Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Tuc­ker Carl­son­nal találkozott

Orbán Vik­tor Tuc­ker Carl­son­nal találkozott

A leg­né­zet­tebb ame­ri­kai köz­éle­ti kom­men­tá­tor augusz­tus 7‑én elő­adást fog tar­ta­ni az esz­ter­go­mi MCC Fesz­ten, a minisz­ter­el­nök ebből az alka­lom­ból talál­ko­zott Tuc­ker Carl­son­nal, amit a közös­sé­gi olda­lán is megosztott. 

Ahogy az Ori­go is beszá­molt róla, Magyar­or­szág­ra láto­gat Tuc­ker Carl­son, a Fox News sztár­új­ság­író­ja. A leg­né­zet­tebb ame­ri­kai köz­éle­ti kom­men­tá­tor az esz­ter­go­mi MCC Fesz­ten fog elő­ad­ni, augusz­tus 7‑én. A Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben meg­erő­sí­tet­te a hírt.

Carl­son a Time sze­rint a leg­be­fo­lyá­so­sabb kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dó az Egye­sült Álla­mok­ban, estén­ként átlag­ban több mint 5 mil­lió néző köve­ti a műso­rát a Fox New­son, ami ezzel a leg­né­zet­tebb hír­mű­sor Ame­ri­ká­ban. A Fox Nati­on­ön nem­rég indult el a Tuc­ker Carl­son Today talk­show-ja és a Tuc­ker Carl­son Orig­nals doku­so­ro­za­ta. Carl­son két siker­könyv szer­ző­je, rövi­de­sen har­ma­dik köte­te is meg­je­le­nik, a The Long Slide: Thirty Years in Ame­ri­can Jour­nal­ism címmel.

For­rás: ori​go​.hu