Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor meg­hív­ta Magyar­or­szág­ra Ferenc pápát

Orbán Vik­tor meg­hív­ta Magyar­or­szág­ra Ferenc pápát

A magyar tör­té­ne­lem logi­ká­já­ból az követ­ke­zik, hogy Magyar­or­szág meg­kü­lön­böz­te­tett módon tekint­sen a keresz­tény­ség köz­pont­já­ra, a Vati­kán­ra és a szent­atyá­ra − hang­sú­lyoz­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a köz­mé­di­á­nak nyi­lat­koz­va, miu­tán csü­tör­tö­kön magán­ki­hall­ga­tá­son fogad­ta a Vati­kán­ban Ferenc pápa.

Orbán Viktor meghívta Magyarországra Ferenc pápát

A kor­mány­fő − aki­nek a válasz­tá­sok utá­ni első hiva­ta­los útja Rómá­ba veze­tett − hoz­zá­tet­te: „nagy magyar tra­dí­ci­ót foly­ta­tott” azzal, hogy válasz­tá­si győ­zel­mü­ket köve­tő­en a szent­atya meg­hí­vá­sát fogad­ta el elsőként.

Kiemel­te: ennek külö­nös jelen­tő­sé­get ad a hábo­rú, hiszen a szent­atya köz­is­mert arról, hogy a béke érde­ké­ben moz­gó­sít­ja befo­lyá­sát, és Magyar­or­szág is azt az állás­pon­tot kép­vi­se­li, hogy minél hama­rabb béke legyen.

Orbán Vik­tor kér­dés­re vála­szol­ta közöl­te: a talál­ko­zón hiva­ta­lo­san is meg­hív­ta Ferenc pápát egy magyar­or­szá­gi láto­ga­tás­ra a követ­ke­ző év során, ami­re − mint mond­ta − „biz­ta­tó­an pozi­tív” választ kapott.

A kor­mány­fő sze­rint szó­ba került az is, hogy népes­ség­ará­nyo­san Magyar­or­szág fogad­ta be a leg­több − 640 ezer − mene­kül­tet Ukraj­ná­ból, sőt befo­gad­ta azo­kat a diá­ko­kat is, akik nem ukrá­nok, de Ukraj­ná­ban tanul­tak és most való­szí­nű­leg Magyar­or­szá­gon tud­ják majd foly­tat­ni tanulmányaikat.

Min­den idők leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us akci­ó­ját bonyo­lít­juk. Ez elis­me­rést és tisz­te­le­tet vált ki min­den­hol a világban

− hang­sú­lyoz­ta a minisz­ter­el­nök, aki sze­rint ezt a szent­atya is meg­em­lí­tet­te, és arra biz­ta­tott, hogy „ezt a jó szo­ká­sun­kat ne adjuk föl”.

Orbán Vik­tor úgy vél­te: a Vati­kán­nal nem poli­ti­kai, hanem spi­ri­tu­á­lis és lel­ki kap­cso­la­tot ápol egy ország. Hoz­zá­tet­te: a Vati­kán és a magyar állam közöt­ti leg­fon­to­sabb egyet­ér­tés pedig a csa­lá­dok tekin­te­té­ben ala­kult ki.

Mi mind­annyi­an azt gon­dol­juk itt Rómá­ban, a Vati­kán­ban is és Buda­pes­ten is, hogy korunk leg­fon­to­sabb közös­sé­ge a csa­lád. Ez a vég­ső ments­vár és a vég­ső mene­dék a modern ember szá­má­ra, ezért min­den erőn­ket annak érde­ké­ben kell moz­gó­sí­ta­ni, hogy ezt a közös­sé­get, a modern kor leg­fon­to­sabb embe­ri közös­sé­gét, a csa­lá­dot meg­véd­jük és meg­erő­sít­sük, és ebben szá­mít­ha­tunk a szentatyára

− fogal­ma­zott Orbán Viktor.

Fotó: MTI/Vatikáni Média

For­rás: magyar​nem​zet​.hu