Hírek Amerikai hirek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor levél­ben köszön­töt­te Donald Trumpot

Orbán Vik­tor levél­ben köszön­töt­te Donald Trumpot

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök levél­ben köszön­töt­te Donald Trump ame­ri­kai elnö­köt az Egye­sült Álla­mok szö­vet­sé­gi ünne­pe, a füg­get­len­ség nap­ja alkal­má­ból – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nö­ke szombaton.

Orbán Viktor levélben köszöntötte Donald Trumpot(a kép illuszt­rá­ció) Fotó: Facebook

A világ­mé­re­tű jár­vány kihí­vá­sok­kal teli idő­sza­ká­ban rend­kí­vül fon­tos, hogy meg­em­lé­kez­zünk tör­té­nel­münk kiemel­ke­dő ese­mé­nye­i­re, ame­lyek meg­erő­sí­tik nem­ze­ti egy­sé­gün­ket – írta Orbán Vik­tor, hoz­zá­té­ve: az ame­ri­ka­i­ak és a magya­rok egy­aránt külö­nös ragasz­ko­dást és oda­adást mutat­nak a közö­sen osz­tott érté­kek, így a sza­bad­ság, a szu­ve­re­ni­tás és a füg­get­len­ség iránt.

A keresz­tény örök­ség meg­őr­zé­sé­nek szán­dé­ka, a csa­lá­dok folya­ma­tos erő­sí­té­se és az Izra­el­nek nyúj­tott közös támo­ga­tá­sunk tovább­ra is meg­ha­tá­roz­za poli­ti­kánk irány­vo­na­lát – szö­gez­te le a magyar miniszterelnök.

„Nem felejt­jük el, hogy az Egye­sült Álla­mok az elmúlt évszá­za­dok során szá­mos sza­bad­ság­sze­re­tő magyar­nak adott ott­hont. Az Egye­sült Álla­mok­ban élő magyar szár­ma­zá­sú embe­rek szo­ros köte­lé­ket kép­vi­sel­nek nem­ze­te­ink között” – írta Orbán Viktor.

Kiemel­te: a füg­get­len­ség és a szu­ve­re­ni­tás „olyan érté­kek, ame­lye­ket kor­má­nyom és a magyar nép ápol és sze­ret­ne meg­őriz­ni még a nehéz idők­ben is. Elkö­te­le­zett NATO-tag­ként egyet­ér­tünk abban, hogy tisz­tes­sé­ges részt kell vál­lal­nunk az euro-atlan­ti közös­ség védelméből”.

A kor­mány­fő „nagy öröm­mel” idéz­te fel a Fehér Ház­ban tavaly május 13-án tar­tott csúcs­ta­lál­ko­zó emlé­ke­it, vala­mint a leg­utób­bi, idén május 6‑án lefoly­ta­tott tele­fon­be­szél­ge­té­sü­ket, ami­kor lehe­tő­sé­gük volt véle­ményt cse­rél­ni rend­kí­vül fon­tos kér­dé­sek­ről. Ennek kap­csán leve­lé­ben Orbán Vik­tor biz­to­sít­ja Donald Trum­pot, hogy „tovább­ra is meg­óv­juk hatá­ra­in­kat és kiál­lunk az ille­gá­lis mig­rá­ció ellen”.

„Kor­má­nyom erő­sí­te­ni kíván­ja az Önök­kel kiala­kí­tott szo­ros két­ol­da­lú kap­cso­lat­rend­szert, és tovább­ra is az Egye­sült Álla­mok elkö­te­le­zett szö­vet­sé­ge­sei mara­dunk. Sze­mély sze­rint azt várom, hogy a jövő­ben is foly­tat­ha­tom Önnel a közös mun­kát. Jó egész­sé­get és sok sikert kívá­nok rend­kí­vül fele­lős­ség­tel­jes fel­ada­ta­i­nak elvég­zé­sé­hez” – zár­ta ünne­pi köszön­tő leve­lét a magyar miniszterelnök.

For­rás: Magyar HIr­lap / MTI