Hírek Külföldi hirek Orbán Vik­tor a brüssze­li csúcs­ta­lál­ko­zó győztese

Orbán Vik­tor a brüssze­li csúcs­ta­lál­ko­zó győztese

„Orbán, nem pedig Edu­ard Heger jelen­le­gi szlo­vák minisz­ter­el­nök volt az, aki Szlo­vá­kia szá­má­ra is elin­téz­te a men­tes­sé­get a Barát­ság kőolaj­ve­ze­té­ken érke­ző orosz kőolaj­ra” – hang­sú­lyoz­ta Robert Fico.

„Orbán Vik­tor a győz­te­se az Orosz­or­szág elle­ni szank­ci­ók­ról szó­ló brüssze­li uni­ós csúcs­ta­lál­ko­zó­nak, mert sike­rült elin­téz­nie a men­tes­sé­get a Barát­ság kőolaj­ve­ze­té­ken keresz­tül érke­ző orosz kőolaj­ra” – jelen­tet­te ki Robert Fico koráb­bi szlo­vák minisz­ter­el­nök, a pozso­nyi par­la­ment leg­erő­sebb ellen­zé­ki párt­já­nak, az Irány­nak (Smer-SD) az elnö­ke a TASR szlo­vák köz­szol­gá­la­ti hír­ügy­nök­ség­nek nyi­lat­koz­va ked­den.

A volt szlo­vák kor­mány­fő rámutatott:

a veze­té­ken érke­ző orosz kőolaj­ra vonat­ko­zó néhány éves men­tes­ség Magyar­or­szá­gon kívül Szlo­vá­ki­á­ra és Cseh­or­szág­ra is vonat­ko­zik majd.

„Orbán, nem pedig Heger (Edu­ard Heger jelen­le­gi szlo­vák minisz­ter­el­nök) volt az, aki Szlo­vá­kia szá­má­ra is elin­téz­te a men­tes­sé­get a Barát­ság kőolaj­ve­ze­té­ken érke­ző orosz kőolaj­ra” – hang­sú­lyoz­ta Robert Fico.

Hoz­zá­fűz­te: a tar­tály­ha­jó­kon szál­lí­tott kőolaj­ra vonat­ko­zó szank­ci­ó­kat Orosz­or­szág „bizo­nyá­ra meg­ér­zi”, bár lehe­tő­sé­ge lesz arra, hogy a kőola­jat alter­na­tív pia­co­kon érté­ke­sít­se. Rámu­ta­tott: ugyan­ak­kor Magyar­or­szág, Szlo­vá­kia és Cseh­or­szág ese­té­ben Orbán Vik­tor „nagyon helye­sen kihar­col­ta” és így bebiz­to­sí­tot­ta, hogy a Barát­ság kőolaj­ve­ze­ték tovább működ­het.

Robert Fico a szlo­vák hír­ügy­nök­ség­nek nyi­lat­koz­va azt is elmond­ta: Edu­ard Heger a talál­ko­zón elő­ször maga is arról akar­ta meg­győz­ni a magyar kor­mány­főt, hogy fogad­ja el az EU szank­ci­ók­kal kap­cso­la­tos ere­de­ti elképzelését.

„Heger, aki­nek sem­mi­lyen poli­ti­kai hatal­ma nincs, meg­pró­bált meg­győz­ni egy fér­fit, aki­nek a kez­de­tek­től fog­va kon­zisz­tens az állás­pont­ja és olyan erős man­dá­tum­mal ren­del­ke­zik, amely­ről Heger még csak álmod­ni sem mer” 

– jegyez­te meg Robert Fico.For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu