Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor a nem­zet egé­szé­hez is szólt beszédében

Orbán Vik­tor a nem­zet egé­szé­hez is szólt beszédében

A Fidesz sza­va­zó­tá­bo­rán túl­mu­ta­tó­an a magyar nem­zet egé­szé­hez is szólt szom­ba­ti évér­té­ke­lő beszé­dé­ben Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök – mond­ta a Néző­pont Cso­port veze­tő­je vasár­nap, az M1 aktu­á­lis csa­tor­na műso­rá­ban nyilatkozva.

Orbán Viktor a nemzet egészéhez is szólt beszédében

Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Mráz Ágos­ton Sámu­el kifej­tet­te, a minisz­ter­el­nök által ismer­te­tett leg­fon­to­sabb kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek, köz­tük a csa­lá­di adó­vissza­té­rí­tésaz szja-ked­vez­ménya 13. havi nyug­díja gaz­da­sá­gi növe­ke­dés, a négy stop poli­ti­ká­ja nem csak a Fidesz sza­va­zó­i­nak fontosak.

Kiemel­te, a beszéd nem csak több témá­ról szólt, de több műfa­jú is volt: Orbán Vik­tor kor­mány­fő­ként és minisz­ter­el­nök-jelölt­ként egy­szer­re szólt a válasz­tók­hoz és a gon­dol­ko­dó állam­pol­gá­rok­hoz, akik a mélyebb össze­füg­gé­se­ket kere­sik a poli­ti­kai miértekre.

„Egy­szer­re enge­dett bete­kin­tést a kor­mány­zat stra­té­gi­ai gon­dol­ko­dá­sá­ba és mon­dott el egy kam­pány­be­szé­det, hiszen hét hét múl­va Magyar­or­szá­gon válasz­tás lesz” – fogal­ma­zott az elem­ző, hoz­zá­té­ve, Orbán Vik­tor azért fog­lal­ko­zott az átla­gos­nál töb­bet az ellen­zék­kel, mert az ellen­zék a kihí­vó­ja a választáson.

Mráz Ágos­ton Sámu­el elmond­ta, Orbán Vik­tor meg­erő­sí­tet­te, hogy Magyar­or­szág hát­ra men­ne Gyur­csány Ferenc és Baj­nai Gor­don poli­ti­ká­já­nak foly­ta­tá­sá­val, mivel ez a két ellen­zé­ki poli­ti­kus sem­mit nem tanult a hibá­i­ból, tehát ugyan­ott foly­tat­nák, ahol abba­hagy­ták 2010-ben.

A kor­mány­fő emel­lett azt is üzen­te, lehet, hogy „Már­ki-Zay Péter moso­lyog a pla­ká­tok­ról” a válasz­tók­ra, de „ész­re kell ven­ni, hogy mögöt­te ki a főnök, ki az, aki irá­nyít­ja a poli­ti­kát” – fogal­ma­zott a Néző­pont Cso­port vezetője.

Hang­sú­lyoz­ta, míg Már­ki-Zay Péter­nek se párt­ja, se frak­ci­ó­ja nem lesz a követ­ke­ző par­la­ment­ben, addig a Gyur­csány Ferenc vezet­te DK vár­ha­tó­an a bal­ol­dal leg­na­gyobb ere­je lesz az új Országgyűlésben.

Az iga­zi kihí­vó, „nem a gom­ba­szak­ér­tő”, hanem aki mögöt­te áll és irá­nyít­ja a dön­té­se­it – mond­ta Mráz Ágos­ton Sámuel.

A Néző­pont Inté­zet veze­tő­je szólt arról is, hogy Orbán Vik­tor beszé­de egy­ben a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény­ről szó­ló nép­sza­va­zás kam­pá­nyá­nak a kez­de­te is volt, hiszen a válasz­tók­nak ápri­lis 3‑án ebben a nagyon fon­tos kér­dés­ben is dön­te­ni­ük kell.

Mráz Ágos­ton Sámu­el elmond­ta azt is, kemény kam­pány­ra szá­mít, mert sze­rin­te a vok­so­lás a meg­ma­ra­dás­ról, egzisz­ten­ci­á­ról szó­ló harc is lesz, túl az ideo­ló­gi­ai küzdelmen.

Kiemel­te, a vok­so­lás a bal­ol­dal jövő­jé­ről is szól, mert ha most ismét kikap a bal­ol­da­li for­má­ció, akkor Gyur­csány Ferenc­nek is lehet nehéz­sé­ge a befo­lyá­sá­nak a megőrzésében.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu