Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor a demok­rá­ci­á­ért har­col – Tuc­ker Carl­son a Mandinernek

Orbán Vik­tor a demok­rá­ci­á­ért har­col – Tuc­ker Carl­son a Mandinernek

A magyar minisz­ter­el­nök ellen­áll Soros György mil­li­ár­dos azon törek­vé­se­i­nek, hogy átala­kít­sa az orszá­gát – véli a Fox News sztár­mű­sor­ve­ze­tő­je. Exk­lu­zív interjúnk!

Kohán Mátyás és Szil­vay Ger­gely inter­jú­ja a Man­di­ner hetilapban.

Bár az útját maga fizet­te, fel­lé­pé­si díjat pedig nem kért, a bal­ol­da­li média meg­ír­ta, hogy radi­ká­lis jobb­ol­da­li meg­mon­dó­em­bert hozott ide sok pén­zért a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um. Mi szél fúj­ta önt Magyarországra? 


Ötven­két éves vagyok, édes­apám a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zott, és sokat fog­lal­koz­tat­ta a hideg­há­bo­rú. Mi úgy lát­tuk, az, hogy Magyar­or­szág és Közép-Euró­pa töb­bi orszá­ga fel­sza­ba­dult a szo­ci­a­liz­mus, a szov­jet invá­zió alól, óri­á­si siker volt. Akkor figyel­tünk utol­já­ra Magyar­or­szág­ra, 1991 augusz­tu­sá­ban. Össze­om­lott a Szov­jet­unió, úgy érez­tük, ez hatal­mas győ­ze­lem. Néhány éve aztán ész­re­vet­tem, hogy az ame­ri­kai kor­mány, az ngó‑k, azok az embe­rek, aki­ket isme­rek Washing­ton­ban, mind Magyar­or­szá­got kez­dik támad­ni. Meg­kér­dez­tem, miért, mire azt mond­ták, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök miatt, aki a demok­rá­cia ellen­sé­ge. Ó, szó­val auto­ri­ter veze­tő! – gon­dol­tam. Aztán utá­na­jár­tam, és kide­rült, hogy demok­ra­ti­ku­san válasz­tot­ták meg több olyan válasz­tás nyo­mán, amely­nek sza­bad és igaz­sá­gos vol­tát sen­ki nem kér­dő­je­lez­te meg. Kide­rült az is, hogy Orbán a magya­rok szov­je­tek­kel szem­be­ni ellen­ál­lá­sá­nak egyik veze­tő­je volt. Arra jutot­tam, hogy ebben a tör­té­net­ben kicsit több van, mint amit hal­lot­tam… Szó­val elcsal­ná a válasz­tást a minisz­ter­el­nö­kük? Nem, Orbán Vik­tor szimp­lán ellen­áll egy Soros György nevű magá­nyos mil­li­ár­dos azon törek­vé­se­i­nek, hogy átala­kít­sa az orszá­gát. Való­já­ban a demok­rá­ci­át védi az elszá­mol­tat­ha­tat­lan mil­li­ár­do­sok­kal, az ngó-kkal és bizo­nyos nyu­ga­ti kor­má­nyok­kal szem­ben. A demok­rá­ci­á­ért har­col azon erők­kel, ame­lyek alá akar­ják ásni.Jó ide­je ez a leg­ér­de­ke­sebb téma, amit hal­lot­tam, a saját sze­mem­mel akar­tam hát lát­ni, mi folyik itt.

Hiszek a demok­rá­ci­á­ban és az önren­del­ke­zés­ben – ez ame­ri­ka­i­ként nem­csak az állam­fel­fo­gá­som­nak, de az önké­pem­nek is köz­pon­ti ele­me. Nem gon­do­lom, hogy az ngó-knak kel­le­ne meg­ha­tá­roz­ni­uk azt, miként vezes­se­nek egy orszá­got. Sze­rin­tem ezt az adott ország­ban élők­nek kell eldön­te­ni­ük. Ha pél­dá­ul Mali népe olyan gon­do­la­to­kat sze­ret­ne tör­vény­be iktat­ni, ame­lye­ket én utá­lok, az az ő dol­ga – én az esz­mé­ben hiszek, a demok­rá­cia és az önkor­mány­zás kon­cep­ci­ó­já­ban. Ezért vagyunk itt, erről tudósítunk.Fotó: Földházi Árpád

Fotó: Föld­há­zi Árpád

Emlí­tet­te Soros Györ­gyöt. Magyar­or­szá­gon a bal­ol­dal azt gon­dol­ja, hogy Soros Orbán agy­ré­me, hol­ott az ame­ri­kai jobb­ol­dal­nak is a bögyé­ben van.


Így igaz. Ám sok jobb­ol­da­lit arra kény­sze­rí­tet­tek, hogy hall­gas­son Soros­ról, mert egy idős mil­li­ár­dost kri­ti­zál­ni állí­tó­lag bigott dolog. Dehogy az! Egyéb­ként nem csak Soros­ról van szó, csak ő a leg­is­mer­tebb, az Egye­sült Álla­mok­ban és azon kívül még jó pár oli­gar­cha van, aki­nek állí­tó­lag nem­kí­vá­na­tos befo­lyá­sa van demok­ra­ti­kus kor­má­nyok műkö­dé­sé­re. Az ame­ri­kai típu­sú demok­rá­ci­ák egy­sze­rű kép­let sze­rint működ­nek: a meg­vá­lasz­tott embe­rek úgy kell kor­má­nyoz­za­nak, ahogy válasz­tó­ik ten­nék, ha len­ne ide­jük kor­má­nyoz­ni. Ez a mi rend­sze­rünk. Az utób­bi har­minc évben azon­ban azt tapasz­tal­hat­tuk, hogy meg­je­lent egy egész osz­tály, amely­nek csu­pán azért van befo­lyá­sa a kor­mány­zás­ra, mert gaz­dag. Ez veszélyt jelent a demok­rá­ci­á­ra. Ha mond­juk a fele­sé­gem­nek vol­na tíz­mil­li­árd dol­lár­ja, és ő osz­ta­ná az észt az ame­ri­ka­i­ak­nak arról, hogy milyen legyen az orszá­guk, akkor is azt mon­da­nám neki: egyet­ér­tek veled, sze­ret­lek, de nálunk nem ez a rend­szer. Az embe­rek önma­gu­kat kell hogy kor­má­nyoz­zák, ez a demok­rá­cia lénye­ge. Ám Soros­nak rend­kí­vül dest­ruk­tív és mér­ge­ző világ­né­ze­te van: az álla­mot jelen for­má­já­ban le akar­ja rom­bol­ni, és vele együtt a csa­lá­di köte­lé­ke­ket is.

Leg­utóbb arról cik­ke­zett az ame­ri­kai média, hogy Soros szisz­te­ma­ti­ku­san pén­ze­li a lazább bün­te­té­se­kért kiál­ló, libe­rá­lis kerü­le­ti ügyészjelölteket.


Mon­dok erre egy pél­dát. Leg­alább két ame­ri­kai város­ban indult olyan jelölt az ügyész­vá­lasz­tá­son, aki­nek Soros György volt a leg­na­gyobb ado­má­nyo­zó­ja. Ő intéz­te el a meg­vá­lasz­tá­su­kat. Ezek az embe­rek aztán nem akar­ták betar­tat­ni a tör­vényt. Az Egye­sült Álla­mok hatal­mas ország, majd­nem három­száz­öt­ven­mil­li­ó­an lak­ják, de rend­kí­vül cse­kély az állam­pol­gá­ri tuda­tos­ság. 
Az embe­rek csak a válasz­tás­sal törőd­nek, hogy Trum­pra vagy Biden­re vok­solsz. De van még több ezer hiva­tal­nok az elnö­ki szint alatt, akin az ország kor­mány­zá­sa múlik.
 Egy olyan ember pedig, mint Soros, ado­má­nya­i­val le tud rohan­ni egy helyi választást.

Ha egy­mil­lió dol­lárt ad egy válasz­tás­ra, az eldönt­he­ti az ered­mé­nyét. Ha olyas­va­la­kit jut­tatsz be kör­ze­ti ügyész­nek, aki nem tar­tat­ja be a tör­vényt, nem vádol­ja meg a gyil­ko­so­kat, akkor ott több gyil­kos­ság lesz. Ez tör­tént Chi­ca­gó­ban és Phi­la­delp­hi­á­ban is. Embe­rek hal­tak meg ami­att, amit Soros György tett. Soros­nak rend­kí­vü­li befo­lyá­sa van a médi­á­ban is. Ez nem össze­es­kü­vés, hanem az embe­ri ter­mé­szet követ­kez­mé­nye – az embe­rek meg­ha­jol­nak a gaz­da­gok és a hatal­ma­sok előtt. Jeff Bezos­nak, a világ leg­gaz­da­gabb embe­ré­nek óri­á­si hatá­sa van az ame­ri­kai poli­ti­kai rend­szer­re, és a médi­á­ban sen­ki nem kri­ti­zál­ja őt. Ugyan­ez igaz Soros György­re. A mi dol­gunk elmon­da­ni az embe­rek­nek, hogy mi is tör­té­nik való­já­ban. Ami Magyar­or­szá­got ille­ti, Soros nem is él ott, a tíz­mil­lió magyar­nak kell eldön­te­nie, hogyan akar élni. Hagy­ni kel­le­ne, hogy az óce­án túl­part­já­ról irá­nyít­sa vala­ki a kor­má­nyu­kat? Dehogy! Még­is az ame­ri­kai média és a The Guar­di­an­hez hason­ló médi­u­mok neki­áll­tak gya­láz­kod­ni, hogy Magyar­or­szág bigott, gyű­löl­kö­dik, mert nem akar­ja, hogy egy New York állam­ban élő ember irá­nyít­sa a kor­má­nyát… Miért vol­na ez gyű­löl­kö­dés? Az állí­tó­lag demok­rá­cia­pár­ti embe­rek való­já­ban a lehe­tő leg­ke­mé­nyeb­ben dol­goz­nak a demok­rá­cia és az önkor­mány­zás alá­ásá­sán.Fotó: REUTERS / Brendan McDermidFotó: REUTERS / Bren­dan McDermid

Magyar­or­szág néhány hete szi­go­rí­tot­ta a pedo­fil bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­sét, és meg­til­tot­ta az isko­lák­ban az lmbt­qi-pro­pa­gan­dát. Hogy lát­ja, szük­ség volt erre?


A szü­lők joga eldön­te­ni, hogy ki beszél­het a gye­re­ke­ik­nek a szex­ről. Pont. Mind­egy, hogy az meleg vagy hete­ro­sze­xu­á­lis szex. Nem aka­rom, hogy te beszélj a gye­re­ke­im­nek a szex­ről, ha még­is meg­te­szed, lehet, hogy behú­zok egyet, mert undo­rí­tó. Ha zavar, hogy a pedo­fí­lia bün­te­té­se szi­go­rúbb lett, az töb­bet elmond rólad, mint azok­ról az embe­rek­ről, akik kri­mi­na­li­zál­ni pró­bál­ják a pedofíliát.Róluk ezen a pon­ton lehul­lott a lepel.

És csak ismé­tel­ni tudom: ez az önök orszá­ga, ha ezt akar­ják, ezt kap­ják, ez a demok­rá­cia. Lehet erről Magyar­or­szá­gon vitáz­ni, de miért avat­ko­zik be Brüsszel, miért hábo­rod­nak fel New York‑i ngó‑k?

Brüsszel sze­rint a tör­vény az Euró­pai Unió alap­ér­té­ke­it veszélyezteti.


Szó­val ha a pedo­fí­lia ellen vagy, akkor az egye­sült Euró­pa ellen vagy? Mit árul ez el róluk? Sok min­dent. A pedo­fí­lia újab­ban alap­ve­tő érték Euró­pá­ban? A leg­fon­to­sabb jog a szü­lők ahhoz való joga, hogy a gye­re­ke­i­ket nevel­jék. Szí­vem joga a gye­re­ke­im­nek azt az érték­ren­det átad­ni, amely­ben hiszek, amely­ben fel­nőt­tem, sen­ki nem avat­koz­hat bele, mert ők az én gye­re­ke­im. Ha a magyar kor­mány tör­té­ne­te­sen olyan tör­vényt sze­ret­ne elfo­gad­ni, amely vasár­na­pon­ként min­den­kit vic­ces kal­pa­gok hor­dá­sá­ra köte­lez, az a magyar par­la­ment dol­ga, nem az EU‑é és egé­szen biz­to­san nem a New York‑i újsá­go­ké. Ez az önök orszá­ga! Nagyon vic­ces, hogy azok az embe­rek, akik azt mond­ják, hogy a demok­rá­ci­át védik, min­den­fé­le gond nél­kül bele­szól­nak más orszá­gok bel­ügye­i­be. Meg­te­he­tik, mert Magyar­or­szág tíz­mil­li­ós ország, nincs ten­ger­part­ja, Közép-Euró­pá­ban van, könnyeb­ben paran­csol­gat­hat­nak önök­nek. Ezt utálom!Szóval ha a pedo­fí­lia ellen vagy, akkor az egye­sült  Euró­pa ellen vagy?”

Min­den este több­mil­li­ós nézett­ség­gel fut a műso­ra a Fox New­son. Mi a siker recept­je? Hogyan tud­na nép­sze­rűb­bé vál­ni a kon­zer­va­tív újságírás? 


Néz­zék, én nem tar­tom magam külö­nö­seb­ben kon­zer­va­tív­nak – per­sze a média töb­bi sze­rep­lő­jé­hez hason­lít­va nyil­ván annak szá­mí­tok. De nem vagyok kimon­dot­tan ideo­lo­gi­kus, nem pró­bá­lom rákény­sze­rí­te­ni az elmé­le­te­i­met sen­ki­re. Az alap­el­ve­im kife­je­zet­ten egyszerűek:szeretem a csa­lá­do­mat, az orszá­got, amely­ben fel­nőt­tem, és hiszek a szólásszabadságban,

a lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­ság­ban. Nin­cse­nek bonyo­lult gon­do­la­ta­im sem­mi­ről. Azt kell kimon­da­ni, amit gon­do­lunk, és meg kell pró­bál­nunk a lehe­tő leg­job­ban elma­gya­ráz­ni, hogy miért gon­dol­juk úgy. Tisz­tán és őszin­tén kell beszél­ni. Ez nem túl nehéz. Mi az Egye­sült Álla­mok­ban azért vagyunk ilyen nép­sze­rű­ek, mert ilyen tévé­mű­sor­ból nincs nagy válasz­ték. A töb­bi hazu­dik, és ezt min­den­ki tud­ja. Csak elol­vas­sák a papír­juk­ból azt, amit mon­da­ni­uk kell. A vál­ság köze­pén sok ember úgy dön­tött, hogy nem fog­ja kimon­da­ni, amit gon­dol, inkább csat­la­ko­zik a hor­dá­hoz, és a szó­ki­mon­dó embe­rek elné­mí­tá­sát köve­te­li. Sze­ren­csés vagyok, mert olyan embe­rek­nél dol­goz­ha­tok, akik enge­dik kimon­da­ni, amit gon­do­lok. Nincs sem­mi mági­kus, sem­mi lehen­ger­lő, csu­pán őszin­ték vagyunk akkor, ami­kor min­den­ki más hazud­ni kényszerül.

Fotó: GettyImages / Chelsea GuglielminoFotó: GettyI­ma­ges / Chel­sea Guglielmino

Rezsim­nek hív­ná a Biden-adminisztrációt?


Mi az, hogy rezsim? Joe Biden demok­ra­ti­kus válasz­tás ered­mé­nye­ként lett elnök. A válasz­tás nem volt tisz­tes­sé­ges, de válasz­tás volt. Nem állí­tok olyas­mit, hogy Biden ne len­ne iga­zi elnök. A Demok­ra­ta Párt, a média, a nagy­vál­la­la­tok és az egye­te­mi világ, szó­val a nagy hatal­mi köz­pon­tok mind demok­ra­ta pár­ti­ak, bal­ol­da­li­ak, ez a világ egy­párt­rend­szer­ben él. És ez az elit rosszul veze­ti az országot.Őszinték vagyunk, ami­kor min­den­ki más hazud­ni kényszerül”

Erről írt Ship of Fools című köny­vé­ben is.


Igen. És ezért lett Donald Trump­ból elnök. Trump nem zse­ni, sok nevet­sé­ges dol­got is tett, de demok­ra­ti­ku­san meg­vá­lasz­tott elnök volt – az összes, előbb emlí­tett hatal­mi köz­pont aka­ra­ta elle­né­re. Azt a kér­dést még­sem tet­te fel sen­ki, hogy vajon miért sza­vaz­tak rá az ame­ri­ka­i­ak. Egy­sze­rű­en kimond­ták, hogy a Trump-sza­va­zók rossz embe­rek, és per­sze rasszis­ták – meg az oro­szok segí­tet­tek neki… Itt vagyok Magyar­or­szá­gon, ame­lyet az oro­szok évti­ze­de­kig meg­száll­va tar­tot­tak, és az embe­rek sok­kal kevés­bé para­no­i­á­sak velük kap­cso­lat­ban, mint New York­ban, pedig itt köte­le­ző volt oroszt tanul­ni. Az orosz­fó­bi­ás ame­ri­ka­i­ak nem tud­nak sem­mit Orosz­or­szág­ról, sőt az Ame­ri­kán kívü­li világ­ról sem, és nem is érdek­li őket. A rém­kép­pel az orosz beavat­ko­zás­ról szó­ló elkép­ze­lé­sü­ket védik, és a saját bűne­i­ket akar­ják lep­lez­ni. Pedig addig nincs értel­me tovább­lép­ni, amíg nincs tisz­táz­va az a kér­dés, hogy miért válasz­tot­ták meg Trum­pot elnök­nek. Ha az élet­ben tör­té­nik vala­mi várat­lan, utá­na kell jár­nod, miért tör­tént, mielőtt tovább­mész. Ha egy reg­gel azt mond­ja neked a gye­re­ked, hogy „apa, gyű­löl­lek”, akkor nem az a helyes válasz, hogy „hülye vagy, taka­rodj”, hanem hogy meg­kér­de­zed a fele­sé­ge­det, hogy mi baja lehet a gye­rek­nek. Csak­hogy ezt halo­gat­ja a poli­ti­kai elit, még­pe­dig jó okkal, hiszen nem tud­ta vol­na kezel­ni a hely­ze­tet. Ame­ri­ka­i­ak mil­li­ói vol­tak elé­ge­det­le­nek egész egy­sze­rű­en azért, mert rosszul kor­má­nyoz­ták az orszá­got. Nincs ebben sem­mi titok­za­tos! Az ame­ri­kai poli­ti­kai elit mára túl­sá­go­san közép­sze­rű­vé és osto­bá­vá vált, és nem haj­lan­dó szem­be­néz­ni az igaz­ság­gal. Az elit a saját népe ellen for­dult, ez pedig nem egész­sé­ges. Egész egy­sze­rű­en az ország veze­té­se utál­ja az ame­ri­kai embe­re­ket. Kép­zel­jük csak el, olyan ez, mint­ha az apa gyű­löl­né a saját gyerekeit.Nem sze­re­tem sem az erő­sza­kot, sem az idét­len ideo­ló­gi­ai mozgalmakat”

Mit gon­dol, Donald Trump ismét indul az elnökségért?


Nem tudom. A meg­ér­zé­sem az, hogy nem. És gya­ní­tom, hogy nem is sze­re­tett elnök len­ni. Ráadá­sul idős is, bár nem annyi­ra, mint Biden.Orbán Viktorral a Karmelita kolostorban augusztus 2-án. <br> Fotó: Miniszterelnöki SajtóirodaOrbán Vik­tor­ral a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban augusz­tus 2‑án.
Fotó: Minisz­ter­el­nö­ki Sajtóiroda

Az egyik poten­ci­á­lis repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­nek Ron DeS­an­tist, Flo­ri­da kor­mány­zó­ját tartják.


Onnan lehet tud­ni, ha egy tag­ál­la­mot jól kor­má­nyoz­nak, hogy az embe­rek oda­köl­töz­nek. És sok olyan állam­ból, ame­lyet Soros György által támo­ga­tott poli­ti­ku­sok kor­má­nyoz­nak, elme­ne­kül­nek az embe­rek, mert rosszabb az élet. Ezek­ben a demok­ra­ta veze­té­sű álla­mok­ban nagyobb a bűnö­zés, több a sze­mét, maga­sab­bak az adók, töb­ben élnek az utcán. Kiemel­ke­dő pél­da erre a Gavin New­som vezet­te Kali­for­nia. Az ilyen álla­mok­ból sokan DeS­an­tis Flo­ri­dá­já­ba köl­töz­nek. Nem csak miat­ta, de rész­ben azért, mert jól kor­má­nyoz­za Flo­ri­dát. Ez jó alap­ja lehet az elnök­sé­get cél­zó kampánynak.A néze­te­im elég egy­sze­rű­ek: legyen mun­kád, háza­sodj meg, nevelj fel pár gye­re­ket, és igye­kezz min­dig jobb­nak lenni”

Ön nem gon­dol­ko­dott raj­ta, hogy elin­dul az elnökségért?


Nem! Újság­író vagyok, ehhez más képes­sé­gek kel­le­nek. Az én erős­sé­gem a beszéd, az olva­sás, a figye­lés és az érté­ke­lés. Ha vala­kit érde­kel, miért végez­te rosszul a mun­ká­ját, el tudom mon­da­ni – köny­ve­ket is írtam erről.

Képes lehet a jobb­ol­dal győz­ni 2024-ben?


Nem tudom. A Repub­li­ká­nus Párt ener­vált­tá vált, és nem képes meg­vé­de­ni a válasz­tói érde­ke­it. A fruszt­rált Trump-sza­va­zók demonst­rál­tak a Kapi­tó­li­um­nál janu­ár 6‑án, és szá­zak hatol­tak be az épü­let­be. Jelen­tős részük még min­dig rács mögött van. Ha bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, meg kell őket bün­tet­ni, csak­hogy arány­ta­la­nul súlyos bün­te­tést kap­tak. Nagyon úgy tűnik, hogy poli­ti­kai okok­ból bün­tet­ték őket ilyen szi­go­rú­an. Néhány poli­ti­kus kivé­te­lé­vel a Repub­li­ká­nus Párt hasz­na­ve­he­tet­len. 2020 nya­rán a Demok­ra­ta Párt fel­hasz­nál­ta saját cél­ja­i­ra válasz­tói töme­ge­it, pél­dá­ul a Black Lives Mat­ter cső­cse­lé­ke váro­so­kat gyúj­tott fel és embe­re­ket gyil­kolt meg. Sen­kit nem bün­tet­tek meg ezért. A repub­li­ká­nu­sok ugyan­azt a hatal­mi struk­tú­rát védik, amely meg­foszt­ja az ame­ri­ka­i­a­kat szu­ve­re­ni­tá­suk­tól és alap­ve­tő sza­bad­ság­jo­ga­ik­tól. Már­pe­dig ha nem véded meg a válasz­tó­i­dat, radi­ka­li­zá­lód­ni fog­nak. Én elle­ne vagyok a radi­ka­liz­mus­nak, nem sze­re­tem sem az erő­sza­kot, sem az idét­len ideo­ló­gi­ai moz­gal­ma­kat. A néze­te­im elég egy­sze­rű­ek: legyen mun­kád, háza­sodj meg, nevelj fel pár gye­re­ket, és igye­kezz min­dig jobb­nak lenni. 

Tuc­ker Carl­son
1969-ben szü­le­tett San Fran­cis­có­ban. A con­nec­ti­cu­ti Tri­nity Col­l­e­ge-ban hall­ga­tott tör­té­nel­met, majd jobb­ol­da­li lapok­nál kez­dett dol­goz­ni. 2000 és 2005 között a CNN, később az MSNBC, 2009-től a kon­zer­va­tív Fox News műsor­ve­ze­tő­je. A Time maga­zin sze­rint a leg­be­fo­lyá­so­sabb kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dó az Egye­sült Álla­mok­ban. Estén­ként átla­go­san több mint ötmil­lió néző köve­ti a műso­rát a Fox New­son, ezzel az övé a leg­né­zet­tebb hír­mű­sor az USA-ban. A Fox Nati­on­ön nem­rég indult el a Tuc­ker Carl­son Today című talk­show-ja és a Tuc­ker Carl­son Ori­gi­nals című doku­so­ro­za­ta. Carl­son ala­pí­tó­ja a Daily Cal­ler hír­por­tál­nak. Két siker­könyv szer­ző­je: a Poli­ti­ci­ans, Par­ti­sans, and Para­si­tes: My Advent­ures in Cab­le News 2003-ban, a Ship of Fools: How a Sel­fish Ruling Class Is Bring­ing Ame­ri­ca to the Brink of Revo­lu­ti­on 2018-ban jelent meg. A Ship of Fools első volt a The New York Times best­sel­ler­lis­tá­ján. Rövi­de­sen a har­ma­dik köte­te is meg­je­le­nik The Long Slide: Thirty Years in Ame­ri­can Jour­nal­ism címmel.

*** 

Sze­mé­lye­sen

Ki a ked­venc szer­ző­je?
Jan Mor­ris. Nem­rég olvas­tam a tri­ló­gi­á­ját a Brit Biro­da­lom­ról, a Pax Britannicát.

Fil­me­ket vagy soro­za­to­kat néz?
Nem nézek fil­me­ket, nincs is tévém.

Sör vagy bor?
Húsz éve nem iszom.

Ki a pél­da­ké­pe?
Az apám.

Hová sze­ret utaz­ni?
Imá­dom Európát!

Mit spor­tol?
Hor­gá­szom.

Kivel vacso­ráz­na a leg­szí­ve­seb­ben?
Geor­ge Orwell-lel.

Milyen kor­ba men­ne vissza az idő­gép­pel?
Kelet-Afri­ká­ba 1905-ben.

Kit töröl­ne a tör­té­ne­lem­ből?
Becsuk­nám a Har­var­dot 1960-ban.

For­rás: Man​di​ner​.hu