Hírek Amerikai hirek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Donald Trump­pal tár­gyalt az Egye­sült Államokban

Orbán Vik­tor Donald Trump­pal tár­gyalt az Egye­sült Államokban

Szö­vet­ség­ben a béké­ért – írta közös­sé­gi olda­lán a magyar miniszterelnök.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ked­den meg­be­szé­lést foly­ta­tott Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnökkel

- tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök sajtófőnöke.

A talál­ko­zó­ra a volt elnök New Jer­sey állam­be­li bedmins­te­ri bir­to­kán került sor; a meg­be­szé­lé­sen részt vett Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter, Orbán Balázs, a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja, Németh Zsolt, az Ország­gyű­lés kül­ügyi bizott­sá­gá­nak elnö­ke vala­mint Susie Wiles, a Save Ame­ri­ca igaz­ga­tó­ja, Bri­an Jack tanács­adó és Tay­lor Budo­wich, a Save Ame­ri­ca kom­mu­ni­ká­ci­ós igazgatója.

For­rás: 888​.hu