfő.

Mind­ezt azért mond­ják, mert a bal­ol­dal nin­csen kor­má­nyon Magyar­or­szá­gon. Ez egy­faj­ta inter­na­ci­o­na­lis­ta akció, és hason­la­tos a koráb­bi szov­jet akci­ók­hoz, ame­lyek a bal­ol­dalt segí­tet­ték – emel­te ki a miniszterelnök.

Brüsszel­ből a magyar bal­ol­dalt hata­lom­ra akar­ják segí­te­ni – hang­sú­lyoz­ta a kor­mány­fő. A magyar ellen­zék be van darál­va, és be van tölt­ve a szél­ső­jobb­ol­dal­tól a kom­mu­nis­tá­kig, ezért hívom őket Soros-kol­bász­nak – tet­te hoz­zá Orbán Viktor.

A kor­mány­fő Vera Jou­ro­vá azon kije­len­té­sét bírál­ta, misze­rint a magya­rok nem tud­nak saját dön­tést hoz­ni. Ez egy olyan sér­tés, ami már nem poli­ti­ka – tet­te hozzá.

Az nem újdon­ság, hogy Jou­ro­vá Soros embe­re. Nem Cseh­or­szá­got, és a cseh embe­re­ket kép­vi­se­li – mond­ta a kormányfő.

Orbán Vik­tor kije­len­tet­te, hogy ma az euró­pai saj­tó­ban egy lapon emle­ge­tik az USA-val és Nagy-Bri­tan­ni­á­val, miköz­ben a magyar poli­ti­ka cél­ja 150 éve, hogy az előbb emlí­tett orszá­gok­ra hason­lít­son. Ez az egész tel­je­sen abszurd – hang­sú­lyoz­ta a kormányfő.


„Jó prog­ram nél­kül nem lehet uni­ós pénz­hez jutni”

Orbán Vik­tor arról is beszélt, hogy az önkor­mány­za­tok­nak eddig is volt lehe­tő­sé­gük, hogy köz­vet­le­nül sze­rez­ze­nek pénzt Brüsszel­től, de ebben nem jeleskedtek.

Kiemel­te, hogy ezzel szem­ben a magyar kor­mány lénye­ge­sen job­ban tud érde­ket kép­vi­sel­ni. Azon­ban jó prog­ram nél­kül sem­mi­lyen for­rást nem lehet kap­ni – tet­te hozzá.

Egyéb­ként Magyar­or­szág­ról több pénz megy ki, mint amennyi bejön. Ráadá­sul a Next Gene­ra­ti­on alap­ból érke­ző pénz egy hitel, és ame­lyik ország nem tud fizet­ni, akkor mi fogunk fizet­ni – ismer­tet­te a kormányfő.

Orbán Vik­tor sze­rint az uni­ós hitel ese­té­ben egy­elő­re kér­dé­ses, hogy mennyi­re éri meg Magyarországnak.

Azért mond­tuk erre igent, mert van­nak déli tag­or­szá­gok, akik az össze­om­lás szé­lén áll­nak, és az min­ket is ala­po­san érin­te­ne – tet­te hoz­zá. Ez egyéb­ként nem egy égből hul­ló man­na, ez egy hitel, amit vissza kell fizet­ni – mond­ta a kormányfő.

For­rás: Magyar Hírlap