Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Buda­pest­re hív­ta tár­gyal­ni az orosz és az ukrán elnököt

Orbán Vik­tor Buda­pest­re hív­ta tár­gyal­ni az orosz és az ukrán elnököt

Nem lesz csa­lá­do­kat érin­tő adó­eme­lés és foly­ta­tód­nak a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok is. Ener­gia­vál­ság­ról, gaz­da­sá­gi hely­zet­ről, orosz-ukrán konf­lik­tus­ról és a kor­mány meg­ala­ku­lá­sá­ról is beszélt a minisz­ter­el­nök. Tudó­sí­tá­sunk a minisz­ter­el­nök nem­zet­kö­zi sajtótájékoztatójáról.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök szer­dán dél­után nem­zet­kö­zi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott. A kor­mány­fő sze­rint a győz­te­sek vic­ce­ket mesél­nek, a vesz­te­sek saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­ta­nak, de ezt a hagyo­mányt most meg­tö­rik – fogal­ma­zott a ren­dez­vény ele­jén Orbán Viktor.

A válasz­tá­si eredményekről

A minisz­ter­el­nök köszö­ne­tet mon­dott a válasz­tók­nak a nagy biza­lo­mért. „Ez min­den idők leg­jobb válasz­tá­si ered­mé­nye, soha egyet­len párt sem kapott ennyi szavazatot”

– fogal­ma­zott a kormányfő.

A Fidesz-KDNP sike­ré­ről szól­va a kor­mány­fő három ténye­zőt emelt ki. Első­ként a békét húz­ta alá. „A magya­rok békét akar­nak” – mond­ta a kor­mány­fő. Mint fogal­ma­zott: „béke­misszi­ón­kat a hábo­rú előtt meg­kezd­tük Moszk­vá­ban. Hár­man pró­bál­koz­tunk, de egyi­künk sem járt ered­ménnyel”. Orbán Vik­tor alá­húz­ta, Magyar­or­szág­nak egy hábo­rú­ban ragasz­kod­nia kell a béké­hez. A máso­dik okról szól­va elmondta,Magyarország egy sike­res ország. Hazánk­ban és Len­gyel­or­szág­ban a leg­na­gyobb a gaz­da­sá­gi növe­ke­dés, leg­ma­ga­sabb a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok ará­nya, és leg­ala­cso­nyabb a munkanélküliség.

A har­ma­dik körül­mény­ként pedig a minisz­ter­el­nök a bal­ol­da­li össze­fo­gást nevez­te meg. Mint fogal­ma­zott, a bal­ol­da­li össze­fo­gás „csak egy hata­lo­mért koa­lí­ció volt. Csak egy dolog érde­kel­te őket, hogyan lehet meg­nyer­ni a válasz­tást, és ez lené­zé­se volt az embe­rek­nek” – mond­ta a kor­mány­fő. „Mi a szív és a szen­ve­dély kam­pá­nyát kép­vi­sel­tük” – tet­te hozzá.

„Tovább­ra is hiszünk a nemzetállamokban”

Bez­sé­dé­ben a minisz­ter­el­nök arra is kitért, hogy a kor­mány tovább­ra is a nem­zet­ál­la­mok­ban. Mint fog­alam­zott: „abban hiszünk, hogy egész Euró­pá­ban rene­szán­sza lesz a nem­ze­ti gon­do­lat­nak”. Tovább­ra is hiszünk a nem­zet­ál­la­mok­ban, meg­erő­sít­jük szö­vet­sé­ge­in­ket, így az Euró­pai Uni­ó­val és a NATO-val való szö­vet­sé­get is – fej­tet­te ki.Továbbra is az EU-ban kép­zel­jük el Magyar­or­szág jövőjét,

és részt veszünk a jövő­ről szó­ló vitá­ban – tet­te hoz­zá. A NATO-val kacso­lat­ban elmond­ta, a mai­nál egy jóval erő­sebb had­se­re­get aka­runk épí­te­ni. Kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő hoz­zá­tet­te: NATO-dön­tés nél­kül nem lépünk ki a NATO területéről.

A hábo­rús helyzetről

A hábo­rús hely­zet­ről szól­va a minisz­ter­el­nök elmond­ta, egy tűz­szü­ne­tet köve­tő­en majd egy euró­pai béke­kon­fe­ren­ci­á­ra len­ne szük­ség. Ha nem sike­rül eléni egy tűz­szü­ne­tet, egy­re köze­lebb kerül­nek a prob­lé­mák – fej­tet­te ki a kor­mány­fő. Aláhúzta,

Orbán Vik­tor sze­rint meg kell véde­ni a csa­lá­do­kat, és az euró­pai gaz­da­sá­gi vál­sá­got kezel­ni kell.

A kor­mány­fő az Euró­pá­ban lát­vá­nyo­san magas ener­gia­árak kap­csán elmond­ta, sűr­gös intéz­ke­dé­sek­re van szük­ség. Mint fogal­ma­zott, min­den admi­niszt­ra­tív elő­írást fel kell füg­gesz­te­ni az ener­gi­ák tekin­te­té­ben, ame­lyek a magas ener­gia­ára­kat ered­mé­nye­zik. Fel kell füg­gesz­te­ni az ETS-rend­szert, fel kell füg­gesz­te­ni a vil­la­mos­ener­gia és a gáz­ár közöt­ti kap­cso­la­tot, és a köte­le­ző bio­üzem­anya­gok beke­ve­ré­sét is. Ha ezt meg­lép­jük akkor lehet csök­ken­te­ni az euró­pai ener­gia­ára­kat – fej­tet­te ki a kormányfő.

A minisz­ter­el­nök már Putyin­nal is tárgyalt

„Ma beszél­tem Putyin elnök­kel” – tet­te hoz­zá Orbán Vik­tor. A kor­mány­fő arról tájé­koz­ta­tott, azt java­sol­ta az orosz elnök­nek, hogy kös­se­nek tűz­szü­ne­tet az ukrá­nok­kal. „Tudom, hogy ez nem megy magá­tól, és azt java­sol­tam, hogy jöj­jön el Buda­pest­re és tár­gyal­jon az ukrán elnök­kel, a fran­cia elnök­kel, és a német kan­cel­lár­ral” – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök. A kor­mány­fő elmond­ta azt is, az orosz elnök sze­rint ennek fel­té­te­lei van­nak ame­lye­ket azon­ban már orosz és az ukrán felek­nek kell egyeztetnie.

Hazánk hábo­rú­val kap­cso­la­tos viszo­nya kap­csán emlékeztett,van 200 ezer magyar Ukraj­ná­ban, fele­lő­sek vagyunk az ő éle­tü­kért, és a veszélyt csak akkor tud­ják elke­rül­ni, ha kima­ra­dunk a háborúból

– húz­ta alá a magyar kormányfő.

Kér­dé­sek­re adott válaszok

Válasz­tás és válasz­tá­si eredmények

  • Orbán Vik­tor kér­dés­re vála­szol­va elmond­ta, a válasz­tás szen­ve­dély kér­dé­se, és ennek men­tén kam­pá­nyolt a kor­mány­párt. Orbán Vik­tor utalt rá, a kor­mány­nak a válasz­tók­kal közös szen­ve­dé­lye Magyarország.
  • Egy másik kér­dés­re adott válasz­ként közöl­te, a fran­cia válasz­tás után kerül­het szó­ba egy eset­le­ges új euró­pai pártszövetség.
  • Kér­dés­re vála­szol­va Orbán Vik­tor elmond­ta azt is, min­den szom­szé­dos ország gra­tu­lált a Fidesz-KDNP válasz­tá­si győzelméhez.
  • Orbán Vik­tor a bal­ol­da­li adat­ha­lá­sza­ti akci­ó­ról szól­va elmond­ta, mun­ka­tár­sai is kap­tak név­re szó­ló SMS-eket a bal­ol­dal­tól, pedig ehhez nem adták meg tele­fon­szá­mu­kat. Ezt ki kell vizs­gál­ni – tet­te hozzá.

Az ellen­zék­kel kap­cso­lat­ban egy másik kér­dés­re vála­szol­va Orbán Vik­tor elmondta,az len­ne a magyar poli­ti­ka érde­ke, hogy az ellen­zék szed­je össze magát.

Alig várom, hogy  legyen olyan válasz­tás, ami nem sors­dön­tő – mond­ta egy másik kér­dés­re a kormányfő.

A válasz­tá­si ered­mény miatt köl­töz­ni vágyók bejegy­zé­se­it érin­tő kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő úgy fogal­ma­zott, ez a leg­jobb hely Euró­pá­ban, és ennél csak rosszabb hely­re lehet men­ni, 16 évig ellen­zék­ben vol­tam, még­sem men­tem el” – fogal­ma­zott. A válasz­tás után meg kell pró­bál­ni egye­sí­te­ni a nem­ze­tet pél­dá­ul a gen­der­ügy­ben – fogalmazott.

Jakab Péter, Job­bik-elnök kije­len­té­se kap­csán (amely sze­rint les­ben kell áll­ni­uk, ha át kel­le­ne ven­ni­ük a kor­mány­tól az ország veze­té­sét) Orbán Vik­tor úgy fogal­ma­zott: sze­ren­csé­re a humor része a magyar politikának.

„Ha vala­ki a leg­erő­sebb ember, akkor az a leg­erő­sebb ember” – mond­ta egy Gyur­csány sze­re­pét fir­ta­tó kér­dés­re a kor­mány­fő. Az embe­re­ket nem lehet lenéz­ni, mivel min­den­ki tud­ja, hogy ki a főnök – mond­ta Orbán Viktor.Azért válasz­tot­tak meg min­ket, hogy ne hát­ra­fe­lé, hanem elő­re men­jünk, és ezt pró­bá­lom követ­ni a követ­ke­ző időszakban

– tet­te hozzá.

Nagyon egy­ér­tel­mű poli­ti­kai köt­ezett­ség áll fenn a nép­sza­va­zás kap­csán, mert még soha nem sza­vaz­tak ennyi­en egy irány­ba, és soha nem kapott bár­mi­lyen kér­dés ilyen fel­ha­tal­ma­zást – mond­ta egy másik kér­dés­re a kormányfő.

A békés egyet nem értés poli­ti­ká­ja van jelen­leg Magyar­or­szá­gon – mond­ta egy másik kér­dés­re a kor­mány­fő. Kér­dés­re vála­szol­va  a nem Fidesz­re sza­va­zók­nak egy Chur­chill idé­ze­tet üzent a kor­mány­fő: „egy győ­ze­lem sem vég­le­ges, és egyet­len vere­ség sem végzetes”.

Ener­gia­vál­ság

Egy­elő­re a nuk­le­á­ris ener­gia kér­dés­kö­re egyet­len szank­ci­ós lis­tán nincs raj­ta – tájé­koz­ta­tott kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő. A Paks2-vel kap­cso­lat­ban emlé­kez­te­tett, nagyon sok táma­dás érte ezt a beru­há­zást, és ez nagy káro­kat okoz nekünk. Ha ezek a táma­dá­sok nem let­tek vol­na, akkor az erő­mű 2023-ban üze­melt volna.

Arra a kér­dés­re, hogy a bal­ol­dal a kor­mány­za­ti csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok, vagy épp a rezsi­csök­ken­tés lét­jo­go­sult­sá­gát meg­kér­dő­je­lez­te, Orbán Vik­tor az Arany­csa­pat tag­ját, Buzánsz­ky Jenőt kér­dez­te: „a győz­tes azt mond, ami akar, a vesz­tes mond­hat, amit akar”.

Hábo­rús konf­lik­tus, orosz-magyar kapcsolatok

„2008-ban eldőlt, hogy a NATO nem akar­ja fel­ven­ni az ukrá­no­kat és a grú­zo­kat. Ekkor meg­ér­tet­tem, hogy ezek az erő­vi­szo­nyok lesz­nek Euró­pá­ban, és akkor vet­tem fel a kap­cso­la­tot Putyin elnök­kel” – fogal­ma­zott a magyar minisz­ter­el­nök. „Most a hábo­rú­val egy új hely­zet jött lét­re, és vala­mi új dolog kez­dő­dik.Ki fogunk ala­kí­ta­ni egy új Orosz­or­szág-poli­ti­kát, és egy­elő­re nem tud­juk, hogy a múlt­ból jövő dol­gok­nak van‑e tere”

– tet­te hozzá.

