Hírek Amerikai hirek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor a CPAC-en: A glo­ba­lis­ták mind elme­het­nek a pokol­ba, én Texas­ba jöttem!

Orbán Vik­tor a CPAC-en: A glo­ba­lis­ták mind elme­het­nek a pokol­ba, én Texas­ba jöttem!

Az dal­la­si nyi­tó­be­széd­től sokan azt vár­ják, hogy siker­re­cep­tet tár­jon a minisz­ter­el­nök az ame­ri­kai jobb­ol­dal elé.

A kor­mány­fő beszé­dé­nek címe és témá­ja a „How we fight”,

azaz „Aho­gyan harcolunk”.

„Fan­tasz­ti­kus itt len­ni Texas­ban, az Egye­sült Álla­mok magá­nyos csil­lag álla­má­ban” – kezd­te meg a beszé­dét a minisz­ter­el­nök. Texas­ban a sza­bad­ság, a szu­ve­re­ni­tás a leg­fon­to­sabb, s kifej­tet­te, hogy ez a közös Dal­las­ban és Magyar­or­szág­ban. Sze­rin­te Euró­pa magá­nyos csil­lag­ál­la­ma Magyar­or­szág, hason­ló­an Texas­hoz. A kor­mány­fő elmond­ta, hogy mi magya­rok a sza­bad­sá­gért és a szu­ve­re­ni­tá­sért küz­dünk, ahogy a keresz­tény­sé­gért is, és ma is foly­tat­juk ezt a har­cot. 

A minisz­ter­el­nök leszö­gez­te, hogy ő egy régi­vá­gá­sú sza­bad­ság­har­cos. Hoz­zá­tet­te, hogy ő jelen­leg a leg­hosszabb ide­je hiva­tal­ban lévő magyar kor­mány­fő és egy­ben beván­dor­lás­el­le­nes. Meg­em­lé­ke­zett arról, hogy min­den egyes nap a prog­resszív libe­rá­li­sok táma­dá­sa alatt áll Magyarország. 

Azt, hogy most a CPAC-en tart­hat nyi­tó­be­szé­det, nagy meg­tisz­tel­te­tés­nek s egy betel­je­se­dett álom­nak nevezte. 

Zéró tole­ran­cia van Magyar­or­szá­gon a rassziz­mus­sal és az anti­sze­mi­tiz­mus­sal szemben

Orbán Vik­tor elmond­ta, hogy Magyar­or­szág nem egy glo­bá­lis szu­per­ha­ta­lom, míg az USA igen. Közöl­te, hogy már azzal, hogy ez a nyi­tó­be­széd lét­re­jö­he­tett, a bal­ol­da­li médi­át sike­rült tel­je­sen össze­za­var­ni. Leszö­gez­te, hogy zéró tole­ran­cia van Magyar­or­szá­gon a rassziz­mus­sal és anti­sze­mi­tiz­mus­sal szemben,

aki pedig az ellen­ke­ző­jét állít­ja, az fake news gyár. 

A minisz­ter­el­nök fel­hív­ta a figyel­met arra a fur­csa ano­má­li­á­ra, hogy egye­sek sze­rint már 2011-ben lerom­bol­ta a magyar demok­rá­ci­át, majd aztán pedig min­den egyes évben. Fel­tet­te a köl­tői kér­dést, hogy hogyan lehet azt újból tönk­re­ten­ni, amit már egy­szer tönk­re­tet­tek.

Össze kell fogni

Orbán elmond­ta, hogy hiá­ba ő tart­ja a nyi­tó­be­szé­det, ő csak ven­dég ott, tisz­te­let­ben kell tar­ta­ni az ame­ri­kai admi­niszt­rá­ci­ót, tisz­tes­sé­ge­sen kell visel­ked­ni azzal szem­ben. Viszont meg­je­gyez­te, hogy az Oba­ma-kor­mány Brüsszelt ideo­ló­gi­ai nyo­más alá helyez­te, és arra akar­ta kény­sze­rí­te­ni a magyar kor­mányt, hogy az alap­tör­vény­ből kive­gye a keresz­tény­ség­re vonat­ko­zó részt. A kor­mány­fő sze­rint ez utób­bi nagy fáj­dal­mat oko­zott, viszont sike­re­sen ellen­áll­tunk, s emi­att nem vagyunk az ame­ri­kai demok­ra­ták nagy kedvence.

A prog­resszív libe­rá­li­sok nem akar­ták, hogy itt legyek, és elmond­jam azt, hogy össze kell fog­ni, mert mi tud­juk, hogyan lehet leküz­de­ni a sza­bad­ság ellenségeit.”

A prog­resszív libe­rá­li­sok és a kom­mu­nis­ták pon­to­san ugyanazok

Orbán közöl­te, hogy 1956-ban kez­dő­dött a magyar hábo­rú a sza­bad­sá­gért, de mi nyer­tük meg azt. Hoz­zá­tet­te, hogy ezért hálá­val tar­to­zunk Ronald Rea­gan­nek. Meg­je­gyez­te a minisz­ter­el­nök, hogy a kom­mu­nis­tá­kat nehéz legyőz­ni, mert azok össze­fog­tak a liberálisokkal.

A prog­re­sz­ív libe­rá­li­sok és a kom­mu­nis­ták pon­to­san ugyan­azok, és újra le kel­lett győz­ni őket.

Mi 2010 óta folya­ma­to­san min­dig legyőz­zük őket, jegyez­te meg Orbán.

Bíz­nunk kell a zsi­dó-keresz­tény tanokban

A minisz­ter­el­nök elmond­ta, hogy a siker­tör­té­ne­tünk kul­csa, hogy 100 szá­za­lé­kot bele­adunk, az iga­zat mond­juk és azért ki is állunk. Hoz­zá­tet­te, hogy bíz­nunk kell a zsi­dó-keresz­tény taní­tá­sok­ban. Ha az ember hisz Isten­ben, akkor hisz abban is, hogy Isten a saját kép­má­sunk­ra terem­tett, és így a leg­ér­zé­ke­nyebb kér­dé­sek­kel is fog­lal­koz­ni kell – tet­te hoz­zá.

Önök­nek Geor­ge Soros, nekünk csak Gyu­ri bácsi

A minisz­ter­el­nök meg­em­lí­tet­te har­cát Soros Györggyel. Elmond­ta, hogy a bal­ol­dal sem­mi­lyen kor­lá­tot nem ismer a poli­ti­ká­ban, s a mai prog­resszí­vek meg­pró­bál­ják levá­lasz­ta­ni a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ót a keresz­tény­ség­ről. Leszö­gez­te, hogy a leg­rosszabb dol­gok akkor tör­tén­nek, ami­kor azok kerül­nek hata­lom­ra, akik gyű­lö­lik a keresz­tény­sé­get. Kije­len­tet­te, hogy Soros György ilyen, aki nem hisz sem­mi­ben sem.

Hoz­zá­tet­te, hogy

az ame­ri­ka­i­ak­nak Geor­ge Soros, nekünk csak Gyu­ri bácsi, mivel már jól ismer­jük, mivel az ellenségünk.

Magyar­or­szág a jobb­ol­da­li Dávid a woke Góli­át­tal szemben

A győ­ze­lem­re kell ját­sza­ni, jelen­tet­te ki Orbán. Sze­rin­te el kell hin­nünk, hogy job­bak vagyunk bal­li­be­rá­lis ellen­fe­le­ink­nél. Meg­je­gyez­te, hogy nem har­col­ha­tunk sike­re­sen a libe­rá­lis esz­kö­zök sza­va­i­val, újra élet­re kell kel­te­nünk a keresz­tény intézményeinket.

Magyar­or­szág egye­dü­li Dávid­ként har­col a glo­bá­lis woke Góli­át­tal szemben.

Mi vol­tunk az elsők Euró­pá­ban, akik nemet mond­tak és meg­ál­lí­tot­ták az ille­gá­lis mig­rá­ci­ót. 

A határ­vé­de­lem­ről

Orbán beszá­molt arról is, hogy a mig­rá­ci­ós vál­ság csúcs­pont­ján közel fél­mil­lió mig­ráns akart bejön­ni Magyar­or­szág­ra. Dzsin­gisz kán sere­gé­nél is töb­ben, jegyez­te meg. Elmond­ta, hogy azt köve­tő­en, hogy meg­épült a fal, nul­lá­ra csök­kent a mig­rá­ció. Kifej­tet­te, hogy idén már 160 ezer ille­gá­lis mig­rá­ci­ós kísér­le­tet hiú­sí­tott meg a határ­őr­ség.

A csa­lád­vé­de­lem­ről

Magyar­or­szág a GDP-je 6 szá­za­lé­kát köl­töt­te csa­lád­vé­de­lem­re, jegyez­te meg a kor­mány­fő. Leszö­gez­te, hogy a prog­resszí­vek azt állít­ják, hogy a csa­lá­do­kat nem kell meg­vé­de­ni, hogy a csa­lá­dok nem létez­nek. Orbán sze­rint ezzel szem­ben Magyar­or­szá­gon a csa­lád az a hely, ahol a szü­lők átad­hat­ják a hagyo­má­nyos értékeket. 

Ha a csa­lá­dok meg­szűn­nek, akkor a nyu­ga­ti kul­tú­ra is megszűnik.

A gyer­mek­vé­de­lem­ről és a gen­der­kér­dés­ről kifej­tet­te, hogy több har­cos kell a gen­de­rek ellen:

Keve­sebb nőimi­tá­tor és több Chuck Nor­ris kell!”


A béké­ről, hábo­rú­ról és a biztonságról

Orbán arról is beszélt, hogy Magyar­or­szág és Buda­pest Euró­pa leg­biz­ton­sá­go­sabb helye. Elmond­ta, hogy a siker másik ténye­ző­je az, hogy a kor­mány elkö­te­le­zett a jog­rend és a biz­ton­ság mel­lett. A hábo­rú­val kap­cso­lat­ban kifej­tet­te, hogy Magyar­or­szág támo­gat­ja Ukraj­na terü­le­ti integritását.

Kije­len­tet­te, hogy csak az erős veze­tők képe­sek a béke helyreállítására.

Egy erős veze­tő­jű Ame­ri­ká­ra van szükség!

– jelen­tet­te ki Orbán, jelez­ve, hogy mi kell a békéhez. 

Orbán vége­ze­tül azt mond­ta, szá­mos nagy nem­zet van a vilá­gon, de egyik sem hason­lít­ha­tó az USA-hoz. A Nyu­gat jövő­je súlyos kér­dé­se­ket vet fel. A kor­mány­fő sze­rint most a Nyu­gat önma­gá­val harcol.

A glo­ba­lis­ták mind elme­het­nek a pokol­ba, én Texas­ba jöttem”

– szö­gez­te le Orbán. Meg­je­gyez­te, hogy össze kell fog­ni, fel kell ven­ni a har­cot és vissza kell ven­nünk az intéz­mé­nye­ket Washing­ton­ban és Brüsszel­ben.

Indul­junk el és győz­zünk!

Orbán meg­em­lé­ke­zett arról is, hogy 2024-ben Euró­pa Par­la­men­ti válasz­tá­sok lesz­nek az Uni­ó­ban, míg Ame­ri­ká­ban elnök­vá­lasz­tás lesz. A kor­mány­fő elmond­ta, hogy két évünk van felkészülni,

indul­junk el és győzzünk!”

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu