Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor: Euró­pa nem a saját prob­lé­má­it, hanem máso­két akar­ja megoldani

Orbán Vik­tor: Euró­pa nem a saját prob­lé­má­it, hanem máso­két akar­ja megoldani

Magyar Nem­zet­Mi Közép-Euró­pá­ból arra kér­het­jük a Nyu­ga­tot: ne mond­ja meg, hogyan kel­le­ne élnünk az éle­tün­ket – mond­ta szer­dán Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök az Euró­pa cen­zú­rá­zat­la­nul című web­kon­fe­ren­ci­án, ame­lyen Alek­san­dar Vučić szerb elnök, Jan­ez Janša szlo­vén minisz­ter­el­nök és Franço­is-Xavi­er Bel­lamy, a fran­cia repub­li­ká­nu­sok euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak veze­tő­je is felszólalt.

Orbán Vik­tor: Vál­sá­gok állí­tot­ták kihí­vás elé Európát

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök meg­kö­szön­te a szerb elnök­nek és a szlo­vén minisz­ter­el­nök­nek a rész­vé­telt, sze­rin­te ma sza­bad­ság­har­co­sok külön­le­ges klub­ja jött össze. Orbán Vik­tor kez­det­ben beszélt az EU‑n kívül, illet­ve azon belül is átala­ku­ló erőviszonyokról.

– Ma újra Német­or­szág­tól vár­ják, hogy meg­ment­se az integrációt

– mond­ta, arra is fel­hív­va a figyel­met: saj­nál­ja, hogy Ang­e­la Mer­kel hama­ro­san lekö­szön a német kan­cel­lá­ri poszt­ról. A Fidesz-elnök sze­rint a bri­tek távo­zá­sa a nem­ze­tek Euró­pá­ja kon­cep­ci­ó­ja szem­pont­já­ból iga­zán káros.

Kiemel­te, az elmúlt évek­ben három vál­ság is súj­tot­ta a kon­ti­nenst: a gaz­da­sá­gi krí­zis, a mig­rá­ció, majd a koro­na­ví­rus állí­tot­ta kihí­vás elé Euró­pát. – Azt lát­tuk, hogy a kon­ti­nens nyu­ga­ti és kele­ti fele mind­há­rom eset­ben elté­rő választ adott – húz­ta alá Orbán Vik­tor, azt kér­dez­ve: mit is lehet ten­ni, ha Euró­pán belül is mélyek a törés­vo­na­lak? Meg­ol­dás­képp a szo­li­da­ri­tást és egy­más meg­ér­té­sét szorgalmazta.

– Mi Közép-Euró­pá­ból arra kér­het­jük a Nyu­ga­tot: ne mond­ja meg, hogyan kel­le­ne élnünk az életünket

– a minisz­ter­el­nök sze­rint ugyan­ez igaz nem­zet­kö­zi kon­tex­tus­ban is, Euró­pa ma a saját, bel­ső prob­lé­mák meg­ol­dá­sa helyett mások, pél­dá­ul az Egye­sült Álla­mok poli­ti­ká­já­val van elfog­lal­va, ez pedig tovább csök­ken­ti a befo­lyá­sát a nem­zet­kö­zi porondon.

Orbán Vik­tor stra­té­gi­ai irány­vál­tást sür­ge­tett, sze­rin­te nem embe­ri jogi vagy gen­der szem­pont­ból kel­le­ne a baj­nok sze­rep­re töre­ked­nie Euró­pá­nak. – Tak­ti­ka helyett stra­té­gi­á­ra, reak­tív fel­lé­pés helyett aktív sze­re­pe van szük­ség – mond­ta, majd az euró­pai gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés, a ver­seny­ké­pes­ség erő­sí­té­sét nevez­te meg iga­zán fon­tos feladatként.

– Min­dig vissza­fe­lé fog elsül­ni, ha külön­bö­ző kul­tú­rá­kat ugyan­ab­ba a poli­ti­kai irány­ba aka­runk tolni

– közöl­te a minisz­ter­el­nök, aki sze­rint nem utol­só sor­ban az a kér­dés vár most meg­vá­la­szo­lás­ra, hogy ki terem­ti meg Euró­pá­ban az emle­ge­tett stra­té­gi­á­kat. A Fidesz euró­pai párt­csa­lád­já­nak üzen­ve úgy fejez­te be a beszé­dét: „Remé­lem, hogy az Euró­pai Nép­párt­nak jut majd ez a szerep!”

Franço­is-Xavi­er Bel­lamy: Ugyan­azok az érté­kek köt­nek össze bennünket

A beszél­ge­tés mode­rá­to­ra, Franço­is-Xavi­er Bel­lamy, a fran­cia repub­li­ká­nu­sok euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak veze­tő­je fel­ve­ze­tő­jé­ben arra hív­ta fel a figyel­met: elő­ször meg­lep­te a kon­fe­ren­cia elne­ve­zé­se, majd ráéb­redt, hogy való­ban ren­ge­teg fél­re­ér­tés, hamis infor­má­ció és elő­íté­let kering ma Euró­pá­ban. – Készen állunk‑e rá, hogy eldönt­sük: megéri‑e ener­gi­át fek­tet­ni a zsi­dó – keresz­tény kul­tú­ra meg­men­té­sé­be, a közös érté­ke­ink­be? – mond­ta a fran­cia poli­ti­kus vita­in­dí­tó­ként, azt han­goz­tat­va: az embe­re­ket Buda­pes­ten, Ljubl­ja­ná­ban, Belg­rád­ban és Párizs­ban is ugyan­azok az érté­kek kötik össze.

Alek­san­dar Vučić: Az embe­rek­nek ele­gük van a buta vádaskodásból!

Alek­san­dar Vučić szerb elnök szó­lalt fel első­ként az Euró­pa cen­zú­rá­zat­la­nul című web­kon­fe­ren­ci­án. A párt­já­val nem­rég válasz­tá­so­kat nyert Alek­san­dar Vučić szerb elnök szkep­ti­ku­san fogal­ma­zott a vál­ság súj­tot­ta Euró­pá­ról és kri­ti­ku­san beszélt az unió jár­vány­ügyi fel­lé­pé­sé­ről is. – A koro­na­vál­ság ele­jén jött a hír, hogy nem vásá­rol­ha­tunk egész­ség­ügyi esz­kö­zö­ket Német­or­szág­ból, mert nem vagyunk EU-tagok. Csak két-három napig tar­tott ez az álla­pot, de rájöt­tünk, hogy a szo­li­da­ri­tás csak egy újsá­gok­ban leírt szó – mond­ta Vučić, arról beszél­ve: miu­tán meg­kö­szön­te Kíná­nak a segít­sé­get, a libe­rá­lis pro­pa­gan­da, sőt uni­ós ille­té­ke­sek is Euró­pa-elle­nes­ség­gel vádol­ták meg.

– Miért mon­dom ezt? Vik­tor bará­tom­mal min­dig is tisz­te­let­tel vol­tunk egy­más iránt, sosem kri­ti­zál­tuk egy­mást, így let­tünk a lehe­tő leg­jobb szomszédok

– húz­ta alá. A szerb elnök sze­rint az embe­rek­nek épp ebből, a hami­san vádas­ko­dó Euró­pá­ból van ele­gük. – Az embe­rek­nek bizo­nyos­ság­ra, iga­zi veze­tők­re van szük­sé­gük, nem papí­rok­ra és bürok­ra­ti­kus esz­kö­zök­re – han­goz­tat­ta szó­ki­mon­dó­an Vučić, aki sze­rint mára a jog­ál­la­mi­sá­gi vádak is ilyen­né vál­tak. – Min­dig csak vádol­juk azo­kat, akik külön­böz­nek tőlünk – pana­szol­ta, ám leszö­gez­te: Szer­bia érde­kelt egy erős EU-ban, így nagyon is bízik ben­ne, hogy a jelen­le­gi brüssze­li veze­tés képes lesz majd a bát­rabb poli­ti­ká­ra, és szép las­san maga mögött hagy­ja a tech­ni­kai, bürok­ra­ti­kus eszközöket.

A kon­fe­ren­ci­át az aláb­bi lin­ken tud­ják meg­te­kin­te­ni videón:

Euro­pe Uncensored

Euro­pe Uncensored

Köz­zé­tet­te: Orbán Vik­tor – 2020. júli­us 8., szerda

Jan­ez Janša: Tör­té­nel­mi fel­adat előtt áll az euró­pai jobbközép

Jan­ez Janša szlo­vén minisz­ter­el­nök hiány­pót­ló­nak nevez­te a mai beszél­ge­tést, mint azt több­ször is han­goz­tat­ta, a jövő­ben sok­kal több ilyen­re lesz majd szük­ség. Az EU előtt álló kihí­vá­sok­ról szól­va stra­té­gi­ai kataszt­ró­fa­ként beszélt a bre­xit­ről – sze­rin­te az ugyan­is tel­je­sen átraj­zol­ja a hatal­mi egyen­súlyt Európában.

– Ha nin­cse­nek euró­pa­i­ak a kon­ti­nen­sen, sem­mi sincs

– mond­ta Janša, majd csa­lád­ba­rát poli­ti­kát és mig­rá­ci­ós szi­gort szor­gal­ma­zott. A szlo­vén kor­mány­fő sze­rint követ­ke­ze­te­sen kell ter­vez­ni a mig­rá­ció szo­ci­á­lis-tár­sa­dal­mi követ­kez­mé­nye­i­vel. – Lát­ha­tó, hogy egyes orszá­gok ezt nem tud­ták meg­ten­ni, és a követ­kez­mé­nyek vissza­for­dít­ha­tat­la­nok – szö­gez­te le. – Az euró­pai jobb­kö­zép tör­té­nel­mi fel­adat előtt áll – mond­ta, utal­va arra, hogy az EU ala­pí­tó­i­nak aka­ra­tá­val ellen­tét­ben ma sincs béke Európában.

Jan­ez Janša a szerb elnök­höz hason­ló­an kri­ti­zál­ta az euró­pai köz­be­széd álla­po­tát, sze­rin­te az leg­in­kább a kul­tu­rá­lis mar­xiz­mus­ra emlékeztet.

For­rás: Magyar Nemzet