Hírek Külföldi hirek Orbán Vik­tor: Hiá­ba neve­zik át a kvó­tát, az kvó­ta marad

Orbán Vik­tor: Hiá­ba neve­zik át a kvó­tát, az kvó­ta marad

Orbán Vik­tor magyar, Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel és And­rej Babiš cseh minisz­ter­el­nö­kök tájé­koz­tat­ták a brüssze­li saj­tót az Ursu­la von der Leyen­nel, az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­vel folya­tott csü­tör­tö­ki tár­gya­lá­sa­ik ered­mé­nyé­ről. A magyar minisz­ter­el­nök a bizott­ság friss mig­rá­ci­ós cso­mag­já­val kap­cso­la­to­san elmond­ta: az nem jelent tel­jes áttö­rést, az áttö­rés ugyan­is akkor követ­ke­zik be, ha Brüsszel­ben elfo­gad­ják a magyar javas­la­tot, hogy sen­ki nem lép­het be az Euró­pai Uni­ó­ba addig, amíg vala­mely tag­ál­lam a vonat­ko­zó jogi eljá­rást lezár­va be nem enge­di az unió terü­le­té­re. „Nem lehet ide­jön­ni enge­dély nél­kül és itt vára­koz­ni a jogi eljá­rás befe­je­zé­sé­re” – húz­ta alá a kormányfő,

aki sze­rint az Ursu­la von der Leyen vezet­te tes­tü­let javas­la­ta e tekin­tet­ben bizony nem jelent áttörést.

A minisz­ter­el­nök tájé­koz­ta­tó­ján hang­sú­lyoz­ta: a bizott­ság tovább­ra is mene­dzsel­ni akar­ja a beván­dor­lást, nem pedig – ahogy a magyar meg­kö­ze­lí­tés is szól – meg­ál­lí­ta­ni. Orbán Vik­tor a tes­tü­ket rugal­mas szo­li­da­ri­tás­fo­gal­má­ról is beszélt, sze­rin­te a ter­ve­zet tónu­sa már jobb, mint az elő­ző javas­la­to­ké volt,

ám attól még, hogy átne­ve­zik a kvó­tát, az kvó­ta marad. – Ezt Magyar­or­szág ellen­zi – szö­gez­te le.


A Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da által köz­re­adott képen Orbán Vik­tor magyar, Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel és And­rej Babiš cseh minisz­ter­el­nök (jobb­ról bal­ra) az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­vel, Ursu­la von der Leyen­nel foly­ta­tott talál­ko­zó­ju­kat köve­tő­en tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Brüsszel­ben 2020. szep­tem­ber 24-én. Igor Mat­ovič szlo­vák kor­mány­főt a viseg­rá­di orszá­gok (V4) soros elnök­sé­gét jelen­leg betöl­tő Len­gyel­or­szág kor­mány­fő­je kép­vi­sel­te a talál­ko­zón. (Fotó: Fis­cher Zoltán/MTI)

Mate­usz Mora­wi­ec­ki: Vilá­gos­sá tet­tük a prioritásainkat

A brüssze­li len­gyel uni­ós nagy­kö­vet­sé­gen tar­tott ren­dez­vé­nyen Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő kije­len­tet­te, nagyon fon­tos­nak tart­ja a folya­ma­tos és vilá­gos pár­be­szé­det az uni­ós part­ne­rek­kel, ennek meg­fe­le­lő­en a viseg­rá­di orszá­gok Ursu­la von der Leyen­nek mind a mig­rá­ció, mind pedig a több­éves költ­ség­ve­tés ügyé­ben vázol­ták a pri­o­ri­tá­sa­i­kat. A len­gyel minisz­ter­el­nök ismét meg­erő­sí­tet­te, hogy a V4-ek egy­sé­ges állás­pon­tot kép­vi­sel­nek a Belarusz-kér­dés­ben: az állam- és kor­mány­fők jövő heti talál­ko­zó­ján pedig bemu­ta­tás­ra is kerül a Var­só által kidol­go­zott sta­bi­li­zá­ci­ós cso­mag. A beván­dor­lás kér­dé­sé­ről szól­va elmondta:

van­nak olyan mig­rá­ci­ós irány­vo­na­lak, ame­lyek­ből a V4-ek nem enged­nek, ilyen pél­dá­ul a kül­ső hatá­rok szi­go­rú és haté­kony védel­me, illet­ve a hely­ben tör­té­nő segítségnyújtás.

And­rej Babiš cseh kor­mány­fő szin­tén a magyar és a len­gyel állás­pon­tot ismé­tel­te meg: sze­rin­te Cseh­or­szág szá­má­ra a mig­rán­sok köte­le­ző bete­le­pí­té­sé­nek sem­mi­lyen vál­to­za­ta nem elfogadható.

Köz­ben Ursu­la von der Leyen, a bizott­ság elnö­ke a Twit­te­ren ismer­tet­te, hogy a klí­ma­po­li­ti­ka, a mig­rá­ció, a jog­ál­la­mi­ság, a több­éves költ­ség­ve­tés és men­tő­cso­mag, vala­mint Belarusz is a V4 ország­cso­port­tal foly­ta­tott, jó hang­vé­te­lű tár­gya­lá­sok témái voltak.

For­rás: Magyar Nemzet