Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor átad­ta az egy­ko­ri Kádár-vil­la kul­csát a szír pátriárkának

Orbán Vik­tor átad­ta az egy­ko­ri Kádár-vil­la kul­csát a szír pátriárkának

Az egy­ház­el­le­nes párt­ál­lam veze­tő­jé­nek egy­ko­ri rezi­den­ci­á­ja az üldö­zött keresz­tény egy­ház hasz­ná­la­tá­ba kerül. Ven­dég­ház­ként fog funkcionálni.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök szer­da reg­gel ünne­pé­lyes kere­tek között átad­ta a Buda­pest II. kerü­le­té­ben fek­vő haj­da­ni Kádár-vil­la kul­csát II. Efrém Ignác szír orto­dox pát­ri­ár­ká­nak, ezzel az egy­ház­el­le­nes párt­ál­lam egy­ko­ri veze­tő­jé­nek rezi­den­ci­á­ja az üldö­zött keresz­tény egy­ház hasz­ná­la­tá­ba kerül. A bará­ti talál­ko­zón a magyar kor­mány­fő és a szír pát­ri­ár­ka mel­lett Niko­dé­mus moszu­li szír orto­dox érsek, Timo­te­us damasz­ku­szi szír orto­dox érsek, vala­mint Sem­jén Zsolt minisz­ter­el­nök-helyet­tes és Azbej Tris­tan állam­tit­kár is részt vett.

A pát­ri­ár­ka nagy­ra­be­csü­lé­sét fejez­te ki a magya­rok­nak az üldö­zött keresz­té­nyek érde­ké­ben tett erő­fe­szí­té­se­i­kért, egy­ben köszö­ne­tet mon­dott az épü­let hasz­ná­la­tá­nak felajánlásáért. 

A magyar kor­mány a Hun­gary Helps Prog­ram kere­té­ben negye­dik éve nyújt élet­men­tő segít­sé­get a hitük miatt üldöz­te­tést szen­ve­dő keresz­tény közös­sé­gek­nek szer­te a világon.

Azbej Tris­tan, az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­kár Face­book-bejegy­zé­sé­ben üdvö­zöl­te a szer­da reg­ge­li átadást. Úgy fogal­ma­zott, az mél­tó válasz az egy­ház­el­le­nes kom­mu­nis­ta ter­ror­ra: az egy­ko­ri Kádár-vil­la az üldö­zött keresz­tény egy­ház hasz­ná­la­tá­ba kerül!

A szír orto­dox egy­ház hiány­pót­ló mun­ká­já­val kulcs­sze­re­pet vál­lal a vál­ság súj­tot­ta közel-kele­ti régió sta­bi­li­zá­lá­sá­ban és az Euró­pá­ra nehe­ze­dő, egész­ség­ügyi fenye­ge­tést is jelen­tő mig­rá­ció megfékezésében. 

A Hun­gary Helps – Magyar­or­szág segít prog­ram­mal ezért is támo­gat­juk szí­ri­ai, ira­ki, jor­dá­ni­ai és liba­no­ni huma­ni­tá­ri­us pro­jekt­je­it, biz­to­sít­va ezál­tal a helyi keresz­tény közös­sé­gek szü­lő­föl­dön való meg­ma­ra­dá­sát – írta Azbej Trisz­tán bejegyzésében.

Forrás:MTI / Vasárnap.hu