Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor: Hatal­mas győ­zel­met arattunk!

Orbán Vik­tor: Hatal­mas győ­zel­met arattunk!

Hatal­mas győ­zel­met arat­tunk – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a Bál­na ren­dez­vény­köz­pont­ban tar­tott ered­mény­vá­ró ese­mé­nyen vasár­nap. A minisz­ter­el­nök úgy fogal­ma­zott, még a Hold­ról is lát­szik a győ­ze­lem mér­té­ke, de Brüsszel­ből egé­szen biztosan.

Orbán Viktor: Hatalmas győzelmet arattunk!

A kor­mány­fő min­den­ki­nek meg­kö­szön­te a győ­ze­lem­hez veze­tő áldo­za­tos mun­kát, beszé­dé­ben külön köszön­töt­te a hatá­ron túli magya­ro­kat. Mint mond­ta, így adtak egy esélyt, hogy tovább­ra is segít­hes­sünk nekik. A kár­pát­al­jai magya­rok­nak azt üzen­te, ne fél­je­nek, tart­sa­nak ki, az anya­or­szág velük van.

– Min­dent meg fogunk ten­ni annak érde­ké­ben, hogy meg­szol­gál­juk a bizal­mat – fogal­ma­zott. A kor­mány­fő köszö­ne­tet mon­dott a több mint száz­ezer önkén­tes­nek is. – Nem robo­tok, nem zsol­do­sok, hanem önkén­te­sek, akik sze­re­tik a hazájukat 

– húz­ta alá a kormányfő.

Ma este van is mire sze­rény­nek lenni

– fogal­ma­zott Orbán Viktor. 

Kiemel­te, hogy ez most nem az okos­ko­dás ide­je, hanem a bol­dog­ság estéje. 

Annyit talán adha­tunk az eszünk­nek is, hogy elmond­juk, hogy a ma esté­vel a győ­ze­lem összes lehe­tő­sé­gét kimerítettük

– húz­ta alá a minisz­ter­el­nök. Orbán Vik­tor emlé­kez­te­tett, hogy nyer­tek 2010-ben, a régi válasz­tá­si rend­szer­ben, 2014-ben, ami­kor külön indult a bal­ol­dal, 2018-ban, ami­kor rész­le­ge­sen fog­tak össze a kor­mány­pár­to­kat ellen és most is, ami­kor az ellen­zék tel­je­sen összefogott.

Hiá­ba a tak­ti­ka, a csel­szö­vés, a végén min­dig a szív győz

– von­ta le a követ­kez­te­té­se­ket Orbán, kiemel­ve: azért nyer­tünk, mert van egy közös szen­ve­dé­lyünk, amit úgy hív­nak, hogy Magyarország.

A kor­mány­fő elmond­ta, óri­á­si nem­zet­kö­zi erő­köz­pon­tok és szer­ve­ze­tek moz­dul­tak meg velünk szem­ben, ők most elmond­hat­ják, kido­bott pénz volt min­den fil­lér, amit a magyar­or­szá­gi bal­ol­dal­nak adtak.

Úgy tűnik, hogy a magyar bal­ol­dal volt Gyu­ri bácsi éle­té­nek leg­rosszabb befek­te­té­se. 12 éve csak viszi a pénzt!

– muta­tott rá a miniszterelnök.

Orbán Vik­tor sze­rint ez a győ­ze­lem azért is marad majd emlé­ke­ze­tes talán éle­tünk végé­ig, mert most kel­lett a leg­na­gyobb túl­erő­vel meg­küz­de­ni. A bal­ol­dal itt­hon, a nem­zet­kö­zi bal­ol­dal körös körül, a brüssze­li bürok­ra­ták, a Soros-biro­da­lom min­den pén­ze és szer­ve­ze­te, a nem­zet­kö­zi fősod­ra­tú média és a végén még az ukrán elnök is – sorol­ta, hoz­zá­té­ve: ennyi ellen­fe­lünk egy­szer­re még sosem volt.

De hiá­ba a ren­ge­teg pénz és hiá­ba a túl­erő – foly­tat­ta –, ha össze­fo­gunk, nem lehet ben­nün­ket meg­ál­lí­ta­ni. Emlé­kez­te­tett: a béke­me­net jár­vány utá­ni első nagy talál­ko­zó­ján, októ­ber 23-án mond­tuk el együtt, hogy nincs annyi pénz, amely meg­ál­lít­hat­na ben­nün­ket, és ha mi össze­fo­gunk, akkor a leg­vas­ta­gabb falon is át fogunk menni.

Nem enged­tük, hogy a kudar­cos múlt vissza­tér­jen, meg­véd­tük Magyar­or­szág füg­get­len­sé­gét és sza­bad­sá­gát, meg­véd­tük Magyar­or­szág béké­jét és biz­ton­sá­gát, és bár még nem ismer­jük az ered­mé­nye­ket, de remé­lem, hogy meg­véd­tük a gye­re­ke­in­ket és a csa­lád­ja­in­kat is – foly­tat­ta a kormányfő.

Mint mond­ta, nem sza­bad elfe­lej­te­ni, hogy a világ­ban nem csak ellen­fe­le­ink, hanem bará­ta­ink is vannak.

Jó szív­vel gon­do­lunk az ame­ri­kai bará­ta­ink­ra, a len­gye­lek­re, az ola­szok­ra, a spa­nyo­lok­ra, a szer­bek­re, a szlo­vá­kok­ra és az oszt­rá­kok­ra is, akik velünk vol­tak és segí­tet­tek ben­nün­ket az elmúlt hónapokban

– fogal­ma­zott.

A kor­mány­fő elmond­ta, ezt a győ­zel­met nekik is ajánl­juk, ez nem csak a mi győ­zel­münk, ez az ő győ­zel­mük is, mert az egész világ lát­hat­ta ma este itt Buda­pes­ten, hogy a keresz­tény­de­mok­ra­ta poli­ti­ka, a kon­zer­va­tív pol­gá­ri poli­ti­ka és a haza­fi­as poli­ti­ka győ­zött és azt üzen­jük Euró­pá­nak, hogy ez nem a múlt, ez a jövő, ez lesz a mi közös euró­pai jövő.

Orbán Vik­tor vége­ze­tül elmond­ta, az egész világ lát­hat­ta, hogy a magya­rok sze­re­tik a hazá­ju­kat, és mi, akik ma győz­tünk, azt vál­lal­juk, hogy szá­munk­ra min­dig Magyar­or­szág lesz az első. 

A Jóis­ten mind­annyi­unk fölött, Magyar­or­szág min­de­nek­előtt. Haj­rá, Magyar­or­szág! Haj­rá, magyarok!

– zár­ta miniszterelnök.

Fotó: Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a Bál­na ren­dez­vény­köz­pont­ban tar­tott ered­mény­vá­rón (Fotó: Kurucz Árpád)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu