Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Tus­vá­nyo­son beszélt: Veszé­lyes hely­zet­ben vagyunk, mert az első szá­mú nagy­ha­ta­lom azt lát­ja, hogy a máso­dik hely­re süllyed

Orbán Vik­tor Tus­vá­nyo­son beszélt: Veszé­lyes hely­zet­ben vagyunk, mert az első szá­mú nagy­ha­ta­lom azt lát­ja, hogy a máso­dik hely­re süllyed

Az Euró­pai Unió elve­tet­te a keresz­tény örök­sé­get, lakos­ság­cse­rét hajt vég­re és LMBTQ-had­já­ra­tot foly­tat – fogal­ma­zott tus­vá­nyo­si beszé­dé­ben a minisz­ter­el­nök. Orbán Vik­tor sze­rint a világ­po­li­ti­ká­ban nap­ról nap­ra hala­dunk az össze­üt­kö­zés felé, mert az első szá­mú nagy­ha­ta­lom azt lát­ja, hogy a máso­dik hely­re süllyed. A kor­mány­fő sze­rint a világ jelen­le­gi egyen­sú­lya helyett új egyen­súlyt kell talál­ni. Az Egye­sült Álla­mok­ra és Kíná­ra utal­va azt mond­ta, vala­mi olyas­mit kel­le­ne ten­ni, ami­re még nem volt pél­da: a nagyok­nak el kel­le­ne fogad­ni, hogy két nap van az égen. Orbán Vik­tor a magyar gaz­da­ság­ról azt mond­ta, 13 éve épí­tik azt, ami már elég jól tel­je­sít, noha a hábo­rú elté­rí­tett min­ket a pályá­ról. – A kor­mány azért küzd, hogy vissza­ke­rül­jünk arra a pályá­ra, ami elve­zet min­ket 2030-ig. Leg­ko­ráb­ban 2024. júli­us kör­nyé­kén kerül­he­tünk vissza erre a pályá­ra – vetí­tet­te elő­re a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Veszélyes helyzetben vagyunk, mert az első számú nagyhatalom azt látja, hogy a második helyre süllyed + videó

– Román hada­kon átvág­va érkez­tünk meg ide, de mi sze­ret­nénk őket inkább foga­dó­bi­zott­ság­nak lát­ni – fogal­ma­zott Orbán Vik­tor a tus­vá­nyo­si sza­bad­egye­te­men szom­bat dél­előt­ti, hagyo­má­nyos beszé­dé­ben. A minisz­ter­el­nök hoz­zá­tet­te: a keresz­tény­ség védel­mé­ben folya­tott küz­de­lem­ben szük­ség van a román orto­do­xi­á­ra is. – A román kül­ügy segít­sé­gem­re sie­tett, és meg­ír­ták nekem, hogy miről nem sza­bad beszél­nem. Azt taná­csol­ják, hogy ne beszél­jünk arról, ami román érzé­keny­sé­get sért­het – közöl­te a kor­mány­fő. Mint mond­ta, azt java­sol­ták, hogy ne beszél­jen kol­lek­tív kisebb­sé­gi jogok­ról, ám Orbán Vik­tor jelez­te, hogy ezek létez­nek és meg­il­le­tik a magyarokat.

NÉMETH Zsolt; TÕKÉS László; ORBÁN Viktor
Németh Zsolt, Orbán Vik­tor és Tőkés Lász­ló a tus­vá­nyo­si nagy­szín­pa­don Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

Azt írják, hogy ne beszél­jünk nem léte­ző, román köz­igaz­ga­tá­si egy­sé­gek­ről. Azt hiszem Erdély­re és Szé­kely­föld­re gon­dol­tak, de mi soha­sem állí­tot­tuk, hogy ezek romá­ni­ai terü­le­ti egy­sé­gek lennének

– rög­zí­tet­te.

A minisz­ter­el­nök fel­hív­ta a figyel­met, hogy van, ami­ről beszél­het, de ne tün­tes­se fel rossz szín­ben, ilye­nek pél­dá­ul a nyu­ga­ti érté­kek. – Ma a nyu­ga­ti érté­kek három dol­got jelen­te­nek: mig­rá­ci­ót, LMBTQ‑t és hábo­rút. Eze­ket nem kell rossz szín­ben fel­tün­tet­ni, ezek rossz szín­ben van­nak maguk­tól is – tet­te hozzá.

Veszé­lyes hely­zet a világpolitikában

A kor­mány­fő kiemel­te: az embe­ri­ség tör­té­ne­té­nek külö­nö­sen veszé­lyes idő­sza­kát éljük, ezek a nagy vál­to­zás évei. Ezek a Föld min­den pont­ját és orszá­gát érin­tik. Ezért ha Magyar­or­szág­ról és a Kár­pát-meden­cei magyar­ság­ról aka­runk érvé­nye­set mon­da­ni, jobb, ha előbb a világ­ról beszé­lünk. Mint fogal­ma­zott, a világ erő­egyen­sú­lya elmoz­dult, ennek súlyos követ­kez­mé­nye­it nyög­jük most. A II. világ­há­bo­rú után nyolc­van évig erő­egyen­súly léte­zett. Ez nekünk, magya­rok­nak két rész­ből állt.

Az első 45 évben az angol­szá­szok oda­ad­tak min­ket a szov­jet kom­mu­nis­ták­nak – akkor nem vol­tak olyan finnyá­sak az oro­szok­ra, mint most –, a máso­dik 33 évben pedig sza­ba­don éltünk, kato­nai meg­szál­lás, kom­mu­nis­ták nél­kül éltünk. Bár ez nagy vál­to­zás volt, a világ egyen­sú­lya viszont nem bom­lott meg, mert a Szov­jet­uni­ót sike­rült hábo­rú nél­kül kive­zet­nünk a történelemből

– rész­le­tez­te Orbán Vik­tor. Most azon­ban – foly­tat­ta – Kína elmoz­dí­tot­ta a világ egyen­sú­lyát. Ez régi félel­me a nyu­ga­ti világ­nak. Már Napó­le­on is azt mondta:

hagy­já­tok Kínát alud­ni, mert ami­kor fel­éb­red, meg­ráz­za a világot.

Mint mond­ta, soha­sem volt ilyen gyors és tek­to­ni­kus glo­bá­lis egyen­súly­vál­to­zás, mint ami­ben ma élünk. Kína más­képp emel­ke­dik fel, mint az Egye­sült Álla­mok, mert az USA lett, Kína pedig van. Való­já­ban Kína vissza­té­ré­sé­ről beszé­lünk, egy ötezer éves, 1,4 mil­li­árd embert szám­lá­ló civi­li­zá­ció vissza­té­ré­sé­ről. Kína ter­me­lé­si erő­mű lett, és már meg­előz­te az Egye­sült Álla­mo­kat, vagy épp e per­cek­ben előzi.

Az tör­tént, hogy a nyu­ga­ti ipa­ri for­ra­da­lom és a glo­bá­lis infor­má­ci­ós for­ra­da­lom mint­egy három­száz éves útját Kína har­minc év alatt megtette

– mond­ta Orbán Vik­tor, hoz­zá­té­ve, hogy ezzel száz­mil­li­ó­kat emelt ki a szegénységből.

Két nap van az égen

A minisz­ter­el­nök elmond­ta, a prob­lé­ma az, hogy az arany­érem­nek már van gaz­dá­ja. Az Egye­sült Álla­mok a pol­gár­há­bo­rú­ja után úgy nőtt fel, hogy ők az első szá­mú ország, és ami­kor ezt a pozí­ci­ót kihí­vás érte, azt az USA min­dig sike­re­sen vissza­ver­te, akár a Szov­jet­uni­ó­ról, akár az Euró­pai Uni­ó­ról volt szó. – Az EU-nak néhány évti­ze­de még az volt a ter­ve, hogy az eurót fel­lép­te­ti a dol­lár mel­lé – ismer­tet­te, hoz­zá­té­ve, hogy az Egye­sült Álla­mok sike­re­sen vissza­ver­te az EU kísér­le­tét, hogy fel­lép­jen mellé.

Közöl­te: 2010-ben az USA és az EU is 22 – 23 szá­za­lé­kot adott a világ­ter­me­lés­hez, míg ma az EU csak 17-et, az USA pedig 25-öt.

Minél nagyobb a GDP‑d, annál nagyobb a befo­lyá­sod a nem­zet­kö­zi küzdelemben

– jelez­te. Fel­hív­ta a figyel­met arra is, hogy az Egye­sült Álla­mok domi­nan­ci­á­ja folya­ma­to­san gyen­gül, és a mai folya­ma­tok Ázsi­á­nak kedveznek.

– Ázsia és Kína tel­jes nagy­ha­tal­mi öltö­zet­ben áll előt­tünk, van önbe­csü­lé­sük és táv­la­tos ter­vük. Véget akar­nak vet­ni a meg­aláz­ta­tás évszá­za­dá­nak. Vissza akar­ják sze­rez­ni a domi­nan­ci­át Ázsia felett. Az USA által val­lott egye­te­mes érté­ke­ket pedig kine­ve­tik a kína­i­ak – mond­ta a kor­mány­fő. Hoz­zá­tet­te: nap­ról nap­ra hala­dunk az össze­üt­kö­zés felé. Kiemel­te, hogy a világ­po­li­ti­ká­ban veszé­lyes hely­zet­ben vagyunk, mert az első szá­mú nagy­ha­ta­lom azt lát­ja, hogy a máso­dik hely­re süllyed.

Ugyan­ak­kor jó hír, hogy a hábo­rú nem elke­rül­he­tet­len. A világ jelen­le­gi egyen­sú­lya helyett új egyen­súlyt kell talál­ni. Vala­mi olyas­mit kel­le­ne ten­ni, ami­re még nem volt pél­da: a nagyok­nak el kel­le­ne fogad­ni, hogy két nap van az égen

– jelen­tet­te ki Orbán Viktor.

Ebből a hely­zet­ér­té­ke­lés­ből sze­rin­te azt kell meg­ér­te­ni, hogy az új egyen­súly beál­lí­tá­sa nem fog men­ni egyik nap­ról a másik­ra, Ez egy egész nem­ze­dék­nyi időt igé­nyel. Tehát nem csak mi, hanem a gyer­me­ke­ink is ebben a világ­idő­ben és kor­szel­lem­ben fog­ják leél­ni az éle­tü­ket. Nekünk magya­rok­nak ebben a kor­szel­lem­ben kell bol­do­gul­ni és ala­kí­ta­ni a nem­ze­ti ter­ve­ket – muta­tott rá.

Az Euró­pai Uni­ót szo­ron­gás gyötri

Az Euró­pai Uni­ót érté­kel­ve Orbán Vik­tor úgy fogal­ma­zott: az ember­nek az az érzé­se, hogy az EU‑t szo­ron­gás gyöt­ri és beke­rít­ve érzi magát. Ez egy gaz­dag és gyen­ge unió, amely egy láza­do­zó vilá­got, Euró­pá­ba indu­ló mil­li­ó­kat lát maga körül.

Mint mond­ta, Latin-Ame­ri­ka csúcs­ta­lál­ko­zó volt Brüsszel­ben, ahol a latin-ame­ri­kai veze­tők szó­tá­rá­ban a leg­gya­ko­ribb kife­je­zé­sek a követ­ke­zők vol­tak: az ősla­ko­sok kiir­tá­sa, rab­szol­ga-keres­ke­dés, kár­pót­lás­sze­rű igaz­ság­té­tel. Ők ebben gon­dol­kod­nak. Nem cso­da, ha az unió beke­rít­ve érzi magát.

Ha pedig vetünk egy pil­lan­tást a nem­zet­kö­zi valu­ta­lap GDP‑k alap­ján fel­ál­lí­tott ország­lis­tá­já­ra, azt lát­juk, hogy a 2030-ra jel­zett rang­sor­ból az első tíz­ből kiesik Nagy-Bri­tan­nia, Olasz­or­szág és Fran­cia­or­szág is, a ma negye­dik Német­or­szág pedig a tize­dik hely­re csú­szik vissza. A mini­szer­el­nök sze­rint ma a ver­seny­től való féle­lem az elzár­kó­zás felé tere­li az uni­ót. Az EU olyan, mint egy kiöre­ge­dett boksz­baj­nok, aki muto­gat­ja az érme­it, de töb­bet már nem akar vissza­men­ni a szorítóba.

Ebből gaz­da­sá­gi, poli­ti­kai és kul­tu­rá­lis get­tó­ba való elzár­kó­zás következik

– muta­tott rá.

Hun­ga­ro­fó­bia Ukrajnától

– A nagy euró­pai cégek nem akar­nak levál­ni és kijön­ni Orosz­or­szág­ból – közöl­te Orbán Vik­tor. Kiemel­te, hogy az ener­ge­ti­kai cégek het­ven szá­za­lé­ka tovább­ra is jelen van Orosz­or­szág­ban, a nyu­ga­ti cégek pedig 3,5 mil­li­árd dol­lár­nyi össze­get fizet­tek az orosz költ­ség­ve­tés­be. – Az a táma­dás, amit Ukraj­na indí­tott az OTP ellen, hun­ga­ro­fó­bia – húz­ta alá. Fel­hív­ta a figyel­met, hogy a bre­xit­tel fel­bo­rult az EU-ban a föde­ra­lis­ták és a szu­ve­re­nis­ták közöt­ti egyen­súly. – Csak a len­gye­lek és a magya­rok tar­ta­nak ki, de van esély, hogy új szö­vet­sé­ge­sek legye­nek – közöl­te. A minisz­ter­el­nök emlékeztetett:

a föde­ra­lis­ták nyíl­tan meg­mond­ták, hogy kor­mány­vál­tást akar­tak Magyar­or­szá­gon és a poli­ti­kai kor­rup­ció min­den esz­kö­zé­vel pén­zel­ték az ellenzéket.

– Ha elol­vas­sák az euró­pai orszá­gok alkot­má­nya­it, akkor lát­hat­ják, hogy azok közép­pont­já­ban az én, míg a magyar alkot­mány közép­pont­já­ban a mi áll – ismer­tet­te Orbán Vik­tor. Mint mond­ta, nem lehet egye­dül meg­sze­rez­ni a békét, a csa­lá­dot, a tör­vényt vagy a sza­bad­sá­got. Kiemel­te, hogy a közös dol­gok az egyén éle­té­ben kötő­dés­ként jelen­nek meg, míg a libe­rá­lis alkot­má­nyok nem a kötő­dés, hanem az elol­dás alap­ján íród­tak. – Jól dön­töt­tünk, ami­kor 2011-ben a magyar, nem­ze­ti, keresz­tény alkot­mányt meg­al­kot­tuk – hang­sú­lyoz­ta a minisz­ter­el­nök. Hoz­zá­tet­te: a mig­rá­ci­ós vál­sá­got és az LMBTQ-had­já­ra­tot libe­rá­lis ala­po­kon nem lehet visszaverni.

Eluta­sí­tott keresz­tény örök­ség és LMBTQ-hadjárat

Orbán Vik­tor sze­rint az unió és a hazánk közöt­ti konf­lik­tu­sok mélyén az alap­tör­vé­nyünk fek­szik. Az EU ugyan­is eluta­sít­ja a keresz­tény örök­sé­get, lakos­ság­cse­rét vezé­nyel, LMBTQ-had­já­ra­tot foly­tat a csa­lád­ba­rát nem­ze­tek­kel szem­ben. A kor­mány­fő sze­rint Euró­pá­ban lét­re­jött egy saját poli­ti­kai osz­tály, amely nem tar­to­zik elszá­mo­lás­sal, nincs töb­bé se keresz­tény, se demok­ra­ti­kus meggyőződése.

Orbán Vik­tor kije­len­tet­te: a békét, a csa­lá­dot, a barát­sá­got, a tör­vényt és közös­sé­gi szel­le­met, sőt a sza­bad­sá­got sem lehet egye­dül meg­sze­rez­ni, mert

az az ember, aki egye­dül van, nem sza­bad, hanem magányos.

Kiemel­te azt is: mi nem kíván­juk, hogy min­den­ki­nek ugyan­az legyen a hite, vagy ugyan­olyan csa­lá­di éle­tet éljen vagy részt vegyen ugyan­azo­kon az ünnepeken.

Ahhoz viszont ragasz­ko­dunk, hogy van közös ott­ho­nunk, közös nyel­vünk, közös kul­tú­ránk és köz­szfé­ránk, ame­lye­ket min­den áron meg kell véde­ni. Éppen ezért nem fogunk komp­ro­misszu­mot köt­ni és nem hát­rá­lunk, ragasz­kod­ni fogunk a joga­ink­hoz. Nem enge­dünk sem a poli­ti­kai sem a gaz­da­sá­gi zsarolásnak

– szö­gez­te le.

Ked­ve­zőbb egyen­sú­lyi helyzet

– Kiszo­rí­tá­si kísér­le­tet haj­ta­nak vég­re a föde­ra­lis­ták, nyíl­tan meg­mond­ták, hogy kor­mány­vál­tást akar­tak Magyar­or­szá­gon, pén­zel­ték is a poli­ti­kai kor­rup­ció min­den esz­kö­zét bevet­ve a magyar ellen­zé­ket – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor, hozzátéve, 

ugyan­ezt csi­nál­ják most Len­gyel­or­szág­ban, és emlé­kez­ze­nek rá, hogy hogyan akar­ták meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a Melo­ni-féle jobb­ol­dal győ­zel­met arathasson.

Orbán Vik­tor remé­nyét fejez­te ki, hogy a jövő évi euró­pai par­la­men­ti válasz­tás és az azt köve­tő hatal­mi pozí­ció-újra­osz­tást köve­tő­en „szá­munk­ra ked­ve­zőbb egyen­sú­lyi hely­zet lesz Európában”.

Mint fogal­ma­zott, a viseg­rá­di négyek ellen táma­dást intéz­tek a föde­ra­lis­ták, az ered­ményt pedig mind­annyi­an látjuk:

a cse­hek lénye­gé­ben átáll­tak, Szlo­vá­kia bil­leg, csak a len­gye­lek és a magya­rok tar­ta­nak ki.

De a kor­mány­fő sze­rint van esély, hogy gya­ra­pod­jon a szu­ve­re­nis­ták tábo­ra, hiszen Olasz­or­szág­ban ilyen kor­mány ala­kult, Auszt­ri­á­ban is „mozog vala­mi”, vasár­nap pedig válasz­tás lesz Spanyolországban.

Min­den erő­for­rást a csa­lád­po­li­ti­ka irá­nyá­ba kell mozgósítani

Az új kor­szak gaz­da­sá­gi alap­ja­i­ról elmond­ta: 13 éve épí­tik azt, ami már elég jól tel­je­sít. Mint sorol­ta, a magyar gaz­da­ság tel­je­sít­mé­nye 13 év alatt meg­há­rom­szo­ro­zó­dott, 27 ezer­ről 80 ezer mil­li­árd forint­ra nőtt.

2030-ra pedig az a cél, hogy 160 ezer mil­li­árd forin­tos GDP-nk legyen.

Ha a magyar gaz­da­ság ver­seny­ké­pes­sé­gét néz­zük, 13 év alatt meg­dup­láz­tuk. 2010-ben a fog­lal­koz­ta­tás 62 szá­za­lé­kos volt, ma 77 szá­za­lé­kos, 2030-ra pedig 85 szá­za­lék­ra sze­ret­nék emel­ni. Tavaly 11 egye­te­münk került a világ élvo­na­lá­ba. Ami a csa­lád­tá­mo­ga­tást ille­ti, a ter­mé­keny­sé­gi ráta 1,2‑től 1,5‑re emelkedett.

De ahhoz, hogy a népes­sé­günk ne csök­ken­jen, 2,1 kel­le­ne legyen. Még min­dig baj­ban vagyunk, ezért min­den erő­for­rást a csa­lád­po­li­ti­ka irá­nyá­ba kell mozgósítani

– hang­sú­lyoz­ta a miniszterelnök.

A kor­mány­fő sze­rint a hon­vé­de­lem is kezd talp­ra áll­ni. Las­sacs­kán lesz ütő­ké­pes had­se­reg, egyen­ru­hás mun­ka­vál­la­lók helyett har­co­sok, sőt nem­ze­ti hadi­ipar is. Magyar­or­szág továb­bá a nem­zet­egye­sí­tés 2030-ra kitű­zött prog­ram­já­val sem áll rosszul: 2010 óta tíz­sze­re­sé­re emel­ték a hatá­ron túl­ra kül­dött for­rá­so­kat, és most, ami­kor min­den­fé­le nehéz­sé­ge­ink van­nak, az okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tá­so­kat ötszö­rö­sé­re, ötszáz szá­za­lék­kal eme­lik meg.

Orbán Vik­tor végül gra­tu­lált azok­nak, akik részt vet­tek a Mino­rity Safe­pack és a nem­ze­ti régi­ó­kért elin­dí­tott euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­ben, és képe­sek vol­tak arra, hogy külön-külön több mint egy­mil­lió alá­írást összegyűjtsenek.

Mint mond­ta, három év alatt két mete­or­ral is össze­üt­köz­tünk, elő­ször 2020-ban a Covid­dal, amit kivéd­tünk, de a 2022-es hábo­rú elté­rí­tett min­ket a pályá­ról. – A kor­mány azért küzd, hogy vissza­ke­rül­jünk arra a pályá­ra, ami elve­zet min­ket 2030-ig. Leg­ko­ráb­ban 2024. júli­us kör­nyé­kén kerül­he­tünk vissza erre a pályá­ra – vetí­tet­te elő­re a miniszterelnök.

Jelez­te: a nehe­zén már túl vagyunk, az év végé­re egy­szám­je­gyű lehet az inf­lá­ció. A kor­mány­fő közöl­te, hogy

ha min­dent jól csi­nál­nak, akkor a 2024-es tus­vá­nyo­si tábor­ban már beszél­het nyu­god­tan a 2030 és 2040 közöt­ti tervekről.

– Nagy világ­ügyek­ben ész­nél len­ni, a világ­gaz­da­ság­ban össze­köt­te­té­se­ket épí­te­ni, az EU‑s viták­ban har­col­ni, a szel­le­mi ügyek­ben kitar­ta­ni, a nem­zet­egye­sí­tés­ben pedig áll­ha­ta­tos­nak marad­ni – zár­ta beszé­dét Orbán Viktor.

For­rás: magy​er​nem​zet​.hu