Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Péter­ffy Tamás ame­ri­kai magyar üzlet­em­ber­rel tárgyalt

Orbán Vik­tor Péter­ffy Tamás ame­ri­kai magyar üzlet­em­ber­rel tárgyalt

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ked­den a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban fogad­ta Péter­ffy Tamást, az Inter­ac­tive Bro­kers Gro­up ala­pí­tó-tulaj­do­no­sát – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­dát veze­tő helyet­tes államtitkár.

Az Egye­sült Álla­mok­ban élő üzlet­em­ber nevé­hez kötő­dik a Tim­ber Hill (a későb­bi Inter­ac­tive Bro­kers) cég meg­ala­pí­tá­sa, amely az első olyan vál­lal­ko­zás volt, amely szá­mí­tó­gé­pes keres­ke­dést veze­tett be a 80-as évek ele­jén – emlé­kez­te­tett Hava­si Bertalan. 

Hoz­zá­tet­te: a minisz­ter­el­nök 2017 júni­u­sá­ban a Magyar Érdem­rend Nagy­ke­reszt­je pol­gá­ri tago­za­ta kitün­te­tést adta át Péter­ffy Tamás­nak a Washing­ton­ban lét­re­ho­zan­dó Kom­mu­niz­mus Áldo­za­tai Emlék­mú­ze­um támo­ga­tá­sá­ért, vala­mint a magyar­ság jó hírét gya­ra­pí­tó érde­mei és pél­da­ér­té­kű élet­út­ja elismeréseként.

FOTÓ: MTI/MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA/FISCHER ZOLTÁN

Ked­di meg­be­szé­lé­sü­kön részt vett Var­ga Mihály pénz­ügy­mi­nisz­ter és Han­ti Mik­lós, az Inter­ac­tive Bro­kers Cent­ral Euro­pe Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja is – mond­ta a sajtófőnök.

Péter­ffy Tamás és Orbán Vik­tor egyet­ér­tet­tek abban, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány béní­tó kor­lá­to­zá­sai után min­dent meg kell ten­ni a gaz­da­ság mielőbb újra­in­dí­tá­sa és a mun­ka­he­lyek meg­vé­dé­se vala­mint újak terem­té­se érde­ké­ben. A beszél­ge­tés során szó­ba került a mig­rá­ció kér­dé­se is, erről úgy véle­ked­tek, hogy a töme­ges ille­gá­lis beván­dor­lás veszélyt jelent a nem­ze­tek és azok kul­tu­rá­lis iden­ti­tá­sa számára.

For­rás: demok​ra​ta​.hu