Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Donald Trump­pal egyeztetett

Orbán Vik­tor Donald Trump­pal egyeztetett

A magyar minisz­ter­el­nök épp a kony­há­ban volt, ami­kor az ame­ri­kai elnök felhívta

Orbán Vik­tor pén­tek reg­ge­li rádió­in­ter­jú­já­ban beszá­molt arról is, hogy csü­tör­tök este éppen a kony­há­ban volt, ami­kor fel­hív­ta Donald Trump, az Egye­sült Álla­mok elnö­ke, aki­vel hosszab­ban beszél­tek a jár­vány­ügyi véde­ke­zés­ről, az elnök­vá­lasz­tás­ról és még szá­mos ame­ri­kai-magyar együtt­mű­kö­dé­si kér­dés­ről. Mint mond­ta: a mai poli­ti­ka kol­le­gi­á­lis, beszé­lünk egy­más­sal, akár kisebb tár­sa­ság­ban is. Nem­csak a nagy­kö­ve­tek vagy jegy­zék­vál­tás útján.

Elmon­dá­sa sze­rint az ame­ri­kai elnök kife­je­zet­ten szo­ros, majd­nem bará­ti viszonyt ápol a kelet-euró­pai orszá­gok veze­tő­i­vel. „Ugyan­így vagyunk a német kan­cel­lár­ral is” – mond­ta Orbán Vik­tor, aki meg­em­lí­tet­te azt is, szur­kol Donald Trump újra­vá­lasz­tá­sá­nak, mert amit az elnök csi­nál, az jó ennek a térségnek.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet