Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió kon­fe­ren­ci­á­ján szó­lalt fel

Orbán Vik­tor az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió kon­fe­ren­ci­á­ján szó­lalt fel

A minisz­ter­el­nök az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió kon­fe­ren­ci­á­nak részt­ve­vő­it lát­ta el tanácsokkal.

Orbán Vik­tor a CPAC Hun­gary kon­fe­ren­ci­án beszélt arról: 2002-ben, a válasz­tá­si vere­ség után meg­ma­radt csa­pa­tok­ból a Fidesz-KDNP nép­moz­gal­mat és szel­le­mi ellen­ál­lást szer­vez­tek, nem törőd­tek bele a hely­ze­tük­be, győ­ze­lem­re ját­szot­tak. A terv sike­rült, 2010-ben vissza­tér­tek, bele­tet­tek nyolc évet, tég­lá­ról tég­lá­ra har­col­tak és épít­kez­tek,- írja a man­di­ner.

A kor­mány­fő kifej­tet­te: a recept elké­szült, Magyar­or­szág az a labo­ra­tó­ri­um, ahol a prog­resszív domi­nan­cia ellen­sze­rét kikí­sér­le­tez­ték, de már leve­tet­ték a köpenyt,

Magyar­or­szág meg­kap­ta a negye­dik dózist, a beteg tel­je­sen meggyógyult.

Orbán Vik­tor elárul­ta, hogy a recept nyílt fel­hasz­ná­lá­sú, 12 pont­ból áll.

Az első pont Orbán Vik­tor sze­rint, hogy „a saját sza­bá­lya­ink sze­rint kell ját­sza­ni”. Mint mond­ta, „nem sza­bad elfo­gad­ni a mások által kínált utat”, mert „aki az ellen­fe­lei sza­bá­lyai sze­rint ját­szik, az veszí­te­ni fog”. 

A máso­dik pont a nem­ze­ti kon­zer­va­tív­iz­mus a bel­po­li­ti­ká­ban. Orbán ismer­te­té­se sze­rint a válasz­tók olda­lán kell marad­ni, pél­da­ként említ­ve a déli határfalat.

A prog­resszí­vek a vágy­ál­ma­i­kat akar­ják a tár­sa­da­lom­ra kény­sze­rí­te­ni, és a fon­tos kér­dé­sek­ben az embe­rek nem sze­re­tik a lázálmokat”

– mond­ta Orbán Vik­tor.

A har­ma­dik pont: nem­ze­ti érdek a kül­po­li­ti­ká­ban. A nem­zet az első, érdek­ala­pú kül­po­li­ti­ká­ra van szük­ség, és ez sok­szor nem könnyű. Orbán Vik­tor ezalatt az orosz-ukrán hábo­rú­ra gon­dolt első­sor­ban. Elmond­ta: elíté­li Magyar­or­szág az agresszort, Orosz­or­szá­got, és segí­ti a meg­tá­ma­dot­tat, Ukraj­nát, „de Magyar­or­szá­got a NATO és a magyar hon­véd­ség védi meg, és nem Ukraj­na”.

A negye­dik pont: legyen médi­ánk – ismer­tet­te Orbán, mert, mint mon­da „a modern nyu­ga­ti média a bal­ol­da­li állás­pont­hoz iga­zo­dik”. Úgy fogal­ma­zott: „isme­rem a nyu­ga­ti demok­rá­cia régi etho­szát, hogy a párt­po­li­ti­ká­nak és a saj­tó­nak el kell külö­nül­nie, de a demok­ra­ták Ame­ri­ká­ban ezt nem tart­ják be”. A kor­mány­fő sze­rint a repub­li­ká­nus médi­u­mok nem veszik fel a ver­senyt a demok­ra­tá­ké­val. „Egye­dül Tuc­ker Carl­son bará­tom veszi fel a har­cot” – mond­ta a minisz­ter­el­nök.

Az ötö­dik pont, hogy le kell lep­lez­ni az ellen­fe­le­ink szán­dé­kát. Orbán sze­rint tabu­dön­tö­ge­tő­nek kell len­ni. „Már azelőtt nap­vi­lág­ra hoz­zuk mire készül a bal­ol­dal, mielőtt hata­lom­ra kerülnének.

Nap­vi­lág­ra hoz­tuk az LMBTQ-ügye­ket, és a magyar embe­rek a gyer­me­kek érzé­ke­nyí­té­sét elutasították” 

– húz­ta alá.

Hato­dik pont a gaz­da­ság. Orbán közöl­te: csak olyan gaz­da­ság­po­li­ti­kát sza­bad foly­tat­ni, ami­vel azok is jól jár­nak, akik nem rájuk sza­vaz­tak. Az embe­rek elő­re akar­nak jut­ni az élet­ben, ha egy jobb­ol­da­li kor­mány ezt nem tud­ja szál­lí­ta­ni, akkor bukás­ra van ítél­ve.

Hete­dik pont, hogy ne szo­rul­junk ki a szél­re – mond­ta a kor­mány­fő. „Az embe­rek egyik szél­ső­ség­ből sem kér­nek” – szö­gez­te le. 

Nyol­ca­dik pont: min­den­nap olvas­sunk. A kor­mány­fő sze­rint a bonyo­lult dol­gok átadá­sá­ra és meg­ér­té­sé­re a köny­vek­nél eddig nem talál­tak ki jobb dol­got, és ő maga is min­den­nap olvas. 

A kilen­ce­dik pont: legyen hited. „A hit hiá­nya veszé­lyes, aki nem hiszi, hogy lesz egy­szer vég­el­szá­mo­lás, akkor úgy van vele, hogy bár­mit meg­te­het, ami a hatal­má­ban áll. Magam is meg­ta­nul­tam, hogy­ha nem fog­lal­ko­zunk a hit­élet­tel, akkor leve­szünk” – húz­ta alá.

Tize­dik pont: bará­tok kere­sé­se. Orbán Vik­tor sze­rint a kon­zer­va­tí­vok a leg­ki­sebb ügy­ben is képe­sek össze­vesz­ni egy­más­sal, mert „nekünk fon­to­sak a szel­le­ni nüan­szok”, de min­dig a közös pon­to­kat kell keresni. 

Jó pél­da erre, hogy a Vati­kán a leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sünk több kér­dés­ben, de az ille­gá­lis mig­rá­ci­ó­ról mást gondolunk. 

– mond­ta. 

Tizen­egye­dik pont: közös­sé­gek épí­té­se. A kor­mány­fő ismer­te­té­se sze­rint „nin­csen kon­zer­va­tív poli­ti­ka műkö­dő közös­sé­gek nél­kül. Minél magá­nyo­sab­bak az embe­rek, annál több ember megy a libe­rá­li­sok­hoz” – mond­ta a kor­mány­fő. 

A tizen­ket­te­dik pont: intéz­mé­nyek épí­té­se. Intéz­mé­nyek­re és inté­ze­tek­re van szük­ség a sike­res poli­ti­ká­hoz Orbán sze­rint. Mint mond­ta, amíg „az intéz­mé­nyek velünk marad­nak, míg a poli­ti­ku­sok jön­nek men­nek”. Mint mond­ta: koráb­ban a kom­mu­nis­ták kelet­ről érkez­tek, „soha nem gon­dol­tuk vol­na, hogy a kom­mu­nis­ták Nyu­gat­ról tér­het­nek vissza”. 

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu