Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor hiva­ta­lo­san is átvet­te az Euró­pai Tanács soros elnökségét

Orbán Vik­tor hiva­ta­lo­san is átvet­te az Euró­pai Tanács soros elnökségét

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök hét­főn Brüsszel­ben tár­gya­lást foly­ta­tott Ale­xan­der De Croo bel­ga kor­mány­fő­vel – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök sajtófőnöke.

A talál­ko­zó kere­té­ben a magyar minisz­ter­el­nök hiva­ta­lo­san is átvet­te az Euró­pai Tanács soros elnök­sé­gét a követ­ke­ző hat hónapra.

A meg­be­szé­lés után Orbán Vik­tor Sulyok Tamás köz­tár­sa­sá­gi elnök­kel együtt meg­te­kin­tet­te a brüssze­li Magyar Ház nem­rég fel­újí­tott épü­le­tét, amely mos­tan­tól az elnök­sé­gi prog­ra­mok kiemelt hely­szí­ne lesz.

For­rás: demok​ra​ta​.hu