Arra a kér­dés­re, hogy mi tör­tén­ne, ha rubel­ben (orosz pénz­nem) kel­le­ne fizet­nünk az ener­gi­á­ért, a kor­mány­fő azt mond­ta, akkor rubel­ben fizetnénk.

Orbán Vik­tor egy másik kér­dés­re vála­szol­va elmond­ta, hogy „nem bizal­mi viszony”, hanem kor­rekt­ség jel­lem­zi a magyar-orosz kap­cso­la­to­kat. Jó len­ne, ha ez így is marad­na a jövő­ben – tet­te hoz­zá a kormányfő.

A hábo­rús bűnök ügyé­ről szól­va elmond­ta, vizs­gá­la­tok kel­le­nek. Hoz­zá­tet­te: az Egye­sült Álla­mok és Orosz­or­szág nem ismer­te el a hágai bíró­ság joghatóságát.

Orbán Vik­tor kér­dés­re elmond­ta, hogy az ukrá­no­kat meg­tá­mad­ták és védik a hazá­ju­kat. „Ez szá­mom­ra nem meg­le­pe­tés, az ukrá­nok jó kato­nák” – fogal­ma­zott. Miu­tán hábo­rú van, ezért nem aka­rom hosszan tag­lal­ni, hogy a magya­ro­kat sokat bán­tot­ták az elmúlt évek­ben – tet­te hoz­zá a kormányfő.

Az ukrá­nok a leg­na­gyobb baj­ban van­nak, egy atom­ha­ta­lom támad­ta meg őket és való­ban fenye­get min­ket, hogy sok magyar eljön Kár­pát­al­já­ról – fogalmazott.

Az ukrán elnök kije­len­té­se­it ille­tő kér­dés­re vála­szol­va a minisz­ter­el­nök úgy fogal­ma­zott: jobb, ha leszo­kik az ember arról, hogy meg­mond­ja, hog ki, mit csi­nál­jon. Főleg, ha segít­sé­get kér.

Ha a meg­en­ge­dett hatá­ron túl­nyú­lik egy nagy­kö­vet­ség, akkor meg­véd­jük az érde­ke­in­ket. Konk­rét, nem elfo­gad­ha­tó maga­tar­tás­nak kell tör­tén­nie, hogy a kiuta­sí­tás szó­ba jöj­jön, nem poli­ti­kai kam­pá­nyok men­tén dol­go­zunk – tet­te hoz­zá egy másik kér­dés­re vála­szol­va a kormányfő.

Vál­ság­ke­ze­lés, gaz­da­sá­gi helyzet

A válasz­tá­si idő­szak­ban a kor­mány lecsök­ken­tet­te a költ­ség­ve­té­si hiányt, és az állam­adós­sá­got – emlé­kez­te­tett kér­dés­re vála­szol­va Orbán Vik­tor. A minisz­ter­el­nök leszö­gez­te, fele­lős kor­mány­ként az ország pénz­ügyi sta­bi­li­tá­sát min­dig is fon­tos­nak tar­tot­ták, és a kor­mány a továb­bi­ak­ban is meg is fog­ja őriz­ni azt.Mindent meg­te­szünk annak érde­ké­ben, hogy meg­véd­jük a magyar családokat

– húz­ta alá.

A pénz­ügyi sta­bi­li­tás nem áll ellen­tét­ben a növe­ke­dés­sel – mond­ta egy másik kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő. A magyar növe­ke­dés­nek meg kell halad­nia az unió átla­gát – tet­te hoz­zá. Orbán Vik­tor kije­len­tet­te tovább­ra is az a cél, hogy a gyer­me­kes csa­lá­dok ne élje­nek rosszab­bul, mint a gyer­mek­te­le­nek. „Lát­tam olyat, hogy vala­ki meg­vál­toz­tat­ta a poli­ti­ká­ját a válasz­tás után, de annak rossz vége lett” – emlé­kez­te­tett a kor­mány­fő (Gyur­csány Ferenc őszö­di beszé­dé­re – a szerk.). „Ki kell tar­ta­ni azon prog­ra­mok mel­lett, amit koráb­ban meg­hir­det­tünk, és a embe­rek olda­lán kell marad­nunk” – húz­ta alá.

Az árkor­lá­to­zó intéz­ke­dé­se­ket érin­tő kér­dés­re vála­szol­va a minisz­ter­el­nök elmond­ta, a kor­mány minél nagyobb mér­ték­ben sze­ret­né fenn­tar­ta­ni azo­kat a jelen­le­gi határ­idők lejár­ta után is, de erről tár­gyal­ni kell.A rezsi­csök­ken­tést is fenn akar­ja tar­ta­ni a kormányfő.

Ha sike­rül elér­ni a magyar javas­la­to­kat az ener­ge­ti­ka terén az uni­ó­ban, akkor meg lehet őriz­ni a rezsi­csök­ken­tést – tet­te hoz­zá egy másik kér­dés­re vála­szol­va a kormányfő.

Orbán Vik­tor egy másik kér­dés­re vála­szol­va arra is kitért, hogy az az ár, ami a mos­ta­ni orosz gáz­szer­ző­dés­ben van, ked­ve­zőbb mint a koráb­bi. A hosszú­tá­vú szer­ző­dé­sek cél­ja az, hogy akkor is legyen gáz, ami­kor más­hol már nin­csen. Ezért nem a tel­jes szük­ség­le­tünk mér­té­ké­ig kötünk le mennyi­sé­get, hanem csak a felét köt­jük le a magyar szükségleteknek.A kor­mány­fő sze­rint a pia­con nem lesz elég gáz idő­vel, és ezért fon­tos a hosszú­tá­vú szerződés.

Hely­re­ál­lí­tá­si alap

A hely­re­ál­lí­tá­si alap sza­bály­ta­lan fel­hasz­ná­lá­sát érin­tő kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő elmond­ta, „nem értem az egész hely­ze­tet, mert a hely­re­ál­lí­tá­si alap­ból még nem jutot­tunk for­rás­hoz, tehát nem is tud­tuk sza­bály­ta­la­nul fel­hasz­nál­ni. Magát a bizot­sá­gi leve­let sem lát­tam” – emlékeztetett.

Hozzátette:sem a fegy­ver­szál­lí­tás, sem gen­der­ügy­ben nem fogunk enged­ni, és nem fog­juk támo­gat­ni a szank­ci­ók kiter­jesz­té­sét az orosz gáz­ra-és kőoljara

– mond­ta.

Nem fair és jog­zse­rű dön­té­sek az EP és az EB lépé­sei, és a bal­ol­dal folya­ma­to­san segí­te­ni akar­ja a külön­fé­le uni­ós tes­tü­le­te­ket. Meg kell erő­sí­te­ni magyar érdek­kép­vi­se­le­tet Brüsszel­ben – fogal­ma­zott egy másik kér­dés­re vála­szol­va a miniszterelnök.

Meg­va­ló­sul a Liget-projekt

Úgy való­sul meg a Liget-pro­jekt ahogy azt elter­vez­tük – mond­ta a fővá­ros és a kor­mány eset­le­ges viszo­nyá­ról szó­ló kér­dés­re vála­szol­va a kormányfő.

A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter pozíciójáról

Sze­ret­ném, ha Szij­jár­tó Péter marad­na a helyén, ez az ő dön­té­se – fogal­ma­zott egy kér­dés­re vála­szol­va a minisz­ter­el­nök. A minisz­té­ri­u­mok infor­ma­ti­kai táma­dá­sa­i­ról szól­va a kor­mány­fő elmond­ta, folya­ma­to­san, min­den minisz­té­ri­u­mot érnek infor­ma­ti­kai táma­dá­sok, ez nem rend­kí­vü­li hír, véde­kez­ni kell.

Nem lehe­tet­len Lázár János vissza­té­ré­se a kormányba

Orbán Vik­tor kér­dés­re válasz­tol­va azt mond­ta, nem lehe­tet­len, hogy Lázár János vissza­tér a kormányba.

Május végé­re lehet új kormány

Jelen­tős átala­kí­tá­sok vol­tak eddig min­den Fidesz-válasz­tá­si győ­zel­met köve­tő­en – mond­ta egy másik kér­dé­sé­re vála­szol­va a kormányfő.Nem lesz gyors a kor­mány­ala­kí­tás, mert a jövő nagy kér­dé­sei mel­lé kell a sze­mé­lye­ket és szer­ke­ze­tet lét­re­hoz­ni. Május végé­re lehet új kormány

– tájé­koz­ta­tott a kormányfő.

Mi lesz a peda­gó­gu­sok béremelésével?

Amit vál­lal­tunk azt meg kell csi­nál­ni, a követ­ke­ző évek­ben 10 szá­za­lé­kos bér­eme­lé­sek lesz­nek a peda­gó­gu­sok­nak, ha a gaz­da­ság lehe­tő­vé teszi, akkor ennél nagyob­bak is lehet­nek – emlé­kez­te­tett a kormányfő.

Uni­ós támogatásokról

2021-ben rekord­össze­gű uni­ós for­rás érke­zett Magyar­or­szág­ra. Az RFF-ben van vita az unióval

– fogal­ma­zott egy kér­dés­re rea­gál­va a minisz­ter­el­nök. A magyar költ­ség­ve­tés elő­fi­nan­szí­roz­ta az RFF-prog­ram­ja­it, a gond viszont az, hogy nagy­ban tor­zít­ja az euró­pai orszá­gok ver­se­nyét, hogy egyes orszá­gok nem jutot­tak hoz­zá ahhoz a pén­zek­hez mos­ta­ná­ig (2022 ápri­lis) sem, ame­lyek­hez más orszá­gok akár már tavaly júni­us­ban hoz­zá­ju­tot­tak – tet­te hozzá.

Orbán Vik­tor hoz­zá­tet­te, sta­bil álla­pot­ban van az ország gaz­da­sá­ga, így ha szük­ség van rá, képes a nem­zet­kö­zi pénz­pi­a­co­kon for­rás­hoz jutni.

Len­gyel-magyar kapcsolatok

A len­gyel-magyar kap­cso­la­to­kat nehe­zí­ti az ukraj­nai hábo­rú, így a len­gye­lek folya­ma­to­san sze­ret­né­nek lég­tér­zá­rat Ukraj­na felett. Az utób­bi egy légi­há­bo­rút jelen­te­ne – mond­ta kér­dés­re vála­szol­va a kor­mány­fő. Mind­ezek mel­lett a len­gye­lek sze­ret­nék kiter­jesz­te­ni a szank­ci­ó­kat az orosz olaj-és gáz­be­ho­za­tal­ra, ezt mi nem támo­gat­juk – mond­ta a kor­mány­fő. A viseg­rá­di szö­vet­ség azért jött lét­re, hogy az érin­tet orszá­gok Brüsszel­ben haté­konyb­ban kép­vi­sel­jék az érde­ke­i­ket, és nem közös kül­po­li­ti­kát aka­runk – fogalmazott.

Mi lesz a kínai kapcsolatokkal?

Nagy veszé­lye van annak, hogy az orosz-nyu­ga­ti konf­lik­tus a kínai kap­cso­la­to­kat is nega­tí­van érint­he­tik, de ez ellen fel kell lép­ni – mond­ta egy másik kér­dés­re a kormányfő.

A Mi Hazánk Mozgalomról

Ha van olyas­mi, ami a leg­in­kább újsze­rű a válasz­tá­si erem­dény­ben, hogy a Job­bik helyén kinőtt vala­mi, hogy ez pon­to­san milyen erő, azt még nem lehet tud­ni – mond­ta a kor­mány­fő. Kér­dés­re vála­szol­va Orbán Vik­tor ugyan­ak­kor közöl­te, az anti­sze­mi­tiz­mus min­den for­má­já­val szem­ben zéró tole­ran­cia van és lesz is Magyarországon.

Adó­eme­lé­sek­ről

Az embe­re­ket ter­he­lő adó­kat nem fogunk bevezetni

– szö­gez­te le a kor­mány­fő egy kér­dés­re válaszolva.

For­rás: man​di​ner​.hu